Nordic Medtest

"Visst går det att testa komplexa IT-system - men utmaningarna inte bara IT-relaterade"

Nyhet   •   Maj 07, 2014 07:00 CEST

Bilden: Krister Eriksson (Inera) och Henrik Emilsson (Nordic MedTest) betonar vikten av att testa och kvalitetssäkra vård-IT - men konstaterar samtidigt att utmaningarna inte bara är IT-relaterade.

Nationella tjänster för eHälsa är både omfattande och tekniskt komplexa - men fullt möjliga att testa och kvalitetssäkra, enligt Nordic MedTest. Samtidigt visar erfarenheterna att de stora utmaningarna inte bara är IT-relaterade - när allt fler människor och organisationer berörs ökar behovet av en oberoende testpartner.

Nordic MedTest har i samarbete med och på uppdrag av Inera genomfört de första testerna av den nationella e-tjänsten Läkarintyg via Intygstjänster till Mina intyg.


 
"Med rätta metoder och angreppssätt har vi visat att det går att testa och kvalitetssäkra även mycket komplexa integrationer av IT-system - men det måste ske på ett kontrollerat sätt och kräver stor hänsyn till de människor och organisationer som berörs", summerar Henrik Emilsson som är testspecialist på Landstinget i Värmlands testcenter Nordic MedTest.
 
”Ett testuppdrag med många utmaningar”
 
Läkarintyg via Intygstjänster till Mina intyg är en omfattande och komplex systemlösning där olika vårdsystem hos många vårdgivare (landsting och regioner) ska kopplas mot nationella tjänster som i sin tur har kopplingar mot andra vårdsystem och andra myndigheters IT-system.
 
Under hösten 2013 genomförde Inera tillsammans med Nordic MedTest införandetester för fyra landsting/regioner med två olika vårdsystemsleverantörer som skulle godkännas av Försäkringskassan innan Inera kunde ge ett driftsgodkännande.
 
"Testuppdraget var i sig en utmaning - inte bara för att det var en ny nationell tjänst med många parter och olika vårdsystem som skulle integrationstestas", förklarar Henrik Emilsson:

  • Dels genomfördes testerna under stor tidspress för att vårdgivarna skulle kunna få del av "sjukskrivningsmiljarden" som regeringen lovat de som klarade införandet före årsskiftet.
  • Dels var många berörda aktörer skeptiska till att behöva testa och kvalitetssäkra "sina" system ("det har vi redan testat själva…"). 

”Har oberoendet och testkompetensen”
 
Inera AB - som ägs av Sveriges landsting och regioner - har till uppgift att stödja anslutande vårdgivare och leverantörer så att anslutning av nationella tjänster kan ske på ett bra och effektivt sätt.
 
"Vår uppgift är att hjälpa landsting och regioner genom att koordinera deras gemensamma e-hälsoarbete - men eftersom vi även utvecklar och levererar tjänster kan vi uppfattas som part i målet", förklarar Krister Eriksson som är ansvarig för Ineras test- och verifieringsstrategi.
 
Därför har Inera valt Nordic MedTest som strategisk samarbetspartner inom test och kvalitetssäkring. Under 2014 ger Inera införandestöd till resterande landsting och regioner i samarbete med Nordic MedTest, Försäkringskassan och andra leverantörer.
 
”Den unika styrkan med Nordic MedTest ligger i oberoendet och den kompetens och erfarenhet av test och kvalitetssäkring som krävs - dels för att genomföra sådana här integrationstester, dels för att ta fram nya testmetoder för att automatisera och effektivisera kommande tester", enligt Krister Eriksson.
 
Sex landsting och regioner är nu igång med Läkarintyg via Intygstjänster och ytterligare vårdgivare är på gång. Nordic MedTest underlättar införandet av den nationella e-tjänsten genom att kunna erbjuda berörda landsting en standardiserad testmiljö och stöd för integrationstest till fast pris.

"Vi hjälper landstingens IT-avdelningar att spara både tid och pengar genom att kunna dela på gemensamma testrutiner och testmiljöer", förklarar Henrik Emilsson.
 
Avgränsningar och skalbarhet viktigt för att lyckas
 
"Avgränsningar och skalbarhet är viktigt för att lyckas - dels för att vi ska förstå och få koll på vad som ska testas, dels för att undvika problem som inte är IT-relaterade", säger Henrik Emilsson och förklarar de viktigaste framgångsfaktorerna för NMT:

  • Vi arbetar inkrementellt - såväl projektmässigt som systemmässigt;
  • Vi utnyttjar alla involverade personers tid effektiv - allas tid är ju dyrbart;
  • Vi fungerar som ett stöd till alla parter - därför vågar alla hitta felen;
  • Vi avgränsar scoopet - dels för att få koll på läger, dels för att underlätta för nästa steg;
  • Vi identifierar problem tidigt - och kan därmed skala upp scoopet stegvis;
  • Vi hittar och åtgärdar felen tidigt - därför hittas få fel i det slutliga E2E-testet.

...................................................................

Ett praktikfall - steg för steg: Test av den nationella e-tjänsten Läkarintyg via Intygstjänster till Mina intyg.


0: Utgångsläge för respektive landsting/region


Steg 1: Kommunikationstest uppströms 

Uppströms (upstream) = dataöverföring från avsändare till mottagare.

1.1: Testar kommunikation till NTjP (Nationell tjänsteplattform)

Tjänsteplattformen = en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar integrationen mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Läs mer >>

1.2: Testar att Intyg + Fråga/Svar kan skickas till stubbe i NTjP

Stubbe (test stubs) = datorprogram som simulerar hur en programvarukomponent (eller moduler) beter sig.

1.3: Testar att Intyg + Fråga/Svar kan skickas till Försäkringskassan

1.4: Testar att Fråga/Svar kan skickas från Försäkringskassan


Steg 2: Systemtest

2.1: Testar att Vårdsystem uppfyller tjänstekontrakt mot stubbe

Tjänstekontrakt = en samling tekniska specifikationer som reglerar informationsutbytet inom en viss typ av tjänst eller system.

2.2: Testar att Vårdsystem kan registrera, skicka och makulera intyg till Intygstjänsten


Steg 3: Systemintegrationstest

3.1: Testar att Landsting/Region kan kommunicera med NMT RTjP (Regional tjänsteplattform) via sitt vårdsystem

3.2: Testar att Landsting/Region kan registrera, skicka och makulera intyg via sitt vårdsystem

3.3: Testar att Landsting/Region kan skicka och ta emot fråga/svar (HSA-integration)

HSA = en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör viktigt underlag för behörighetsstyrning, olika säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster.


Steg 4: End-2-End

End-2-End = ändpunkt till ändpunkt, obruten - från sändare till mottagare (underförstått att det är tvåvägskommunikation och att båda parter är sändare och mottagare).

4.1: Verifiera att Landsting/Region kan registrera, skicka och makulera intyg via sitt vårdsystem till Försäkringskassan

4.1: Verifiera att Landsting/Region och Försäkringskassan kan skicka och ta emot fråga/svar (HSA-integration).

..................................................................

Inera AB koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Tidigare var Inera ett utförarbolag som fick uppdrag via landstingens beställarkansli Center för eHälsa i samverkan (CeHis). Under 2013 beslutade ägarna att inte ha längre ha en beställar-/utförarmodell så från 2014 bildar CeHis och Inera en gemensam organisation med namnet ”Inera - Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa”. Läs mer om Inera >>

Mina intyg är en webbtjänst där invånaren kan läsa, spara och skriva ut sitt elektroniska läkarintyg vid sjukdom, och enkelt skicka det vidare direkt till Försäkringskassan vid en ansökan om sjukpenning. Tjänsten nås från 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se och med inloggning från Mina vårdkontakter. I slutet av 2013 började införandet av tjänsten Mina intyg i Sveriges landsting och regioner.Läs mer om Mina intyg >>

Nästa steg: Under 2014-2015 fortsätter utvecklingen av Mina intyg. Invånaren kommer att kunna skicka sina läkarintyg elektroniskt till fler mottagare utöver Försäkringskassan. Arbete pågår med att implementera Transportstyrelsen, flera försäkringsbolag och arbetsgivare som mottagare av läkarintyg. Invånaren kommer även att kunna hantera fler typer av intyg in tjänsten, som körkortsintyg, intyg vid avbeställd resa och förenklade läkarintyg till arbetsgivaren vid kort sjukdom.