G4nqsijyddjyzz3tulru

Ett hem för alla - konferens i Oslo

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 11:54 CEST

Den 9 och 10 oktober arrangeras konferensen "Ett hem för alla", som fokuserar på en av de viktigaste uppgifterna inom europeisk politik. Rätten till boende är central i varje samhälle. Framgångsrik kombination av ändamålsenligt boende och god service gör det möjligt för personer som har behov av stöd, att leva ett gott liv som fullvärdiga inkluderade samhällsmedborgare.

Bpkvoiqop6zuqoctopzj

1,6 miljoner till nordiskt samarbete i funktionshinderorganisationerna

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 15:55 CEST

Nu kan funktionshinderorganisationerna i Norden söka pengar för aktiviteter under 2015 med sina nordiska kollegor. Det disponibla sammanlagda beloppet är 1,6 miljoner svenska kronor. Sista ansökningsdag är 1 november.

Axtkqiocn9vkl3kjdzqd

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 13:32 CEST

De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade årets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

Owz6lux6wrac7nb874gm

En miljon till mångfald och mot hinder!

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 15:40 CEST

Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, mångfald och kön”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

Un378aq9n9shah8ujotl

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 16:00 CEST

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien då forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.

Qhpqp2y9lzyg5h8ne8yw

Välfärdsteknologi och ekonomi

Pressmeddelanden   •   2014-06-15 18:09 CEST

Det finns många exempel från de nordiska länderna där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi. Det framgår tydligt i vår nya publikation om Välfärdsteknologi och ekonomi.

Feek1lkp91cxbtvq8cmw

Goda exempel ska inspirera arbetsgivare och högre lärosäten

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 14:18 CEST

Nordens Välfärdscenter har gett ut två inspirationshäften till stöd för personer med funktionsnedsättning. Det ena ska inspirera högre lärosäten, det andra riktar sig till arbetsgivare i Norden. Båda innehåller goda exempel från nordiska länder och visar att det är möjligt att göra skillnad med målmedvetet arbete.

Xqkvdcn2hvvzrw06cv3f

Välfärd i fokus för årets Magasin

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 13:52 CEST

Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

M6muqhf4tn4y9xveqvve

Nordisk dag i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:21 CEST

Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Media-no-image

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 09:35 CEST

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Målet med undersökningen var att ta reda på varför patienter avbryter substitutionsvården. På så sätt kan man vidta åtgärder som kan förhindra avbrott. 10 personer inom substitutionsvården i Aarhus, Stavanger, Umeå, Helsingfors och Esbo intervjuades för rapporten.

Enligt forskaren Jani Selin, som har sammanställt rapporten, visade projektet att det finns ett behov av att systematiskt dokumentera varför patienterna väljer att avbryta vården och hur allmänt det är.

- Det är viktigt att veta varför behandlingen avbryts bland annat för att kunna trygga kontinuerlig vård för patienter inom den psykiatriska vården. En avbruten substitutionsbehandling kan betyda att också den psykiatriska vården avbryts, säger Selin.

Trots att de olika vårdsystemen i de fyra nordiska länderna skiljer sig från varandra finns det i alla länder patienter inom substitutionsvården med likadana erfarenheter av en balansgång mellan vård, ett drogfritt liv och ett liv med droger.

- Man bör beakta dessa patienters personliga behov av psykosocialt stöd, deras individuella rehabiliteringsfaser och behandlingsmål inom de olika vårdsystemen. Det behövs tydliga instruktioner, utbildning av personalen och åtgärder som främjar ett aktivt deltagande i vården bland patienterna. Regelbundna brukarenkäter som används för en utveckling av vården kunde vara ett sådant steg, konstaterar Selin.

Undersökningen är en del av Nordens Välfärdscenters jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) Syftet med projektet är bland annat utreda hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre då konsumtionen av rusmedel ökar samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I projektet jämförs missbruksvårdens utformning, organisering och resultat på lokal nivå.

Ytterligare information:

forskare Jani Selin, tfn 050 378 0720050 378 0720, jani.selin(at)gmail.com
forskare Kerstin Stenius, tfn 040 553 2374040 553 2374, kerstin.stenius(at)nordicwelfare.org
specialrådgivare Pia Rosenqvist, tfn 040 510 3933040 510 3933, pia.rosenqvist(at)nordicwelfare.org
www.nordicwelfare.org/nolom

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig, Finland
  • jessica.gustafsson@nordicwelfare.org
  • +358 (0)20 7410 880
  • mobil +358 (0)40 060 5752

  • Presskontakt
  • Informatör
  • nicpno.sghimic@nziorxudizecwelfare.oghrg
  • 08-545 536 08
  • 0702-21 16 70

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN