Media-no-image

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 09:35 CEST

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Målet med undersökningen var att ta reda på varför patienter avbryter substitutionsvården. På så sätt kan man vidta åtgärder som kan förhindra avbrott. 10 personer inom substitutionsvården i Aarhus, Stavanger, Umeå, Helsingfors och Esbo intervjuades för rapporten.

Enligt forskaren Jani Selin, som har sammanställt rapporten, visade projektet att det finns ett behov av att systematiskt dokumentera varför patienterna väljer att avbryta vården och hur allmänt det är.

- Det är viktigt att veta varför behandlingen avbryts bland annat för att kunna trygga kontinuerlig vård för patienter inom den psykiatriska vården. En avbruten substitutionsbehandling kan betyda att också den psykiatriska vården avbryts, säger Selin.

Trots att de olika vårdsystemen i de fyra nordiska länderna skiljer sig från varandra finns det i alla länder patienter inom substitutionsvården med likadana erfarenheter av en balansgång mellan vård, ett drogfritt liv och ett liv med droger.

- Man bör beakta dessa patienters personliga behov av psykosocialt stöd, deras individuella rehabiliteringsfaser och behandlingsmål inom de olika vårdsystemen. Det behövs tydliga instruktioner, utbildning av personalen och åtgärder som främjar ett aktivt deltagande i vården bland patienterna. Regelbundna brukarenkäter som används för en utveckling av vården kunde vara ett sådant steg, konstaterar Selin.

Undersökningen är en del av Nordens Välfärdscenters jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) Syftet med projektet är bland annat utreda hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre då konsumtionen av rusmedel ökar samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I projektet jämförs missbruksvårdens utformning, organisering och resultat på lokal nivå.

Ytterligare information:

forskare Jani Selin, tfn 050 378 0720050 378 0720, jani.selin(at)gmail.com
forskare Kerstin Stenius, tfn 040 553 2374040 553 2374, kerstin.stenius(at)nordicwelfare.org
specialrådgivare Pia Rosenqvist, tfn 040 510 3933040 510 3933, pia.rosenqvist(at)nordicwelfare.org
www.nordicwelfare.org/nolom

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Läs vidare »
Media-no-image

NVC koordinerar forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:28 CEST

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.

- Gruppen H20 Nordic består av nordiska forskare som arbetar med tredjepartsperspektivet inom alkoholforskningen. Inför workshopen har forskarna samarbetat för att ta fram planer för samarbete och jämförande studier, berättar Nina Karlsson som är projektledare vid Nordens Välfärdscenter Finland. Enligt Karlsson var huvudsyftet med vårens workshop att planera, presentera och diskutera gruppernas forskningsplaner.

Hur påverkar alkoholkonsumtionen samhället?

Syftet med tredjepartsperspektivet på alkoholrelaterade skador är att ge en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan bland annat handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården, hur vården når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion, rädsla på offentliga platser, våld, våldshot eller besvär på grund av berusade personer.

I dagens samhälle syns en återgång till tanken om att alkoholkonsumenten ansvarar för sitt beteende och att de som berörs av alkoholkonsumtionen har rätt att kräva skydd från skador. För att förstå alkoholrelaterade problem behövs mer information om alkoholkonsumtionens samhälleliga mekanismer.

Tre undergrupper


- H2O Nordics arbete sker i tre undergrupper som fokuserar på registerbaserade studier, surveystudier och kvalitativa forskningsprojekt om alkoholskador på tredje part, berättar Karlsson. Forskargruppen som använder surveydata sammanställer en nordiskt jämförbar datamatris.

Gruppen fokuserar på vad som karaktäriserar upplevda alkoholskador i de olika nordiska länderna. Dessutom ska forskarna studera om det finns nordiska skillnader i vilket alkoholrelaterat beteende och vilka alkoholrelaterade situationer upplevs som negativa.

Den kvalitativa forskningen undersöker var gränsen går för vad som tolereras och accepteras i olika alkoholrelaterade situationer. Materialet samlas genom fokusgruppintervjuer och forskarna använder fotografier och berättelser om olika dryckessituationer för att kartlägga gränsen mellan tolerans och intolerans gällande alkoholbruk.

Registergruppens centrala fråga är var och på grund av hurdan konsumtion alkoholskador på andra än drickaren uppstår. Målet är att studera hur spektret av vuxnas konsumtion, allt från gravt missbruk till riskkonsumtion som inte behandlas inom missbruksvården, reflekteras i olika typer av fysiska skador eller sociala problem hos drickarnas barn.

Öka jämförbarheten mellan nordiska data


Enligt projektledare Nina Karlsson fortsätter den nordiska forskargruppen sitt samarbete kring de planerade forskningstemana under år 2014 och 2015.

- Projektets mål är att producera banbrytande kunskap om alkoholskador på tredje part med en nordiskt jämförande infallsvinkel. En annan målsättning för samarbetet mellan forskarna är att öka jämförbarheten mellan nordiska data om alkoholskador och sträva till att harmonisera kommande datainsamlingar.

Ytterligare information:
Projektledare Nina Karlsson, tfn +358 45 872 02 70+358 45 872 02 70, nina.karlsson(at)nordicwelfare.org

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.

Läs vidare »
Cy2029pl79cx1ihrqx0k

Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 13:50 CET

Vilken roll och ansvar har medierna för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala frågan som ställdes vid ett seminarium i Reykjavik. Under seminariet presenterades goda exempel och en paneldebatt arrangerades mellan personer från funktionshindersrörelsen, media och politik. Seminariet inleddes av socialminister och nordisk samarbetsminister Eygló Harðardóttir.

Media-no-image

Ny nordisk kunskapsportal öppnar i dag

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 23:24 CET

Nordiska ministerrådet öppnade tidigare i dag en ny nordisk kunskapsportal. Därmed tillgängliggörs all produktion från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner. Via länken 

http://norden.diva-portal.org når du redan från början cirka 3000 titlar som behandlar ett oerhört brett spektrum av teman.

Den nya portalen innebär att nordiska publikationer blir lättare tillgängliga för allmänheten och är samtidigt en kraftfull markering till omvärlden att Norden även i praxis stöttar öppenhet och fri tillgång till information.Samtliga publikationer kan laddas ner gratis.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

En ny nordisk kuskapsportal öppnade i dag. Samtliga publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner är numera tillgängliga både för läsning och nedladdning via http://norden.diva-portal.org. Redan från första dagen hittar man här bortåt 3000 titlar.

Läs vidare »
Dao9wd4zinmcganlswnr

Seminarium och utbildningsinfo 8.4: Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 15:22 CET

Att inte höra, att inte se – vad betyder det för årsrika människors hälsa och välbefinnande? Nordens Välfärdscenter arrangerar ett seminarium om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre och folkhälsoproblemet som det innebär när vardagen begränsas för många människor.

Media-no-image

Stort intresse för konferens om barnfattigdom

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 16:32 CET

Intresset är stort för den nordiska konferensen om Barnfattigdom, som Nordens Välfärdscenter arrangerar i morgon, onsdag, i Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9  i Stockholm. Konferensen är fullbokad men misströsta inte: det går att följa konferensen på #fattigdominorden.Media är välkomna att göra nedslag. Vi arrangerar ett pressmöte kl  14 då det finns möjlighet att träffa flera av föredragshållarna och panelisternaBland deltagarna kan nämnas Tapio Salonen, forskare vid Malmö högskola, Tone Fløtten, institutschef vid Institutet för arbetslivs- och välfärdsforskning, Lára Björnsdóttír, ledare för Välfärdsvakten på Island, Helene Hjorth Oldrup, forskare vid Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark, Olli Kangas, välfärdsforskare från Finland och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

Intresset är stort för den nordiska konferensen om Barnfattigdom, som Nordens Välfärdscenter arrangerar i morgon, onsdag, i Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9 i Stockholm. Konferensen är fullbokad men misströsta inte: det går att följa konferensen på #fattigdominorden.

Läs vidare »
Jwrk4mujmnq0nemmdsmn

Barnfattigdom tema för konferens

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 10:41 CET

Hur känns det att växa upp i ekonomisk utsatthet i ett allt rikare Norden? Är Giving People, f.d. Matkassen, där fattiga ber bättre bemedlade om hjälp, lösningen på ökande klyftor i samhället? Det är några av frågorna som diskuteras när nordiska experter presenterar sin forskning och diskuterar

Awgqpyj1mrtasj89owue

Tjugo år av personlig assistans - vad kan Norden lära?

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 11:39 CET

I Norden pågår en diskussion kring att utveckla regler om personlig assistans. I Sverige är omfattningen av personlig assistans störst, där reformen infördes för tjugo år sedan. En lag som 2011 gav 19000 personer personlig assistans, till en kostnad på cirka 32 miljarder brutto. En kostnad som skrämmer norrmännen att gå samma väg, enligt professor Ole-Petter Askheim.

Yxti4yolng8zvanucft2

We develop the Nordic welfare model

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 13:22 CET

Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National differences provide opportunities for comparison and learning from each other’s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is a key-actor in promoting and developing Nordic welfare.

E7y5359qohtmq0xbtjf3

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 09:33 CET

Nordens Välfärdscenter (NVC) har på uppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

Kommande evenemang 1 evenemang

27 Aug all day

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-08-27 - 2014-08-30
Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • caroline.jonsson@nordicwelfare.org
 • Mobil (+46) 708 298 559

 • Presskontakt
 • Pressansvarig, Finland
 • jessica.gustafsson@nordicwelfare.org
 • +358 (0)20 7410 880
 • mobil +358 (0)40 060 5752

 • Presskontakt
 • Informatör
 • nijagvwlno.simic@nraorqwdicxcwueelfarepwkm.org
 • 08-545 536 08
 • 0702-21 16 70

 • Presskontakt
 • Pressansvarig, Danmark
 • lasse.wehner@nordicwzniwelfohpfare.ogfrg
 • (+45) 9647 1606

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN