Owz6lux6wrac7nb874gm

En miljon till mångfald och mot hinder!

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 15:40 CEST

Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, mångfald och kön”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

Un378aq9n9shah8ujotl

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 16:00 CEST

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien då forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.

Qhpqp2y9lzyg5h8ne8yw

Välfärdsteknologi och ekonomi

Pressmeddelanden   •   2014-06-15 18:09 CEST

Det finns många exempel från de nordiska länderna där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi. Det framgår tydligt i vår nya publikation om Välfärdsteknologi och ekonomi.

Feek1lkp91cxbtvq8cmw

Goda exempel ska inspirera arbetsgivare och högre lärosäten

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 14:18 CEST

Nordens Välfärdscenter har gett ut två inspirationshäften till stöd för personer med funktionsnedsättning. Det ena ska inspirera högre lärosäten, det andra riktar sig till arbetsgivare i Norden. Båda innehåller goda exempel från nordiska länder och visar att det är möjligt att göra skillnad med målmedvetet arbete.

Xqkvdcn2hvvzrw06cv3f

Välfärd i fokus för årets Magasin

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 13:52 CEST

Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

M6muqhf4tn4y9xveqvve

Nordisk dag i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:21 CEST

Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Media-no-image

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 09:35 CEST

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Målet med undersökningen var att ta reda på varför patienter avbryter substitutionsvården. På så sätt kan man vidta åtgärder som kan förhindra avbrott. 10 personer inom substitutionsvården i Aarhus, Stavanger, Umeå, Helsingfors och Esbo intervjuades för rapporten.

Enligt forskaren Jani Selin, som har sammanställt rapporten, visade projektet att det finns ett behov av att systematiskt dokumentera varför patienterna väljer att avbryta vården och hur allmänt det är.

- Det är viktigt att veta varför behandlingen avbryts bland annat för att kunna trygga kontinuerlig vård för patienter inom den psykiatriska vården. En avbruten substitutionsbehandling kan betyda att också den psykiatriska vården avbryts, säger Selin.

Trots att de olika vårdsystemen i de fyra nordiska länderna skiljer sig från varandra finns det i alla länder patienter inom substitutionsvården med likadana erfarenheter av en balansgång mellan vård, ett drogfritt liv och ett liv med droger.

- Man bör beakta dessa patienters personliga behov av psykosocialt stöd, deras individuella rehabiliteringsfaser och behandlingsmål inom de olika vårdsystemen. Det behövs tydliga instruktioner, utbildning av personalen och åtgärder som främjar ett aktivt deltagande i vården bland patienterna. Regelbundna brukarenkäter som används för en utveckling av vården kunde vara ett sådant steg, konstaterar Selin.

Undersökningen är en del av Nordens Välfärdscenters jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) Syftet med projektet är bland annat utreda hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre då konsumtionen av rusmedel ökar samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I projektet jämförs missbruksvårdens utformning, organisering och resultat på lokal nivå.

Ytterligare information:

forskare Jani Selin, tfn 050 378 0720050 378 0720, jani.selin(at)gmail.com
forskare Kerstin Stenius, tfn 040 553 2374040 553 2374, kerstin.stenius(at)nordicwelfare.org
specialrådgivare Pia Rosenqvist, tfn 040 510 3933040 510 3933, pia.rosenqvist(at)nordicwelfare.org
www.nordicwelfare.org/nolom

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Läs vidare »
Media-no-image

NVC koordinerar forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:28 CEST

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.

- Gruppen H20 Nordic består av nordiska forskare som arbetar med tredjepartsperspektivet inom alkoholforskningen. Inför workshopen har forskarna samarbetat för att ta fram planer för samarbete och jämförande studier, berättar Nina Karlsson som är projektledare vid Nordens Välfärdscenter Finland. Enligt Karlsson var huvudsyftet med vårens workshop att planera, presentera och diskutera gruppernas forskningsplaner.

Hur påverkar alkoholkonsumtionen samhället?

Syftet med tredjepartsperspektivet på alkoholrelaterade skador är att ge en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan bland annat handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården, hur vården når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion, rädsla på offentliga platser, våld, våldshot eller besvär på grund av berusade personer.

I dagens samhälle syns en återgång till tanken om att alkoholkonsumenten ansvarar för sitt beteende och att de som berörs av alkoholkonsumtionen har rätt att kräva skydd från skador. För att förstå alkoholrelaterade problem behövs mer information om alkoholkonsumtionens samhälleliga mekanismer.

Tre undergrupper


- H2O Nordics arbete sker i tre undergrupper som fokuserar på registerbaserade studier, surveystudier och kvalitativa forskningsprojekt om alkoholskador på tredje part, berättar Karlsson. Forskargruppen som använder surveydata sammanställer en nordiskt jämförbar datamatris.

Gruppen fokuserar på vad som karaktäriserar upplevda alkoholskador i de olika nordiska länderna. Dessutom ska forskarna studera om det finns nordiska skillnader i vilket alkoholrelaterat beteende och vilka alkoholrelaterade situationer upplevs som negativa.

Den kvalitativa forskningen undersöker var gränsen går för vad som tolereras och accepteras i olika alkoholrelaterade situationer. Materialet samlas genom fokusgruppintervjuer och forskarna använder fotografier och berättelser om olika dryckessituationer för att kartlägga gränsen mellan tolerans och intolerans gällande alkoholbruk.

Registergruppens centrala fråga är var och på grund av hurdan konsumtion alkoholskador på andra än drickaren uppstår. Målet är att studera hur spektret av vuxnas konsumtion, allt från gravt missbruk till riskkonsumtion som inte behandlas inom missbruksvården, reflekteras i olika typer av fysiska skador eller sociala problem hos drickarnas barn.

Öka jämförbarheten mellan nordiska data


Enligt projektledare Nina Karlsson fortsätter den nordiska forskargruppen sitt samarbete kring de planerade forskningstemana under år 2014 och 2015.

- Projektets mål är att producera banbrytande kunskap om alkoholskador på tredje part med en nordiskt jämförande infallsvinkel. En annan målsättning för samarbetet mellan forskarna är att öka jämförbarheten mellan nordiska data om alkoholskador och sträva till att harmonisera kommande datainsamlingar.

Ytterligare information:
Projektledare Nina Karlsson, tfn +358 45 872 02 70+358 45 872 02 70, nina.karlsson(at)nordicwelfare.org

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.

Läs vidare »
Cy2029pl79cx1ihrqx0k

Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 13:50 CET

Vilken roll och ansvar har medierna för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala frågan som ställdes vid ett seminarium i Reykjavik. Under seminariet presenterades goda exempel och en paneldebatt arrangerades mellan personer från funktionshindersrörelsen, media och politik. Seminariet inleddes av socialminister och nordisk samarbetsminister Eygló Harðardóttir.

Media-no-image

Ny nordisk kunskapsportal öppnar i dag

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 23:24 CET

Nordiska ministerrådet öppnade tidigare i dag en ny nordisk kunskapsportal. Därmed tillgängliggörs all produktion från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner. Via länken 

http://norden.diva-portal.org når du redan från början cirka 3000 titlar som behandlar ett oerhört brett spektrum av teman.

Den nya portalen innebär att nordiska publikationer blir lättare tillgängliga för allmänheten och är samtidigt en kraftfull markering till omvärlden att Norden även i praxis stöttar öppenhet och fri tillgång till information.Samtliga publikationer kan laddas ner gratis.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

 

En ny nordisk kuskapsportal öppnade i dag. Samtliga publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner är numera tillgängliga både för läsning och nedladdning via http://norden.diva-portal.org. Redan från första dagen hittar man här bortåt 3000 titlar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig, Finland
  • jessica.gustafsson@nordicwelfare.org
  • +358 (0)20 7410 880
  • mobil +358 (0)40 060 5752

  • Presskontakt
  • Informatör
  • ptnibpndnoemitwn.scwimic@nordibehsxlcwroelfadvrenatd.ofrjmxmhqrg
  • 08-545 536 08
  • 0702-21 16 70

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN