Xuqcvcpehnx8s9qnhmqe

Lotta Eklund är årets Bröstsjuksköterska

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 10:17 CET

Mottagare av ett av bröstcancer-Sveriges finaste priser 2015 är Lotta Eklund på Sophiahemmet i Stockholm. Hon får priset för att hon, med patientens individuella behov i fokus, gör det där lilla extra som betyder så mycket när man befinner sig i en utsatt situation. Priset på 10 000 kr till bröstcancerforskning delades ut vid en ceremoni på Hotell Radisson Royal Park, Frösundavik i Stockholm.

Xnwxubsrxfdxc6cvcqnh

150 000 kronor till forskning om spridd bröstcancer

Nyheter   •   2015-10-09 07:55 CEST

Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, delar ut 150 000 kronor fördelat på två stipendier till klinisk forskning kring spridd bröstcancer. Stipendierna var uppdelade på två, ett om 100 000 avsedda för en yngre klinisk forskare, och ett om 50 000 kronor avsedda för en forskningssköterska.

Media-no-image

Behandling med Tafinlar/Mekinist ger förlängd överlevnad hos patienter med aggressivt melanom

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 07:39 CEST

Patienter med BRAF-muterad metastaserat malignt melanom som behandlas med Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) lever i genomsnitt signifikant längre tid än patienter som får vemurafenib. Efter två år levde 52 procent av de patienter som behandlats med dabrafenib/trametinib mot 38 procent av patienterna i kontrollgruppen. Det visar data som presenteras på årets upplaga av Europas största cancerkongress, European Cancer Congress (ECC) 2015 i Wien.

De nya överlevnadsdata bekräftar ytterligare att kombinationen dabrafenib/trametinib är en effektiv behandling som förlänger livet för patienter med BRAF-muterad metastaserat melanom, säger professor Johan Hansson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på området.

Metastaserat malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar ofta människor i 40-50-årsåldern. Bara en av fem av dem som får diagnosen metastaserat melanom överlever i mer än fem år1,2. Varje år diagnostiseras cirka 3 300 personer med malignt melanom i Sverige, varav ungefär 500 insjuknar i spridd sjukdom. Omkring hälften av dessa har en genmutation i ett protein som styr cancercellen och som kallas BRAF4,2. Mutationen leder till att cellsignaleringen blir onormal, vilket i sin tur gör att mängden cancerceller växer till och överlever i okontrollerad omfattning. Det innebär att patienter med den BRAF-muterade formen av malignt melanom har en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt. Med hjälp av gentest kan man fastställa om en tumör är BRAF-positiv och beroende på resultatet, välja den behandling som är mest lämplig2.

Signifikant förbättrad överlevnad även efter två år

Forskningsresultaten som presenteras på ECC-kongressen är en uppdatering av resultat från studien, COMBI-v, där kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib jämfördes med läkemedlet Zelboraf (vemurafenib). Studien visade att kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib av patienter med metastaserat BRAF-muterat melanom gav en signifikant längre överlevnad. Vid tolv månader var 72 procent av de kombinationsbehandlade patienterna fortfarande i livet mot 65 procent av dem som fått vemurafenib6.

Efter två år levde 51 procent av de patienter som behandlats med dabrafenib/trametinib mot 38 procent av dem som behandlats med vemurafenib. Medianvärdet för överlevnad (OS) var 25,6 månader för kombinationsbehandlingen och 18 månader för behandling med vemurafenib3.

Resultaten visar också att medianvärdet för patienter som svarade på behandlingen (ORR) var högre för dabrafenib/trametinib, 65,6 procent. För vemurafenib låg medianvärdet på 52,8 procent3.

Säkerhetsdata från tvåårs-studien ligger i linje med dem som tidigare publicerats för kombinationsbehandlingen3.

Kombinationsbehandling gav bättre sömn och mindre smärtor

En vidare analys av patienternas livskvalitet visar att behandling med dabrafenib/trametinib gav signifikanta kliniska förbättringar i allmäntillstånd, både fysiskt och socialt jämfört med behandling med vemurafenib. Patienterna som fick kombinationsbehandlingen hade också mindre smärtor samt bättre sömn och aptit än patienter som fick vemurafenib5.

Kort om kombinationen dabrafenib och trametinib
De båda läkemedlen är målstyrda så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK.

Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är godkänd i EU, USA, Australien, Chile och Kanada för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-positivt melanom. Det amerikanska godkännandet skedde genom ett expressförfarande där kombinationen först fick så kallad genombrottsstatus, Breakthrough Therapy designation och godkändes inom ramen för FDA:s Accelerated Approval program.

Kombinationen dabrafenib och trametinib har också visat god effekt vid icke-småcellig lungcancer hos patienter med BRAF V600E-mutation. Även för denna indikation har den amerikanska läkemedelsmyndigheten gett behandlingen genombrottsstatus. Kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib testas nu även i kliniska prövningsprogram på patienter med andra tumörtyper där signalvägen RAS/RAF/MEK/ERK är inblandad.

Se Fass för information om biverkningar av Tafinlar (dabrafenib) respektive EMA för information om Mekinist (trametinib).

Referenser:

1.A Snapshot of Melanoma. National Cancer Institute. Available at: http://www.cancer.gov/research/progress/snapshots/melanoma. Accessed August 26, 2015.

2.Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003120-pdf.pdf. Accessed August 26, 2015.

3.Robert C. Two year estimate of overall survival in COMBI-v, a randomized, open-label, phase III study comparing the combination of dabrafenib (D) and trametinib (T) with vemurafenib (vem) as first-line therapy in patients (pts) with unresectable or metastatic BRAF V600E/K mutation-positive cutaneous melanoma. Abstract #3301. 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, September 2015, Vienna, Austria.

4.GLOBOCAN 2012: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer. Available at: http://globocan.iarc.fr/. Accessed August 26, 2015.

5.Grob JJ. COMBI-v: health-related quality of life (HRQoL) impact of the combination of dabrafenib and trametinib (D+T) vs vemurafenib (V) in patients with BRAF V600 metastatic melanoma (MM). Abstract #3345. 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, September 2015, Vienna, Austria.

6.Robert C et al. Improved Overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib. NEJM, jan 2015 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1412690

Novartis

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Patienter med BRAF-muterad metastaserat malignt melanom som behandlas med Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) lever i genomsnitt signifikant längre tid än patienter som får vemurafenib. Det visar nya data som presenteras på årets upplaga av Europas största cancerkongress, European Cancer Congress (ECC) 2015 i Wien.

Läs vidare »
Media-no-image

Afinitor fördröjer sjukdomsutveckling vid spridd GI- och lung-NET

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 07:48 CEST

Patienter med spridda neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i mag-tarmkanalen eller lungan lever i medianvärde 11 månader utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med mTOR-hämmaren Afinitor (everolimus) jämfört med 3,6 månader om de får placebo.

Det visar data från studien RADIANT-4 som i dagarna presenteras på Europas största kongress för cancerforskning, ECC.

I den pivotala fas III-studien RADIANT-4 jämfördes mTOR-hämmaren everolimus plus bästa stödjande vård (Best Supportive Care = BSC) med placebo plus BSC vid behandling av icke-funktionella neuroendokrina tumörer med ursprung i mag-tarmkanalen (gastrointestinal NET, GI-NET) eller lungan.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad. Sekundära effektmått var säkerhet, andel patienter som svarar på behandlingen – så kallad overall response rate, och överlevnad1.

Everolimus fördröjer sjukdomsutvecklingen

Resultaten som nu presenteras på ECC-kongressen i Wien visar att behandling med mTOR-hämmaren everolimus minskar risken för att sjukdomen förvärras med 52 procent jämfört med placebo1.

Patienter som behandlas med everolimus lever i medianvärde sju månader längre utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med everolimus, det vill säga elva månader jämfört med 3,6 månader, om de får placebo1.

Ett av de sekundära effektmåtten i RADIANT-studien var också så kallad overall response rate (ORR) som är ett mått på hur stor del av patienterna som svarar på behandlingen. Här fann man att tumörerna minskat i storlek hos 64 procent av patienterna som behandlats med everolimus jämfört med 26 procent av patienterna i placebogruppen1.

Säkerhet för läkemedlet, som även det var ett sekundärt effektmått, låg i linje med tidigare publicerade studier på everolimus. Det är i dagsläget för tidigt att analysera data kring effektmåttet överlevnad (OS) 1.

Om RADIANT-4

RADIANT-4 är en prospektiv, dubbelblind, randomiserad, parallellgrupps, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie där effekt och säkerhet av everolimus plus bästa understödjande behandling, BSC, jämförts med placebo plus BSC. I studien ingick 302 patienter med väl differentierad avancerad NET med ursprung i antingen lunga eller mag-tarm-kanal som inte uppvisar eller har haft aktiva symtom på karcinoidsyndrom, och som hade dokumenterad sjukdomsprogression under de senaste 6 månaderna före inklusion. Patienterna randomiserades 2:1 till oral behandling med everolimus 10 mg/dag eller placebo. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad. Sekundära effektmått var säkerhet, objektiv responsfrekvens och total överlevnad1.

RADIANT-4 ingår i ett av världens mest omfattande kliniska studieprogram vid NET.

Om NET

NET, neuroendokrina tumörer, är en sällsynt typ av cancer som har sitt ursprung i neuroendokrina celler, oftast i mag-tarmkanalen, lungorna eller bukspottkörteln. Att tumörerna är icke-funktionella innebär att de inte utsöndrar hormoner och därmed inte ger några hormonrelaterade symtom, utan de symtom som uppträder beror på att tumören växer, till exempel smärta, blödningar och stopp i tarmen4,5.

I Sverige får omkring 500 personer per år besked om att de har drabbats av någon form av neuroendokrin tumör, det vill säga lika många som insjuknar i den betydligt mer kända sjukdomen livmoderhalscancer. Det faktum att NET fortfarande är en relativt okänd cancerform leder till att både patienter och läkare riskerar att missa tidiga sjukdomstecken2,3.

Kort om everolimus

Everolimus, marknadsfört under namnet Afinitor, är en så kallad mTOR-hämmare. Läkemedlet tas som tablett och blockerar aktiviteten hos proteinet mTOR, som har betydelse för cancercellers delning och hämmar tillväxten av blodkärl som tumören behöver för att utvecklas. Everolimus stryper syre- och näringstillförseln till tumören. mTOR-hämning påverkar även tumörcellernas ämnesomsättning.

Läkemedlet är också godkänt för behandling av spridd pNET (neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln), spridd hormonpositiv bröstcancer, spridd njurcancer samt, under namnet Votubia, för behandling av hjärntumörer av typen SEGA (subependymal giant cell astrocytom) och njurtumörer av typen angiomyolipom vid tuberös skleros complex.

De vanligast förekommande biverkningarna av everolimus är stomatit (blåsor i munnen), diarré och hudutslag. För ytterligare information, se Fass.

Referenser:

 • 1.Yao J, et al. Everolimus in advanced nonfunctional neuroendocrine tumors (NET) of lung or gastrointestinal (GI) origin: Efficacy and safety results from the placebo-controlled, double-blind, multicenter, Phase 3 RADIANT-4 study. European Cancer Congress (ECC) 2015, Vienna, Austria.
 • 2.National Library of Medicine and the National Institutes of Health. Pancreatic islet cell tumor. Available at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000393.htm. Accessed September 2015.
 • 3.Halfdanarson T.R., et al. Pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs): incidence, prognosis and recent trend toward improved survival. Annals of Onc. 2008; 19: 1727-1733.
 • 4.Modlin I, et al. Priorities for improving the management of gasteroenteropancreatic neuroendocrine tumors. J Natl Cancer Inst. 2008;100: 1282-1289.
 • 5.Modlin I, et al. Current status of gastrointestinal carcinoids. Gastroenterology. 2005;128 :1717-1751.

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Patienter med spridda neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i mag-tarmkanalen eller lungan lever i medianvärde 11 månader utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med mTOR-hämmaren Afinitor (everolimus) jämfört med 3,6 månader om de får placebo. Det visar data från studien RADIANT-4 som i dagarna presenteras på Europas största kongress för cancerforskning, ECC.

Läs vidare »
Dqfm5b20kghtxh8xl24x

EMA godkänner Farydak först i en ny klass av läkemedel för behandling av patienter med svårbehandlat Myelom

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 09:18 CEST

EU-kommissionen har godkänt Farydak (panobinostat) i kombination med bortezomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med återfall och / eller refraktärt myelom som har fått minst två tidigare behandlingsregimer. Panobinostat som tillhör en ny klass av läkemedel utgör ett efterlängtat behandlingsalternativ för patienter med myelom vars sjukdom har progredierat efter standardbehandling.

Mzgpnklfnofg9yzj27rt

EMA godkänner ny kombinationsbehandling för patienter med metastaserat melanom

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 10:48 CEST

Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) ger en signifikant förlängd överlevnad för BRAF-muterad metastaserat malignt melanom. Detta är första gången så kraftiga överlevnadsvinster ses på denna typ av aggressivt malignt melanom.

Yyhg8iqjqt3ufsyib7fp

Nya blodcancerläkemedlet Farydak mot myelom snart godkänt i Europa

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 08:38 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga nämnd CHMP rekommenderar godkännande av Farydak (panobinostat) för behandling av myelom. Ett glädjande besked, menar Hareth Nahi, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på området. – När standardbehandlingen inte längre biter är det avgörande att vi har effektiva behandlingar att sätta in.

Insdgngkwpclwkhr7tdo

Kroniskt bröstcancersjuka kvinnor – elefanten i det rosa rummet

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 08:12 CEST

Vid ett seminarium i Almedalen idag uppmärksammar Dagens Medicin tillsammans med BRO och Novartis den utsatta gruppen kvinnor med spridd bröstcancer. – Allt fler kvinnor lever med bröstcancer som en kronisk sjukdom och vi är flera aktörer som måste göra vad vi kan för att hjälpa dem till ett så långt och bra liv som möjligt, säger Anna-Lena Engwall, nordisk chef för Novartis Onkologi.

Iabwppecgtrqdo9trcho

Övertygande långtidsresultat för Jakavi vid polycytemia vera

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 09:24 CEST

Åtta av tio patienter med blodcancerformen polycytemia vera fortsätter att svara bra på läkemedlet Jakavi (ruxolitinib) efter ett års behandling. Det visar fas III-data som presenterats vid EHA i Wien. – Det här är betryggande resultat som bekräftar värdet av målstyrd behandling vid polycytemia vera, säger PA Broliden, medicinsk rådgivare på Novartis Onkologi och erfaren hematolog.

Dqfm5b20kghtxh8xl24x

Panobinostat fördubblar tiden utan sjukdomsutveckling vid myelom

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 09:15 CEST

Patienter som fått återfall i myelom eller utvecklat resistens mot två behandlingslinjer kan leva mer än dubbelt så länge utan att sjukdomen förvärras om de får tillägg av panobinostat. – Det här är hoppingivande besked för patienter med denna mycket allvarliga blodcancer, säger Hareth Nahi, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på myelom.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Novartis Sverige
 • nicklas.rosendal@novartis.com
 • 0708-89 33 34
 • 08-732 33 61

Om Novartis Onkologi

Novartis onkologi är ett affärsområde inom Novartis. Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Adress

 • Novartis Onkologi
 • Kemistvägen 1B, P.O. Box 1150
 • 183 11 Täby
 • Vår hemsida