Skip to main content

Sverige tvångsdeporterar minderåriga ensamkommande

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2017 11:49 CET

Rörelsen #vistårinteut har fått information om att ensamkommande unga som blivit uppskrivna i ålder sitter i förvar i väntan på att tvångsdeporteras till Afghanistan. Att åldersuppskrivna ensamkommande på det här sättet sätts i förvar är orimligt i skenet av att Migrationsverket brustit i sina egna åldersbedömningar. Enligt Kaliber visar Migrationsverkets egen kvalitetsrapport att "utredningarna i 60 procent av de fall som granskats inte varit tillräckliga trots att de legat till grund för beslut. Migrationsverket kritiserar alltså sina egna utredningar".

Det kan alltså vara så att någon eller några av alla minderåriga som nu sitter i förvar i väntan på tvångsdeportation till Afghanistan har blivit utsatt för en sådan bristfällig utredning. Det är mycket allvarligt och visar att Sverige på flera sätt bryter mot FNs barnkonvention. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det har inte skett. Enligt artikel 6 har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling och de ska enligt artikel 38 skyddas mot krig. Hur tänker Sverige när vi utvisar barn till ett land som enligt Migrationsöverdomstolens dom UM 911-16 170317 beskrivs såhär: "Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas"?

Enligt artikel 8 har varje barn rätt att behålla sin identitet; men Sverige skriver upp barn i ålder på ett bristfälligt sätt, något som effektivt splittrar barnets identitetsskapande.

Vi menar även att förfarandet att sätta minderåriga i förvar strider mot FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, genom att Sverige bryter mot artikel 3, "Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet", artikeln 9, "Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas" och artikel 10, "Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter."

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (1)

    Är det inte möjligt att göra en inhibition av verkställighetsbeslut och hänvisa till anmälan till EU-domstolen. Det här är en vidrig hantering, där barn skrivs upp i ålder, trots att den uppgivna åldern är mer sannolik än det som utredarna klubbar till med. Och konsekvens: barn skickas till Afghanistan som "vuxna".

    - Jan Stattin - 2017-03-21 20:27 CET

Lägg till kommentar

Kommentera