Media no image

MILJÖMÅLET GIFTFRI MAT SKILJER BLOCKEN ÅT

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2010 14:31 CEST

Vi ställde ett antal frågor kring ämnet giftfri mat till de politiska partierna. Se vidare vår hemsida Giftfritt.se

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har svarat på samtliga frågor. Folkpartiet har inte svarat på våra frågor. I övrigt se kommentarer nedan efter frågor och svar.

Sammanfattningsvis
Det råder en skarp linje mellan allianspartierna och de rödgröna partierna. Man hittar egentligen ingen förändringsvilja hos allianspartierna annat än att man vill öka andelen ekologisk mat. Den uppfattning man får är att saker och ting är bra som de är. Folkpartiet har inte ens lust att svara på våra frågor utan konstaterar att ”Det händer faktiskt ganska mycket på detta område, men stora problem återstår att lösa, framförallt tropiska och subtropiska områden”.  Moderaternas okunskap kring odling och odlingsmetoder är närmast pinsamt. Centerpartiet vill ha mer ekologisk mat men överlämnar åt konsumenten att styra utvecklingen. Man tar alltså egentligen inget politiskt ansvar. Hälsoaspekten för barn berörs inte varför frågorna de facto knappast har besvarats med godkänt. Kristdemokraterna tycker de mesta är bra som det är, men vill tillsammans med centerpartiet öka andelen av ekologisk mat för att minska bekämpningsmedelsanvändningen. Moderaterna och folkpartiet vill mycket på den mera teoretiska sidan, d.v.s. ta fram kunskapsunderlag, men inga aktiva åtgärder. De rödgröna partierna med miljöpartiet i miljöspetsen har en tydlig linje för ett politiskt miljö- och hälsoarbete – som i mycket ger bild av samstämmighet. Givetvis rekommenderar vi att ni läser frågorna och svaren från samtliga politiska partier. Efter de politiska partiernas svar har vi sammanställt kommentarer till dessa – parti för parti.

Kommentarer
Kommentarerna omfattar följande. (1)  svarar man på frågorna, (2) är fakta korrekta, (3) vilken är den politiska ambitionen?

ALLIANSEN
Folkpartiet svarar inte på frågorna, vilket avspeglar en beklaglig inställning till de medborgare man vill företräda.

Moderaterna vill inte direkt svara på våra frågor utan vill först tala om hur det ligger till – antar vi. Den inledande presentationen - att växtskyddsmedel resulterar i större skördar av bättre kvalitet och att denna behandlade och därmed välutvecklade grödan förhindrar läckage av ex. kväve samtidigt som risken för naturliga gifter av svampar och av växten bildade interna gifter minskar låter ju fantastiskt – man borde alltså spruta mer. I och med fråga 4, som gäller analyser på vatten och mark, kommer den första politiska ambitionen fram. ”Det man skulle kunna göra är att vara bättre på att sammanställa alla data som finns ...”.
Konklusionen av moderaternas svar blir. Det går inte att utveckla den giftfria odlingen som ett alternativ till den där bekämpningsmedel används trots alla dess risker för hälsa och miljö. Jo, faktiskt – man ”pekar på vikten av åtgärder för att hindra nya växtsjukdomar”. Man avslutar med – att man står bakom att ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag bör utarbetas i syfte att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. Sim-sala-bim där har vi ju den onämnbara ekologiska odlingen.

Kristdemokraterna
Som läsare blir man mycket trött när man läser kristdemokraternas svar. Kd verkar inte särskilt insatt i frågorna. Man litar på Livsmedelsverket och man anser det viktigt med ursprungsmärkning. Man litar på ”sektorsansvariga myndigheter” och att miljömålet ”giftfri miljö” uppfylls. Man anser inte att den som använder bekämpningsmedel ska betala – det räcker med registreringsavgift för ett nytt kemikaliskt ämne. Man anser att farliga bekämpningsmedel ska förbjudas. Man vill driva på för att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel för att på så sätt minska användningen av bekämpningsmedel.

 Centerpartiet vill ha mer ekologisk mat. Centerpartiet vill öka resurserna för att utveckla ekologisk odling, vilket vi tolkat som att man vill öka den ekologiska odlingen. Man menar med att de som säljer livsmedel ska stå för de kostnader som krävs för att garantera maten som sund och säker. Mycket av ansvaret för utvecklingen mot livsmedel fritt från bekämpningsmedelsrester ligger, enligt centerpartiet, i begreppen: konsumenternas efterfrågan, konsumentmedvetenhet och konsumenttryck. Hälsoaspekten förmodar vi ligger i miljöbegrepp, men det står ingenstans i svaren något om de uppsatta miljömålen varav ett är en giftfri miljö. Den politiska ambitionen tycks vara att satsa mer på ekologisk produktion och konsumtion. Kanske inte så mycket konkret. Man borde ju ha kunnat hänvisa till fyra år med jordbruksminister och miljöminister.

RÖD-GRÖNA -SIDAN
Miljöpartiet har, vilket inte är så förvånande, en klar miljöprofil. Man vill öka produktion av ekologiska livsmedel och därmed minska riskerna med bekämpningsmedel. Man påpekar riskerna med GMO-grödor. Man påpekar riskerna med utveckling av monokulturer inom odling. Man anser att miljöövervakningen bör öka. Man anser att den som använder bekämpningsmedel också ska betala de kostnader analyser för med sig. Man förespråkar inte förbud mot bekämpningsmedel, men ekonomiska styrmedel. Kombinationen hälso- och miljöaspekter tar partiet upp. Men man anger inga tidsperspektiv för de åtgärder man förespråkar. Man anger inte heller hur stora satsningar man vill göra på åtgärder för en giftfri miljö.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill satsa på ekologiskt jordbruk. Man vill fördubbla produktionen av ekologiska livsmedel i Sverige att ske inom 4 år med stärkta stöd och krav på offentliga upphandlingar av ekologisk mat. Vänsterpartiet tar upp både hälso- och miljöaspekten för en giftfri miljö. Man vill öka kunskapen om kemikalier genom mer pengar till Kemikalieinspektionen. Man vill återinföra bekämpningsmedelsskatt differentierad efter farlighet. Man vill inte förbjuda bekämpningsmedel utan man vill fasa ut användningen inom det konventionella lantbruket och omvandla detta till ekologiskt. Vår kommentar är att tidsaspekten för att fasa ut miljö- och hälsoriskabla verksamheter saknas. Att inom 4 år fördubbla ekologisk odling är fortfarande ett litet steg även om det är i rätt riktning.

Socialdemokraterna verkar ha en tydlig hälso- och miljölinje.  Man vill satsa 10 miljoner i 2 år på ekologiskt jordbruk, vilket är en ytterst blygsam summa i förhållande till behovet. Internationella missförhållanden som vi importerar verkar också socialdemokraterna ha svårt att ta i. Man vill stödja kemikalieinspektionens arbete men man svarar inte på frågan om man ska analysera sig ur bekämpningsmedelsberoende eller satsa på alternativ giftfria odlingsmetoder. Man svarar inte på om man ska förbjuda bekämpningsmedel eller inte. Detta beror på om socialdemokraternas definition av farliga ämnen omfattar alla icke biologiska bekämpningsmedel eller inte.

Konklusionen är att riksdagen har satt upp miljökvalitetsmålet för giftfri miljö som lyder:Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.

Detta miljökvalitetsmål kommer inte att uppnås och utvecklingen går dessutom på fel håll. Det är därför skrämmande när regeringen inte har några politiska ambitioner att skapa ett giftfritt samhälle. Man ställer sig bakom miljömålen som beslutats av riksdagen men i den politiska agendan subventionerar man stora kemijordbruk, slopar miljöskatter i jordbruket och förordar GMO-grödor som en lösning för världssvälten. Det är politiska beslut som leder till förbättringar på miljöområdet inte ekonomisk tillväxt eller ny teknik.

FRÅGORNA TILL PARTIERNA
Vi representerar en web-site - giftfritt.se - som vill informera i frågor som rör en giftfri och en icke giftfri miljö. Därför vill vi höra och redovisa de etablerade politiska partiernas uppfattning i frågan giftfritt. Svaren redovisas på giftfritt.se.

Många miljömål kommer inte att uppnås och giftfri miljö är ett av dem. Pesticider är det enda tillfälle då vi medvetet tillsätter gift till maten. De flesta är överens om att pesticiderna på sikt måste fasas ut (t.o.m. LRF säger det) men i praktiken händer ingenting. Vi vill därför fråga partierna vad de vill göra för att slippa problemen med pesticider.

 

Resthalter i maten. Allt fler bekämpningsmedel hittas i våra livsmedel. Alla människor belastas av en cocktail av bekämpningsmedel varav flertalet har dokumenterat skadliga effekter på djur och människor. Genom att gå över till ekologiska livsmedel försvinner de flesta medlen från kroppen genom urinen.

FRÅGA 1: Står ert parti bakom rekommendationer att havande och barn (inkluderande alla skolbarn) bör äta mat tillagad av ekologiska livsmedel för att undvika risker med bekämpningsmedelsrester i kroppen?

 

Förgiftningar för lokalbefolkningar. Speciellt i Sydamerika där storskalig odling av GMO-soja kräver enorma insatser av pesticider kommer ständigt rapporter om ökade förgiftningar och ökad cancer. Förgiftningar är också vanliga i all plantageodling av den frukt som importeras ex. bananer, äpplen och vindruvor.

FRÅGA 2: Vad står partiet i denna fråga eller blundar partiet för hur importerade livsmedel produceras?

 

Förorening av luft, vatten och jord. Bekämpningsmedlen sprids okontrollerat med luft över hela jordklotet och hittas i Arktis och Antarktis. Bekämpningsmedlen upplagras i jord och infiltrerar sedan yt- och grundvatten och hittas i de flesta av våra dricksvattentäkter.

FRÅGA 3: Varför görs och publiceras inte kontinuerliga provtagningar och analyser av vatten och mark och vad vill partiet göra åt denna brist på information som visar om vi är på väg mot en giftfri miljö?

 

Vetenskapliga resurser låses upp för att testa bekämpningsmedels effekter på miljö och hälsa. Det testas dock bara ett medel åt gången och vi får aldrig veta hälsoeffekterna av den pesticidcocktail, d.v.s. blandningar av flera bekämpningsmedel, som används och som vi ständigt utsätts för.

Analyserna av bekämpningsmedelsrester i maten har minskat under många år medan allt fler pesticider hittas i maten. Principen att förorenaren betalar bör gälla också för pesticider. Vårt förslag är att all konventionell mat analyseras på bekämpningsmedel för att slippa de överskridande av ”maximum residue levels” som ständigt sker. Analyserna kommer att fördyra den konventionella odlingen och man riskerar att inte kunna sälja sin skörd. Detta skulle kraftigt reducera problemen med bekämpningsmedelsrester i maten.

FRÅGA 4: Vilket anser partiet är enklast – lägga stora resurser på giftfria odlingssystem eller försöka analysera sig ur problemet med bekämpningsmedel? Anser partiet att de lantbruk som använder kemiska bekämpningsmedel också ska stå för analyskostnader av de livsmedelsprodukter man levererar?

Pesticidanvändningen hindrar utvecklingen mot ett uthålligt jordbruk. Den s.k. integrerade odlingen sägs kunna minska den kemiska bekämpningen med upp till 90% om även andra förebyggande åtgärder sättes in mot skadegörarna. Även en liten användning av bekämpningsmedel gör emellertid att man hela tiden hindrar uppbyggnaden av ett giftfritt, ekologiskt fungerande jordbruk.

FRÅGA 5: Står på partiets agenda politiska beslut för att möjliggöra ett förbud mot användning av bekämpningsmedel?

Överordnad FRÅGA 6: Om partiet hamnar i regeringsställning finns någon handlingsplan för en giftfri miljö utan bekämpningsmedel som partiet kommer att driva?

Det råder en skarp linje mellan allianspartierna och de rödgröna partierna. Man hittar egentligen ingen förändringsvilja hos allianspartierna annat än att man vill öka andelen ekologisk mat. Ingen politisk vilja, inga förslag eller satsningar för att nå dit. De rödgröna partierna med miljöpartiet i spetsen har en tydlig linje inklussive satsningar för ett politiskt miljö- och hälsoarbete.

Läs vidare »
Media no image

Många upprörda efter filmen om Monsanto

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2008 18:36 CEST

Vågar du bjuda på GM-mat?

Vågar du ge dina barn och barnbarn den mat som odlats med genteknik?

Är det värt att chansa? Vem ska odla GM-grödor med mer gifter?

Filmen om Monsantos värld, som visades i Dokument utifrån i SVT, har upprört många. Okunnigheten om vad detta innebär är tyvärr ganska stor. I slutet av denna månad genomförs flera möten inom EU för att om möjligt ta ställning i denna fråga: GMO eller inte?

Nu på lördag den 11 oktober genomförs en manifestation/demonstration MOT GMO i Helsingborg. Över 15 organisationer deltar.

Nätverket går vidare med informationen om vad som egentligen sker med vår mat och vår natur när GM-grödor introduceras i Sverige och andra länder.

Bifogad artikel beskriver en del av konsekvenserna av bioteknikföretagens affärsidé: Det gäller att sälja mer jordbrukskemikalier! Det gäller att ta makten över maten!

Se artikeln: "GMO ger mer gift i maten!"

Många är upprörda efter beskrivningen av Monsanto i Dokument utifrån i SVT. Ökad användning av gift i odlingen, ger mer giftrester i maten.

Läs vidare »
Media no image

Monsanto vill blanda in GM-soja i maten och fodret i EU

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2008 16:25 CEST

EUs och de svenska konsumenterna "manipuleras" just nu av bioteknikföretagens lobby i Bryssel. Ivrigt påhejade av jordbruksminister Eskil Erlandsson, som menar att det är helt ofarligt att äta och odla GM-grödor.

Vi riskerar att få GM-soja i maten och i fodret till svenska "närproducerade" livsmedel, kött och mjölk. Sojan importeras till Sverige redan idag som foder, från bl a Sydamerika.

Det är en allvarlig manipulation mot konsumenterna att EU tillåter genmodifierat kraftfoder till djuren och att det svenska köttet och mjölken inte behöver märkas med GMO. Man har valt denna strategi, för att konsumenterna inte ska protestera. Greenpeace har dock försökt göra konsumenterna uppmärksamma på detta faktum i andra länder, t ex Frankrike.

Konsumenterna kan därmed inte välja bort de produkterna och därmed också välja bort miljöförstöringen i de länder som producerar kraftfodret.

Den 8 september godkändes Bayers GM-soja i EU för mat och foder, nu kommer en soja till.

Fundamentala frågor om vad vår mat ska innehålla i framtiden, hur den är producerad, vad våra svenska djur äter, vilka miljökonsekvenser den har i produktionsländerna och de sociala och ekonomiska effekterna, manövreras genom EUs och Sveriges lagstiftning av bioteknikföretagens lobby, utan att vi konsumenter får reella möjligheter att påverka.

Det är processer som pågått i åratal inom EUs administration, för att GM-grödor (genförändrade grödor) ska blandas in i vår mat och fodret till djuren. De som ska yttra sig i remissvar till Jordbruksverket och Livsmedelsverket, fick endast 6 arbetsdagar på sig att formulera yttrandena. Det senaste är Monsantos begäran att få blanda in GM-soja i maten och djurfodret i EU. Monsanto vill, i ansökan, att maten som innehåller GM-soja INTE ska märkas med detta, utan endast ange "sojaböna" i innehållsförteckningen. Nätverkets svar bifogas till detta pressmeddelande.

I somras, i juli, gällde det en GM-raps T45. Då var remisstiden ännu kortare, endast 3 arbetsdagar. Det är svåra frågor som kräver inläsning, konsultationer och formulering.

Vi anser att man medvetet försvårar för samhällsaktiva organisationer att delta i beslutsprocesser.

De manipulativa processer som pågått runt om i världen genom genteknikföretagen och deras "betalda/avlönade" forskare, drabbar nu Sverige och EU. Demokratin sätts ur spel och de lagstadgade konsumenträttigheterna - rätten att veta - hotas därmed i moderna industriländer på 2000-talet.

Den 17 september genomfördes ett seminarium i Riksdagen av nätverket "GMO-fritt Sverige" i samverkan med FGL (Föreningen för global livsmedelförsörjning på ekologisk grund) och Miljöpartiet, för att belysa konsekvenser och risker med GMO.

Vi hade i god tid inbjudit jordbruksminister Eskil Erlandsson eller någon från departementet, men ingen hade tid.

Söndagen den 29 september kl 22.00 visades filmen "Monsantos värld" i Dokument utifrån i SVT2. (Repris i Kunskapskanalen) Programmet visar den verkliga bilden av Monsantos lobbyarbete och konsekvenserna för de som drabbas.

Sverige och EU är på väg in i denna fälla, som kommer att ge enskilda multinationella företag makten över jordbruket och vår mat samt ytterligare förorena världen med ökad användning av jordbrukskemikalier. Rader med forskningsrapporter visar på de ödesdigra och fruktansvärda konsekvenserna runt om i världen. Men ändå fortsätter vansinnet.

Vi hjälper gärna till med bakgrundsmaterial.

I Nätverket "GMO-fritt Sverige" ingår för närvarande:

Medlemmar i nätverket: (kontakter genom Newdesk-portalen)

Allkorn

FIAN (FoodFirst Information and Action Network)

Framtidsjorden

Förbundet Organisk Biologisk odling

Förbundet Sveriges Småbrukare

Greenpeace

Miljöförbundet Jordens vänner

Samodlarna i Sverige

Slow Food i Sverige

Svenska Biodynamiska föreningen

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Vänföreningen för Latinamerika grupperna

I en remiss från Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska konsumentorganisationerna på 6 arbetsdagar svara på en mycket avgörande ansökan från Monsanto. Nu tävlar bioteknikföretagen om att få sälaj GM-soja till europas konsumenter. Bayer har redan fått sin godkänd och nu vill Monsanto också få sin soja godkänd. Men man vill inte märka med GMO, utan bara med sojaböna. Konsumenterna kan inte välja.

Läs vidare »
Media no image

Stå upp för din matvision, Eskil Erlandsson! Gör Sverige GMO-fritt!

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2008 19:41 CEST

PRESSMEDDELANDE

Solna 2008-09-15

Ny artikel från nätverket:

"STÅ UPP FÖR DIN MATVISION, ESKIL ERLANDSSON, GÖR SVERIGE TILL ETT GMOFRITT LAND!"

Lasse Hellander, koordinator Nätverket, 070216 33 90

GMO i odling är en teknik som syftar till att ett fåtal företag, bioteknikföretag som tex Monsanta, tar makten över och kontrollerar vår matproduktion. Deras affärsidé är att sälja jordbrukskemikalier som är specialanpassade till deras eget utsäde. Resultattet blir sämre kvalité, miljöförstöring, mer giftrester i maten och sämre smakupplevelser. Det stämmer dåligt med jordbruksministerns matvision

Läs vidare »
Z3pscnqwnce7qzkbs48ekg
Okjv5qfvqwynvqztg0xfq

Release: GMO och utsädesmonopol hotar maten i Sverige – nu startar en ny opinionsrörelse

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2008 12:30 CEST

Idag startar 8 organisationer i Sverige (se ovan) en ny opinionsrörelse som syftar till att säkra Sveriges och världens matproduktion på ett hållbart sätt. Runt om i världen startar motsvarande initiativ utifrån gemensamma manifest. Organisationernas första gemensamma krav är att stoppa företagskontrollerade GMO-patent och monopol på fröer eller utsäde.

Z3pscnqwnce7qzkbs48ekg
Okjv5qfvqwynvqztg0xfq

Pressinbjudan: GMO och utsädesmonopol hotar maten i Sverige– nu startar en ny opinionsrörelse

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2008 21:30 CEST

Pressinbjudan GMO - på väg in i Sverige! LRF positiva - det hotar ekologisk/biodynamisk odling!

Bilder & Videor 1 bild

Om Ny opion mot GMO och utsädesmonopol

Nätverket "GMO-fritt Sverige"

Nätverket är en ny sammanslutning sedan 2007, som samarbetar i motståndet mot att GM-grödor börjar odlas i Sverige. Alla organisationer som ingår arbetar för ekologisk/biodynamisk produktion och mot GMO. Vi kommer under året att samla många fler organisationer och företag. I september arrangeras ett stort seminarium i Stockholm mot GMO. Ett fåtal företag kan inte få ta makten över maten o. vattnet

Adress

  • Ny opion mot GMO och utsädesmonopol
  • Vintervägen 35
  • 169 54 SOLNA
  • Vår hemsida

Länkar

Våra medlemmar