V5oggytc0hlbw7n8rcri

Blodgivare räddar liv flera gånger om!

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 09:43 CEST

Media no image

Octapharma redovisar en rekordomsättning på 1,5 miljarder Euro och ett rörelseresultat på 351 miljoner Euro för 2015

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 10:03 CEST

Octapharma redovisar i sin årsredovisning för 2015 en omsättning på 1,513 miljarder Euro, vilket är en ökning med 233 miljoner Euro eller 18,2% jämfört med 2014 års resultat. Bruttoresultatet var 582 miljoner Euro, 140 miljoner högre än föregående år. Den redovisade bruttomarginalen uppgick till 38,5%. Rörelseresultatet var 351 miljoner Euro, vilket är det högsta i Octapharmas historia. Kassaflödet från den löpande verksamheten rapporteras till 382 miljoner Euro eller 25% av rörelseintäkterna, vilket ger en plattform för framtida investeringar.

- 2015 har varit ännu ett rekordartat år för Octapharma med en omsättning på 1.5 miljarder Euro och ett resultat före skatt på 363 miljoner Euro. Att vi är lönsamma betyder att vi kan fortsätta förbättra patienters livssituation globalt genom att investera i det som verkligen gör nytta; bygga ut våra fabriker, expandera vårt bestånd av plasma centers, utveckla nya produkter och utforska tidigare okända rekombinanta teknologier, säger styrelseordförande och grundare Wolfgang Marguerre.

Investeringar i fasta tillgångar var 115 miljoner Euro under 2015. Om man lägger till investeringar i forskning och utveckling placerade Octapharma-gruppen mer än 240 miljoner Euro i företagets framtid under 2015.

Octapharma har fastställt ett program för kapacitets- och effektivitetsökning, ”Program 2019”, vilket innebär en investering på 400 miljoner Euro över en 5-årsperiod.

Soliditeten ökade till 84% vilket markerar aktieägarnas åtagande att fortsätta återinvestera vinsten i företagets fortsatta utveckling. Denna starka finansiella ställning gör det möjligt för Octapharma att stärka organisationen och bättre fullfölja sin uppgift att tillhandahålla livräddande läkemedel till kroniskt sjuka patienter i hela världen.

Ladda ner Octapharmas årsredovisning 2015: www.annualreport.octapharma.com

Presskontakt:

Per Eriksson, Octapharma

0730-681589, per.eriksson@octapharma.se

Octapharma är ett globalt svenskägt läkemedelsbolag med huvudkontor i Schweiz. Vi utvecklar, tillverkar och säljer plasmabaserade proteinläkemedel för behandling av bl a blödarsjuka, immunbristsjukdomar och koagulationsrubbningar inom intensivvården. Vi utvecklar också proteinläkemedel framställda med genteknologi. Företaget grundades 1983 och är en av de största aktörerna på den internationella blodplasmamarknaden. Octapharma har ca 7000 anställda i 80 länder med tillverkning i Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland och Mexiko. Den svenska delen av Octapharma med ca 700 anställda finns i Stockholm. Tillväxten är snabb och omsättningen 2015 var 1,5 miljarder Euro.

Läs vidare »
Vik8ttk5riwtrza9xpcb

Läkemedelsföretaget Octapharma nyanställer 120 personer på Kungsholmen

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:15 CET

Octapharma AB har idag en kapacitet att producera proteinläkemedel som utvinns från blodplasma på 1 500 ton per år. Det nu beviljade produktionstillståndet innebär att produktionen kan öka till 3 500 ton per år och företaget räknar med att nå en kapacitet på 2 700 ton på årsbasis under 2017. Octapharma kan fortsatta sin expansion och planerar anställa ca 120 nya medarbetare redan under 2016.

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) antar positivt utlåtande om Octapharmas rekombinanta FVIII från en human cellinje (Nuwiq®) för barn och vuxna med hemofili A

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2014 12:26 CEST

Lachen, Schweiz, 23 maj 2014 – Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har antagit ett positivt utlåtande om Nuwiq®, en rekombinant human FVIII framställd i en human cellinje. Utlåtandet rekommenderar att läkemedlet ges försäljningsgodkännande för profylax och behandling av blödningar (även under och efter kirurgiska ingrepp) hos pediatriska och vuxna patienter med
hemofili A (medfödd FVIII-brist).

Nuwiq® produceras från en human cellinje och är det första preparatet i den nya generationens FVIII-substitutionsproteiner som väntar på att godkännas för försäljning i Europa. Nuwiq® framställs utan
animaliska produkter och innehåller inga icke-humana epitoper som anses ligga bakom autoimmuna reaktioner. Hämmande antikroppar mot FVIII-produkter neutraliserar proteinets gynnsamma effekt och utgör det stora problemet i dagens behandling av hemofili A.

”Nuwiq® har visat sig mycket effektivt i förebyggandet och behandlingen av blödningar hos patienter med hemofili A som har behandlats med FVIII tidigare (PTP), och det faktum att denna population ännu inte har uppvisat neutraliserande antikroppar kan bero på att preparatet är framställt i en human cellinje. Nuwiq® kan innebära ett stort framsteg i kampen mot det som idag är det enskilt största problemet för nybehandlade hemofiliker”, säger Olaf Walter, MD, PhD, MBA, vice vd för Internationella affärsområdesenheter vid Octapharma.

Fördelarna med Nuwiq® för profylax och behandling av blödningar och preparatets hemostatiska effekt vid kirurgiska ingrepp har studerats i 3 pivotala prövningar. I studien GENA-01 på 22 ungdomar och vuxna behandlades 94,4 % av blödningsepisoderna (BE) med utmärkt eller god effekt och en
stor majoritet av episoderna krävde endast en infusion. I studien GENA-08, som undersökte profylax mot blödningsepisoder och behandling av genombrottsblödningar hos 32 vuxna, låg den genomsnittliga blödningsfrekvensen per patient under perioden med profylaktisk behandling på 0,188/månad för alla typer av blödningar. I studien GENA-03 på 59 pediatriska patienter mellan 2 och
11 år var den genomsnittliga frekvensen av samtliga blödningsepisoder 0,338/månad under profylaktisk behandling. I åldersgruppen 2–5 år var den månatliga frekvensen av alla BE lägre än i åldersgruppen 6–12 år (0,213 BE/månad respektive 0,459 BE/månad). I denna studie behandlades 68,6 % av genombrottsblödningarna med en infusion och 81,3 % med en eller två infusioner.

Inga biverkningar rapporterades som vanliga (≥1/100) i säkerhetsdatabasen för 135 tidigare behandlade patienter. Nuwiqs immungenicitet utvärderades i kliniska prövningar på 135 tidigare behandlade patienter med allvarlig hemofili A (74 vuxna och 61 pediatriska patienter). Ingen av patienterna utvecklade antikroppar.

För närvarande undersöker en pågående studie (NuProject) effekten och säkerheten för Nuwiq® hos tidigare obehandlade patienter (PUP, rekryteringsmål: 100 patienter) som löper stor risk att utveckla
neutraliserande antikroppar. Ytterligare studier på PTP pågår också, däribland studien NuPreviq som undersöker individanpassad profylaxbehandling på 65 vuxna patienter.

Data för Nuwiq® har även inlämnats till myndigheter i Kanada och Australien, och ytterligare världsomspännande ansökningar planeras.

Om hemofili A

Hemofili A är en X-bunden ärftlig sjukdom som beror på FVIII-brist. Obehandlad leder sjukdomen till blödningar i muskler och leder med artropati och allvarlig sjuklighet som följd. Profylaktisk substitutionsbehandling med FVIII minskar antalet blödningsepisoder och risken för permanent ledskada. Hemofili A drabbar var 5 000:e till var 10 000:e man världen över. Globalt är 75 % av alla fall av hemofili odiagnostiserade eller obehandlade. Utvecklingen av neutraliserande FVIII-antikroppar mot infunderad FVIII är den allvarligaste behandlingskomplikationen. Den kumulativa risken för utveckling av FVIII-antikroppar rapporteras vara upp till 38 %.

Om Octapharma

Svenskägda Octapharma är en av världens största tillverkare av proteinbaserade läkemedel. Huvudkontoret ligger i Lachen i Schweiz, och företaget har varit verksamt inom patientvård och medicinsk innovation i över 30 år. Kärnverksamheten är utveckling, tillverkning och försäljning av
humanproteiner från både human plasma och humana cellinjer. Patienter i över 100 länder behandlas med produkter inom följande terapeutiska områden:

• Hematologi (koagulationsrubbningar)
• Immunterapi (immunsjukdomar)
• Intensivvård

Octapharma har fem toppmoderna produktionsanläggningar i Österrike, Frankrike, Tyskland, Sverige och Mexiko. Nuwiq® produceras vid den svenska produktionsanläggningen på Kungsholmen i Stockholm. Mer information finns på www.octapharma.com

Kontakt

Claudie Qumsieh
Journalist & Online Producer
Octapharma AG
Seidenstrasse 2
8853 Lachen
Switzerland
Office: +41 (55) 451 21 78
Mobile: +41 (79) 564 83 98
claudie.qumsieh@octapharma.ch

Octapharma är ett globalt svenskägt läkemedelsbolag med huvudkontor i Schweiz. Vi utvecklar, tillverkar och säljer plasmabaserade proteinläkemedel för behandling av bl a blödarsjuka, immunbristsjukdomar och koagulationsrubbningar inom intensivvården. Vi utvecklar också proteinläkemedel framställda med genteknologi. Företaget grundades 1983 och är en av de största aktörerna på den internationella blodplasmamarknaden. Octapharma har ca 5 500 anställda i 45 länder med tillverkning i Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland och Mexiko. Den svenska delen av Octapharma med ca 620 anställda finns i Stockholm. Tillväxten är snabb och omsättningen 2013 var 1,15 miljarder Euro.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har antagit ett positivt utlåtande om Nuwiq®, en rekombinant human FVIII framställd i en human cellinje. Utlåtandet rekommenderar att läkemedlet ges försäljningsgodkännande för profylax och behandling av blödningar (även under och efter kirurgiska ingrepp) hos pediatriska och vuxna patienter med hemofili A (medfödd FVIII-brist).

Läs vidare »
Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att återkalla indragningen av octagam®

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2011 10:15 CEST

En genomförd utredning av det ökade antalet rapporter om blodproppsbildning efter administrering av octagam® visar att orsaken var förekomst av koagulationsfaktor XIa i produkten. Flera åtgärder har vidtagits av Octapharma i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar nu att octagam® åter godkänns för försäljning. 

Återkallelsen av octagam® i september 2010 skedde i förebyggande syfte och föranleddes av en globalt ökad frekvens av biverkningar i form av blodproppsbildning, som i första hand drabbade patienter med en eller flera riskfaktorer. Denna typ av komplikationer har observerats med alla immunglobulinpreparat och finns omnämnda som sällsynta under biverkningsavsnittet i respektive produktresumé. Inga fall av tromboemboliska biverkningar i form av blodproppsbildning har under de senaste åren rapporterats i Sverige eller Skandinavien efter administrering av octagam®.

En genomförd kvalitetsöversyn och utredning visar att förhöjda halter av koagulationsfaktor XIa i läkemedlet var orsaken till blodproppsbildningen. Flera åtgärder, såsom förbättrad produktionsprocess och testning av slutprodukt har implementerats i Octapharmas produktionsanläggningar och octagam® bedöms nu av CHMP uppfylla de kvalitetskrav som myndigheterna ställer på produkten.

Octapharma kommer att återuppta distributionen av octagam® 50 mg/ml och 100 mg/ml inom Europa så snart som europeiska kommissionen har fattat formellt beslut om godkännande och beslutet har implementerats.

Kontakt:
David Andersson
Försäljningschef Skandinavien
david.andersson@octapharma.se
Tel.: 08-566 430 00, Mobil: 0702 46 72 42

Om octagam®:
octagam® är ett intravenöst humant immunglobulin (50 mg/ml och 100 mg/ml) för behandling av hypogammaglobulinemi, ITP, Guillain-Barrés syndrom och Kawasakis sjukdom. Receptbelagt. För ytterligare information se www.fass.se

Om Octapharma:
Octapharma är ett globalt svenskägt läkemedelsbolag med huvudkontor i Schweiz. Vi utvecklar, tillverkar och säljer plasmabaserade proteinläkemedel för behandling av bl a blödarsjuka, immunbristsjukdomar och koagulationsrubbningar inom intensivvården. Vi utvecklar också proteinläkemedel framställda med genteknologi.
Företaget grundades 1983 och är en av de största aktörerna på den internationella blodplasmamarknaden. Octapharma har cirka 4000 anställda i 37 länder med tillverkning i Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland och Mexiko. Den svenska delen av Octapharma med cirka 600 anställda finns i Stockholm. Tillväxten är snabb och omsättningen 2009 var 10,4 miljarder kronor.

En genomförd utredning av det ökade antalet rapporter om blodproppsbildning efter administrering av octagam® visar att orsaken var förekomst av koagulationsfaktor XIa i produkten. Flera åtgärder har vidtagits av Octapharma i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar nu att octagam® åter godkänns för försäljning.

Läs vidare »
Cr4gymqurk3i4ltq4qw1g

Octapharma får amerikanskt godkännande för wilate® som särläkemedel med exklusiv marknadsrätt

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2010 17:23 CET

- den första substitutionsbehandlingen utvecklad särskilt för von Willebrands sjukdom Milstolpe för Octapharmas inträde på den amerikanska marknaden för koagulations produkter

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Head of Market Communication
  • Communication
  • per.eriksson@octapharma.se
  • +46-856643380
  • +46-730681589

Om Octapharma Nordic AB

For the safe and optimal use of human proteins

Octapharma är ett globalt svenskägt läkemedelsbolag med huvudkontor i Schweiz. Vi utvecklar, tillverkar och säljer plasmabaserade proteinläkemedel för behandling av bl a blödarsjuka, immunbristsjukdomar och koagulationsrubbningar inom intensivvården. Vi utvecklar också proteinläkemedel framställda med genteknologi.
Företaget grundades 1983 och är en av de största aktörerna på den internationella blodplasmamarknaden. Octapharma har ca 7000 anställda i 80 länder med tillverkning i Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland och Mexiko. Den svenska delen av Octapharma med ca 700 anställda finns i Stockholm. Tillväxten är snabb och omsättningen 2015 var 1,5 miljarder Euro.