Hvilxglnsiajk0ukk11q
Bfsbntvofvpypn8igpwm Gztrl3rcnyjttljh1xd8

Elbilsrally fyller 5 år – fem personer vann elbilar

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 08:00 CEST

Med anledning av det femte elbilsrallyt i Öresundsregionen, vann fem vinnare vars sin elbil. De ska nu prova hur det är att köra elbil i vardagen, och samtidigt ska de köra Öresund Electric Car Rally, som genomförs den 19-20 september, med start i Köpenhamn lördagen den 19 september kl 10.00 och slutar i Malmö den 20 september.

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Ny analys: Flera orsaker till högre tillväxt i Stockholm än Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   2015-07-04 13:06 CEST

I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ny ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

Under perioden 1993 till 2013 var tillväxten, mätt som BRP (bruttoregionalprodukt) i snitt 2.2 procent per år i Region Hovedstaden, och 3.5 procent i Stockholms län. Det är en signifikant skillnad, mot bakgrund av tillväxtutvecklingen i Europas huvudstadsregioner. Skillnaden beror framför allt på att den danska huvudstadsregionen haft en svagare tillväxt i såväl produktivitet, sysselsättning och befolkningsutveckling än sin svenska motsvarighet. De är några av de slutsatser som dras i den ekonomiska studien "KPH - STHLM. En analys av tillväxtskillnaderna mellan Stockholms- och Köpenhamnsregionerna, 1993-2013", som Öresundskomiteen publicerar idag.

Skillnaderna i tillväxttakt beror huvudsakligen på flera olika faktorer. Stockholm har haft en högre produktivitetstillväxt än Köpenhamnsregionen, vilket beror på:

- Stockholmsregionen har gynnats av en stark position inom den högproduktiva IT- och telekomrelaterade varuproduktionen.

- Investeringarna i immateriella tillgångar, som FoU, patent, mjukvara och varumärken, har varit högre i Stockholms län än i Region Hovedstaden.

- Utvecklingen mot ökad storskalighet och internationalisering inom detaljhandeln har gått snabbare i Stockholms län än i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har haft lägre befolkningstillväxt än Stockholm, vilket inneburit svagare utveckling av sysselsättningen. Detta beror på:

- Lägre barnafödande i Region Hovedstaden.

- Lägre inflöde av arbetskraft från utlandet.

Skillnaderna i ekonomisk tillväxt mellan den danska och svenska huvudstadsregionen har också förstärkts under åren efter den globala finanskrisens utbrott, vilket bland annat beror på utvecklingen på bostadsmarknaden:

- Medan Region Hovedstaden drabbades av ett kraftigt boprisfall så har priserna fortsatt att stiga till mycket höga nivåer i Stockholms län.

I rapporten lyfts det fram ett brett batteri av åtgärder som skulle kunna bidra till att sluta tillväxtgapet gentemot Stockholm, bland annat:

- Omreglera ramverket för detaljhandelsetableringar i Hovedstadsområdet;

- Stärk produktiviteten genom ökad IT-användning

- Bygg ut transportinfrastrukturen

- Förbättra kopplingen mellan forskning, näringsliv och offentliga aktörer (så kallat triple helix-samarbete), inte minst över Öresund

- Öka integrationen över Öresund, bland annat genom att eliminera gränshinder

- På kort sikt behövs bättre och billigare transporter i Öresundsregionen. Kapaciteten behöver stärkas, punktligheten bli bättre, och biljettpriserna på Öresundstågen behöver sänkas. På längre sikt behöver infrastrukturen förstärkas med både en fast HH-förbindelse och en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, säger Finn Lauritzen.

- En annan viktig framtidsutmaning är att öka inflödet av arbetskraft till regionen och en del av lösningen finns på andra sidan Öresund. Det finns en mycket stor tillväxtpotential i att få den unga och snabbt växande befolkningen i Skåne att i större utsträckning pendla till arbete i Köpenhamn, säger Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen.

Ladda ner analysen:

Analysen KPH - STHLM. En analys av tillväxtskillnaderna mellan Stockholms- och Köpenhamnsregionerna, 1993 - 2013." kan laddas ner från Öresundskomiteens hemsida:

Om författaren Tore Englén:

Analysens har tagits fram av Tore Englén, Öresundskomiteens senioranalytiker. Han har en bakgrund som analytiker i Sveriges riksdag, på Tillväxtverket och på Nutek.

Om serien Öresundsperspektiv:

Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser om PM. Öresundsperspektiv syftar till att ge ett fördjupande perspektiv på en aktuell Öresundsregional fråga.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 kommer Öresundskomiteen att byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

Läs vidare »
Cymil8y0q1oqdlvavpss
Djpft0qu9lae1tja0xay Qqzdltaycaynci24hfyd

Fem ministrar i Öresundshuset och nominering för bästa genomslag i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 14:26 CEST

Öresundshuset blev under fredagen nominerade till att vara en av de fem bästa på att göra avtryck i sociala medier under Almedalsveckan. Det är för tredje året i rad som det Öresundsgemensamma projektet blir nominerade, 2013 vann Öresundshuset utmärkelsen "Årets opinionsbildare". Veckan avslutas med rekord i antalet ministerbesök - totalt har fem ministrar deltagit i husets programmet.

Bdeptjzj2v4vq5rv0vnh
Djpft0qu9lae1tja0xay Qqzdltaycaynci24hfyd

Två ministrar medverkar i Öresundshusets dag om infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 09:10 CEST

Satsningar på infrastruktur är kanske det kommande decenniets allra viktigaste utmaning. Därför ägnar Öresundshuset hela måndagen den 29 juni åt Sveriges kommande infrastrukturutmaningar. Öresundsregionen är Sveriges viktigaste länk till världen. Höghastighetståg och finansieringsmodeller är några fokusområden.

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Ivekbwyl4xu3czsnufbh

Starkare insats mot fler gränshinder i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 08:30 CEST

Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

Öresundskomiteen har gjort en ny kartläggning av gränshinder, och antagit en ny gränshindersstrategi. Till den existerande kartläggningen av juridiska gränshinder, lägger Öresundskomiteen nu en lista över upplevda gränshinder. Strategin har nyligen beslutats av Öresundskomiteens verkställande utskott, det vill säga kommunstyrelseordförandena och regionstyrelseordförandena i medlemsorganisationerna.

Öresundskomiteen arbetar kontinuerligt med att lösa gränshinder. Målet är att lösa tre gränshinder per år, och under 2014 löstes fyra. Komiteen samarbetar bland annat med Nordiska Ministerrådet, och deltar i den gränshindersarbetsgrupp som tillsatts av de svenska och danska Nordenministrarna.

- Öresundsregionen är redan en förebild för andra gränsregioner.Om vi ska lösa gränshinder krävs både kunskap, analys, medvetandegörande och nära samarbete med nationella beslutsfattare. Nu stärker vi ytterligare vårt arbete mot gränshinder, säger Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen.

- Ibland kan man få uppfattningen att det inte löses några hinder alls. Men det stämmer inte. Under 2013 och 2014 löstes fler gränshinder än vi hade som målsättning. 2015 har vi dessutom redan sett två gränshinder lösta, så vi har gott hopp om att även detta år med råge komma upp i vår målsättning om minst tre lösta gränshinder.

Den nya gränshindersstrategin bygger bland annat på:

 • Ny kartläggning: 40 gränshinder prioriteras, varav två är nya. Totalt är 16 gränshinder lösta.
 • Större närvaro i huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn
 • Samarbete med näringslivet och fackföreningarna
 • Samarbete med andra gränsorganisationer i Europa
 • Aktivitet i Interregprojekt
 • Mer samarbete med EU:s institutioner i arbetet mot gränshinder
 • Utarbetande av möjliga lösningsförslag
 • Ny insats mot upplevda gränshinder
 • Synliggörande av gränshindersproblematiken

I den nya strategin betonas särskilt vikten av lobbyarbete gentemot huvudstäderna:

- Redan i dag arbetar Öresundskomiteen aktivt gentemot centrala myndigheter i båda länderna. Det ger, och har gett, resultat. Men det behövs en mer konsekvent närvaro och det kommer vi att inleda nu, säger Johan Tiedemann, Senior Advisor på komiteen och ansvarig för gränshindersarbetet.

- I den nya strategin har vi också kartlagt som kallas upplevda gränshinder, fortsätter Finn Lauritzen. Dessa handlar om allt från tågpriser och förseningar till språkliga och kulturella skillnader. Meningen är att vi skall arbeta mer för att rasera denna typ av hinder. Här handlar det om att informera och upplysa.

FAKTA: Arbetet mot gränshinder

Öresundskomiteen arbete kring gränshinder bygger på en detaljerad kartläggning av existerande gränshinder. Idag finns 40 gränshinder, varav 16 har lösts helt eller delvis. Målet är att 3 gränshinder per år ska avskaffas. Arbetet mot gränshinder bedrivs genom analys, påverkansarbete och nära samarbete med andra organisationer och med beslutsfattare. Öresundskomiteen för en nära dialog med de danska och svenska utrikesdepartementen.

FAKTA: Exempel på gränshinder som lösts 2013 - 2015

 • möjlighet till arbete i två länder
 • möjlighet att jämföra skatter
 • rätt till fullt danskt barnbidrag
 • möjlighet att ha dansk tjänstebil mer än ett år om man bor i Sverige men arbetar i Danmark
 • möjlighet att ha svensk inkomstbortfallsförsäkring om man arbetar i Danmark och att avgångsvederlag från Danmark inte innebär att den enskilde endast får garantibelopp i a-kassan i Sverige
 • förbättrad information för bornholmspendlare
 • rätt till medlemskap i a-kassa efter 64 års ålder

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 kommer Öresundskomiteen att byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

Läs vidare »
Mp7pzdeaemzlcmr1dorx
Djpft0qu9lae1tja0xay Qqzdltaycaynci24hfyd

Pressinbjudan: I år förlänger Öresundshuset det politiska samtalet under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 15:38 CEST

Årets Öresundshus i Almedalen invigs nu på söndag 28 juni. Under veckan hålls drygt 40 seminarier i Öresundshuset kring ett stort antal aktuella samhällsfrågor. Media är välkommen att delta i seminarierna, träffa politiker och andra programgäster, eller kontakta Öresundshuset för intervjumöjligheter.

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Ivekbwyl4xu3czsnufbh

Öresundskomiteen leder gränshindersprojekt kring ESS o MAX IV

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 14:35 CEST

Öresundskomiteen ska leda ett stort projekt kring gränshinder knutna till ESS och MAX IV. Projektet har en budget på drygt 3 miljoner kronor, och ska bidra till att få bort de gränshinder som gör att internationella forskare inte kan bo och arbeta var de vill i hela Öresundsregionen. Det blev klart idag, när Interreg-projektet ”ESS and MAX IV: Cross Border Science and Society”, det största Interreg-projektet hittills, beviljades.

Övervakningskommittén för Öresund-Skagerak-Kattegats EU-program beviljade idag en projektansökan från Region Skåne och Region Hovedstaden. Projektet, som handlar om att stärka möjligheterna att ta tillvara den potential som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär i ett gränsregionalt perspektiv, beviljades 9,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor. Totalt omsätter projektet runt 178 miljoner kronor, med alla partners medfinansiering. Det är det största projekt hittills som beviljats inom ramen för Interreg Öresund-Skagerak-Kattegat.

Inom ramen för ”ESS and MAX IV: Cross Border Science and Society”, ska Öresundskomiteen leda det delprojekt som syftar till att undanröja gränshinder knutna till forskningsanläggningarna. Delprojektet beviljades 170.000 euro, det vill säga drygt 1,5 miljoner svenska kronor, och har en samlad budget på drygt 3 miljoner kronor.

Forskningsanläggningen ESS blir världens främsta forskningscenter i sitt slag, kommer att locka till sig tusentals gästforskare och fast anställda forskare från hela EU och från resten av världen (så kallade tredjelandsmedborgare). ESS kommer också att ligga i både Danmark och Sverige. Själva forskningsanläggningen kommer att ligga i Lund, medan all databearbetning kommer att ske i Köpenhamn. Detta innebär att många knutna till anläggingen kommer att pendla över sundet för att arbeta och forska.

Idag kan i princip inte tredjelandsmedborgare bo på ena sidan av Öresund och arbeta på den andra, men det finns ingen kartläggning av samtliga gränshinder för tredjelandsmedborgare i Öresundsregionen. Projektet ”Minimera gränshinder för EU/icke-EU-medborgare som gränspendlare” kommer att identifiera gränshinder för icke EU-medborgare, och presentera lösningsförslag, i samarbete med berörda aktörer:

- Villkoren för tredjelandsmedborgare är ett av de största hindren som pekats ut, men det finns många fler. Nu ska vi arbeta fokuserat för att kartlägga vilka gränshinder som finns, och få bort dem som gör att Öresundsregionen inte fullt ut kan dra nytta av ESS och MAX IV-projekten. När Sverige och Danmark investerar miljardbelopp i forskningsprojekten, ska vi inte se det stjälpas på grund av onödiga gränshinder, säger Johan Tiedemann, senior advisor på Öresundskomiteen, och projektledare.

- Idag sätter gränshinder käppar i hjulen för att förverkliga Öresundsregionens fulla potential, men det är positivt att våra rikspolitiker på senare tid visat större intresse för frågan. Det nya projektets fokus på tredjelandsmedborgare innebär ett helt nytt perspektiv i vårt samlade arbete mot gränshinder. Det kommer att ge oss mer kraft att förverkliga den gränsöverskridande potentialen för jobb och tillväxt i hela Öresundsregionen, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Öresundskomiteen ska leda ett stort projekt kring gränshinder knutna till ESS och MAX IV. Projektet har en budget på drygt 3 miljoner kronor, och ska bidra till att få bort de gränshinder som gör att internationella forskare inte kan bo och arbeta var de vill i Öresundsregionen. Det blev klart idag, när "Cross Border Science and Society”, det största Interreg-projektet hittills, beviljades.

Läs vidare »
Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Årets integrationsindex: Öresundsintegrationen fortsätter att falla

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 09:28 CEST

- Det är en oroande trend. Öresundsregionen med nästan 4 miljoner invånare har en enorm potential att skapa jobb och tillväxt, om vi kan förverkliga regionen som en stor, gemensam arbetsmarknad. Men integrationen sker inte av sig själv, den kräver investeringar. Vi hoppas att det påverkar våra rikspolitiker att avskaffa gränshinder och öka investeringarna i bostäder och infrastruktur för att få trenden att vända, säger Finn Lauritzen, direktör på Öresundskomiteen.

Öresundskomiteens integrationsindex består av fem delindex, där fyra av fem fortsätter att falla. Två orsaker är att arbetspendlingen över sundet minskat på grund av lågkonjunktur och att färre danskar flyttade till Skåne på grund av de mindre gynnsamma bostadspriserna. Samarbetet över Öresund ökar marginellt inom näringslivet, där det råder ett visst stigande intresse för att investera över sundet. Det finns en positiv trend i antalet företag som ägs av grannlandet.

Utvecklingen i Öresundsintegrationen har idag diskuterats på ett seminarium i Malmö, när Öresundshuset tjuvstartade årets Almedalsvecka. Då diskuterade Märta Stenevi, första vice ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne, Mats Persson, riksdagsledamot, och Lars Ljungälv, regionchef för Swedbank, vad man kan göra för att stärka integrationen. Då presenterades även programmet för Öresundshuset, vars målsättning att öka kännedomen om de gränsmöjligheter som råder i regionen.

- Det är fortfarande komplicerat att leva och verka som gränspendlare och vi behöver lyfta fram vilka möjligheter som finns i vår dynamiska region. Det här är frågor som vi inte kan lösa på egen hand i Öresundsregionen, fortsätter Finn Lauritzen.

Korta utdrag från rapporten:

- Antalet danskar som reser från Sturup har tredubblats från 2010 till 2014 sedan fler lågprisflyg etablerats på Sturup.

- Allt färre flyttar över sundet men rapporten visar att fler svenskar flyttar över till den danska delen av Öresundsregionen än tvärtom. Det beror främst på en utjämning av bostadspriserna.

Öresundshuset är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, och Öresundskomiteen. Mer information finns på www.öresundshuset.nu. Alla är välkomna att besöka Öresundshuset på Hästgatan 1, vid Donners plats i Visby under Almedalsveckan.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Öresundsintegrationen mellan Skåne och Själland fortsätter att falla. Dock är den totala integrationen fortsatt betydligt högre än när Öresundsbron öppnades år 2000. Idag presenteras Öresundskomiteens årliga integrationsindex.

Läs vidare »
Hhcbyh9c6rb3bt5brnkf
Ivekbwyl4xu3czsnufbh Bfsbntvofvpypn8igpwm

Politiker från Sverige, Danmark och Norge träffas för att diskutera sträckan Köpenhamn-Oslo

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 15:39 CEST

Politiker från de tre nordiska länderna träffas i morgon för att i dialog ta upp frågan om hur tillväxtsregionerna från Oslo via Göteborg och vidare söderut till Öresundsregionen, ska knytas samman genom gemensamma transportlösningar.

Owimnyv3ggfky2xoeeva
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Pressinbjudan: Öresundsintegrationen - Blir 2015 äntligen året då det vänder?

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 14:16 CEST

Öresundsintegrationen har fallit flera år i rad. Är 2015 året då det vänder? Media är välkommen till Öresundshusets tjuvstart på årets Almedalsvecka, där årets integrationsindex presenteras.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • tbmek@wzdcoexurebasund.org
 • +45 3326 8905
 • +45 3066 3868

Om Öresundskomiteen

Stärker samarbetet över Öresund

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling?

Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni 2000.

Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Varje medlem har en röst och beslut fattas oftast med enkel majoritet. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag som är relaterat till antalet invånare hos respektive medlem.

Adress

 • Öresundskomiteen
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Vår hemsida