Skip to main content

Louise Bringselius aktuell med bok om tillitsbaserad styrning

Nyhet   •   Nov 28, 2018 07:40 CET

Louise Bringselius är aktuell med boken Tillit - En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor.

Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma riktning. Det här leder inte bara till minskad motivation och arbetsglädje, utan också till sämre tjänster till brukare och kunder.

Som en motrörelse mot denna utveckling talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning. Grundtanken är att styrningen i första hand ska utformas utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och brukare, där det ska finnas gott om handlingsutrymme. På många sätt innebär detta ett nytt tankesystem, jämfört med dagens kontrollkultur. I den här boken får du en introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning. Grunden är forskning, men boken riktar sig främst till praktiskt verksamma i offentlig sektor. Därför innehåller den också många konkreta exempel och tips för dig som vill arbeta med tillit till medarbetare och brukare.

Om Louise Bringselius

Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, avslutade i juni 2018 sitt uppdrag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Nu är hon aktuell med boken Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. Hennes engagemang i frågan springer ur behovet av att ta vara på det engagemang och den kunskap som finns i mötet mellan medarbetaren och medborgaren.