Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 07:41 CET

På Kommunstyrelsens möte den 17 januari behandlades frågor som till exempel medel till trygghetsskapande åtgärder i Varberga och en remiss om snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du på orebro.se

Medel till trygghetsskapande åtgärder i Varberga
Kommunstyrelsen beslutar att avsätts två miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder i Varberga år 2017.

Under hösten 2016 har situationen i Varberga centrum eskalerat i form av skadegörelse, drogförsäljning och hot mot kommunens personal och andra i området. Som en del i att komma tillrätta med problematiken begärs medel om två miljoner kronor för ett utökat uppdrag att gälla även i Varberga för centrumvärdarna och idrottsplatsvärdarna i Vivalla.

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer för beslut den 7 februari 2017.

Kommunstyrelsen gav den 16 juni 2015 dåvarande Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer. En parlamentarisk styrgrupp valdes av Kommunstyrelsen och har sedan hösten 2015 haft i uppdrag att ta fram ett styrdokument som ska omfatta Örebro kommuns verksamheter.

Den övergripande målsättningen i handlingsplanen är att arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till, och skapa förutsättningar för, att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. Arbetet ska utgå från FN:s mänskliga rättigheter. Örebro kommuns handlingsplan ligger i linje med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

För att uppnå målet har sex utvecklingsområden identifierats med tillhörande åtgärder. De identifierade utvecklingsområdena är:

  • insatser för utsatta
  • insatser för förövare
  • information
  • främjande och förebyggande
  • kvalitetsarbete
  • samordning.

Kontaktpersoner
Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09
kenneth.nilsson@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68
lennart.bondeson@orebro.se