Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 09:02 CEST

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 27 augusti behandlades frågor som nyinrättat jämställdhetspris och att grupp-/servicebostäder ska byggas inom LSS-verksamheten. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs. Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt hade möte samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Utbyggnad av grupp-/servicebostäder
Kommunstyrelsen beslutar att programnämnd Social välfärd får påbörja utbyggnad av tre gruppbostäder för personer med stöd enligt lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS), som planeras bli färdig under 2015.

Bedömningen är att det behövs tre nya grupp-/servicebostäder per år de närmaste fyra åren. Nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler och boenden av olika slag är en komplex och omfattande process med många olika delar som var och en tar sin tid. Från det att beslut fattats om en ny- eller ombyggnad är planerings- och projekteringstiden minst två år, i många fall längre.

Ändring av Tillståndsenhetens taxa
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den rörliga tillsynsavgiften, i intervallet 5 000–14 000 kronor höjs med 10 procent.

Tillståndsenhetens verksamhet är intäktsfinansierad fullt ut. Intäkterna består dels av prövningsavgifter för de som söker ett serveringstillstånd, dels årliga tillsynsavgifter för de som innehar ett stadigvarande tillstånd. Tillsynsavgifterna bygger på restaurangernas redovisade alkoholförsäljning. Avgiften faktureras i efterskott och bygger på föregående år. Den rörliga avgiften ändrades senast 2007. Om taxan justeras under 2013 kan den gälla från och med 1 januari 2014 och få genomslag 2015.

Jämställdhetspris
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett jämställdhetspris med en prissumma på 10 000 kronor. Förslaget kom från kommunens jämställdhetsdelegation.

Kontaktperson kommunstyrelsen:
Lena Baastad (S), kommunalråd, 019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Kontaktperson kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt:
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd, 019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se