Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:12 CET

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 17 december behandlades frågor som ändrad plan- och bygglovstaxa, Naturplan för Örebro kommun och bolagspolicy för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om att kommunen går in som garant för att säkerställa hyrestäckning för ett Föreningarnas hus 2014 och 2015.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns här.

Ändrade budgetramar på grund av fler barn i förskola och grundskola
Kommunstyrelsen beslutar att programnämnd Barn och utbildning får 14 miljoner extra som kompensation för att antalet barn och elever i förskola och grundskola ökat under 2013.

Ändrad plan- och bygglovstaxa
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till ändrad plan- och bygglovstaxa från och med 1 januari 2014 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Förslaget innebär att en så kallad justeringsfaktor ändras från 1,2 till 1,1. Läs mer om vad ändringen kan komma att innebära.

Organisation kring biogas
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera biogasprocessen i Karlskoga Biogas AB.

Arbetet med biogas inom organisationen Örebro kommunen ligger idag på tre olika verksamheter inom Tekniska förvaltningen. För att förbättra effektiviteten och säkerställa måluppfyllelse på miljöområdet krävs en översyn av nuvarande arbetsformer. Örebro kommun bör utreda förutsättningarna för att sammanföra delar av den kommunala biogasprocessen med det nystartade biogasbolaget Karlskoga Biogas.

Naturplan för Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till naturplan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.Naturplan för Örebro kommun ska utgöra underlag för berörda verksamheters budgetplanering, investeringsprogram och verksamhetsplanering. Naturplanen ska tillsammans med bland annat klimatplanen och vattenplanen, vara en av de strategiska planer som bygger upp Örebro kommuns miljöprogram.

Bolagspolicy för Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till bolagspolicy fastställs. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till nya bolagsordningar för samtliga majoritetsägda bolag utifrån de nya bestämmelserna i kommunallagen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Antalet bolag i Örebro kommun har ökat de senaste åren och i dag bedrivs cirka 20 procent av den kommunala verksamheten i bolagsform. De kommunägda aktiebolagen har ansvar för anläggningstillgångar på cirka 12 miljarder kronor. Det är därför viktigt att kommunen är en aktiv ägare som har kontroll över vilken verksamhet som bedrivs i bolagen, vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare och hur kommunen vill att bolagen ska utvecklas. Detta kräver att kommunen utövar löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat.

Den föreslagna bolagspolicyn ska tydliggöra ägarens roll i förhållande till de kommunala bolagen och att se till att styrning och kontroll fyller såväl kommunallagens som medborgarnas krav på att kommunen bedriver en effektiv och samhällsnyttig verksamhet, oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Tillsynsrapport om 2013 års verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar anta tillsynsrapporten om 2013 års verksamhet och ger Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta med förslagen till åtgärder.

Riktlinjen för internkontroll syftar till att säkerställa att nämnderna har en god internkontroll så att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering och information är tillförlitlig samt att lagar, föreskrifter och, riktlinjer följs.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2012 om de fyra nämndspecifika tillsynsområden, som fått högsta värden i risk- och väsentlighetsanalyser: 1. Inköp och beställningar av varor och tjänster. 2. Attestering av beställningar och fakturor. 3. Kontroll av rutiner och säkerställande av referenstagning vid anställning inom Örebro kommun. 4. Kommunikation av kommunstyrelsebeslut.

Medborgarinitiativ för folkomröstning om att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Örebro
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarinitiativet ”Nolltaxa i Örebro kommun” inte uppfyller kommunallagens krav för rätten att väcka ärende om folkomröstning i fullmäktige.

Enligt kommunallagen, kap. 5 § 23, får de röstberättigade i kommunen väcka ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga om minst 10 procent av de röstberättigade begär det. Initiativet ska vara skriftligt och ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningen gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadsperiod som föregått inlämnandet.

Antalet röstberättigade I Örebro kommun var 110 956 den 30 oktober 2013. Efter genomgång av inlämnade namnlistor bedöms 7 010 namnunderskrifter godkända enligt kommunallagens regler, vilket innebär att antalet underskrifter inte uppfyller kommunallagens krav.

Föreningarnas hus
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun går in som garant för att säkerställa hyrestäckning för Föreningarnas hus 2014 och 2015 under förutsättning att Stiftelsen Cesam kontinuerligt arbetar för ett ökat antal hyresgäster.

En förstudie om ett Föreningarnas hus i centrala Örebro har visat på stort intresse bland föreningarna. På Slottsgatan 3 finns en lämplig ledig lokal och förhandlingar med hyresvärden har resulterat i en reducerad hyreskostnad för 2014 och 2015. Som säkerhet för Stiftelsen Cesam, som tills vidare går in som juridisk person vid tecknandet av avtal, går Örebro kommun gå in som garant vid eventuella svårigheter att täcka hyreskostnaderna för 2014 för den del som i dagsläget inte är säkrad, maximalt 310 000 kronor.

Kontaktpersoner
Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se