Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott i Örebro 13 december

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 11:45 CET

Här nedan är några av de beslut som kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott tog vid respektive möte den 13 december. Du hittar samtliga ärenden från mötena i ärendelistorna. 

Projektdirektiv för klimatsmart energi, vindkraftverksutbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade att:

• Projektdirektiv för klimatsmart energi, vindkraftverksutbyggnad fastställs enligt kommunledningskontorets förslag (med följande tillägg i punkten 8.1 ”Kommunen möjliggör genom aktiva insatser att externa aktörer bygger vindkraft i Örebro kommun t.ex. genom att sälja färdiga vindkraftstomter”).

• Plan för vindkraftsutbyggnad (fas 1) redovisas för kommunstyrelsen i april 2012.

Bakgrund
För att nå klimatplanens mål att minska klimatbelastningen från den egna organisationen med 50 procent per invånare från år 2000 till 2020, anges bland annat att ökad tillförsel med förnybar elenergi med 40 GWh (gigawattimme). För att åstadkomma detta genom vindkraft krävs ca åtta vindkraftverk. Sett till Örebro kommun som geografiskt område, är motsvarande mål i klimatplanen minskade utsläpp av växthusgaser med 40 procent och tillförsel av 115 GWh förnybar el, vilket kräver ca 23 nya vindkraftverk. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till projektdirektiv för klimatsmart energi, vindkraftverksutbyggnad.

Genomförandeplan för inrättande av ett kommungemensamt servicecenter

Kommunstyrelsen beslutade att:

• Genomförandeplan för kommungemensamt servicecenter läggs till handlingarna.

• Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2012 utveckla sina arbetsprocesser i syfte att åstadkomma ett kommungemensamt servicecenter.

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda för öppnande av ett servicecenter 2013.

• Inför budget 2013 ska kommunledningskontoret presentera förslag till budget för ett kommungemensamt servicecenter.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna som representerar Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet till förmån för yrkande om avslag på förslaget.

Bakgrund
På kommundirektörens uppdrag har en förstudie om ett kommungemensamt servicecenter genomförts, där telefoni, e-tjänster och fysiskt möte knyts samman. Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2011 att Örebro kommun utvecklar sin kundtjänst till att bli ett kommungemensamt servicecenter som även kan ta emot besök. Servicecentret blir ingången till Örebro kommun för medborgare och företag. Kommunstyrelsen gav också kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en genomförandeplan till kommunstyrelsen i december.

Korttidsprojektet – information om uppföljning samt beslut av projektet framåt

Kommunstyrelsen beslutade att:

• Styrgruppen för korttidsprojektet får i uppdrag att avveckla projektet senast den 29 februari 2012. Ansvaret för hanteringen av korttidsförsörjningen återgår till respektive driftsnämnd den 1 mars 2012.

• De resurser som förvaltningarna tillförde projektet återgår till respektive driftsnämnd vid projektets slut.

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att hantera avtalet med Pelmatic Sweden AB inom ramen för projektet och i samarbete med Barn- och utbildning.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna som representerar Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. För fullständig information om reservationerna, ta del av protokollet i efterhand.

Bakgrund
Korttidsrekryteringsprojektet pågår 2010-09-01 till 2012-02-29. Projektet bildade ett internt bemanningscentrum som bemannar korttidsbehov inom delar av vård och omsorg och förvaltningen för funktionshindrade med omvårdnadspersonal samt barn och utbildnings korttidsbehov. Kommunen har ett avtal med bemanningsföretaget Pelmatic Sweden AB, som bemannar kommunens alla förskolors korttidsbehov med barnskötare. Avtalet gäller till och med den 29 februari 2012, med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Örebros 750-års-jubileum 2015

Kommunstyrelsen beslutade att:

• 3 miljoner kronor avsätts för förberedelser av 750-årsjubiléet. Resurserna överförs till Örebrokompaniet.

• Frågan om direktiv för uppdrag till Örebrokompaniet remitteras till kommunstyrelsens parlamentariska kommitté FOA för beredning.

• Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Bakgrund
2015 är det dags att fira 750-års jubileum. I september fattade kommunstyrelsen beslut om att det skulle tas fram en förstudie om jubiléet. Uppdraget gavs till Örebrokompaniet. Inriktningsbeslut för 750-års jubiléet kan tas efter det att hela förstudien och nödvändig förankring är gjord. Fram tills dessa beslut är tagna bör arbete med förberedelser göras och de ekonomiska förutsättningarna klargöras. Förberedelserna pågår under 3 år, 2012-2014, under denna tid beräknas kostnaderna stegvis öka. Det operativa arbetet med jubiléet föreslås läggas hos Örebrokompaniet. Under tiden tills beslut fattats om organisation kan kommunledningskontoret utse en styrgrupp för arbetet.

Film i Örebro – inspelning av filmer baserade på Maria Langs böcker

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att:

• Örebro kommun medfinansierar projektet genom att Regionförbundet Örebro beviljas 500 000 kronor för investering i långfilmer baserade på Maria Langs deckarromaner.

• Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna som representerar Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet till förmån för yrkande om avslag på förslaget.

Bakgrund
Pampas produktion och TV4 ska producera sex långfilmer baserade på Maria Langs deckarromaner. Inspelningarna kommer att ske i Örebroregionen. Som ett ytterligare steg i, den av Örebro kommun stödda, etableringen av filmbranschen i Örebroregionen avser Filmregion Stockholm-Mälardalen AB bilda ett regionalt filminvesteringsbolag, Örebro läns filminvestering AB vars första investering skulle gälla dessa filmer. Insatsen från lokala/regionala offentliga aktörer beräknas uppgå till 4 miljoner kronor. En satsning kommer få positiva följder för Örebro som besöksmål, utvecklingen av den kreativa näringen i kommunen, antal arbetstillfällen och hotellbeläggningen.

Kontaktpersoner
Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), ordförande kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, alt. 070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se