Skip to main content

Örebro kommun godkänner policy för slamspridning på jordbruksmark

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:38 CET

Tekniska nämnden har godkänt en miljö- och kvalitetspolicy för avloppsslam. Den säger bland annat att Örebro kommun ska producera ett slam som håller en så god kvalitet att det går att använda som växtnäringskälla i lantbruket.

Certifiering ställer krav
Nu är målsättningen att Skebäcksverket certifieras enligt REVAQ. Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra reningsverkets arbete med att återföra slam till jordbruket. Certifieringen ställer stora krav på spårbarhet och ständiga förbättringar av slamkvaliteten.

Kvalitetssäkrat och spårbart
Allt slam som är REVAQ-certifierat är kvalitetssäkrat och spårbart. Kvaliteten på slammet från Skebäcksverket är redan idag mycket bra. Tungmetallhalterna ligger t.ex. långt under de gränsvärden som gäller för att slammet ska få användas på jordbruksmark.

- Vi talar om att sluta kretsloppet, jag hävdar att det ska tillbaka till jorden. Personligen känner jag ingen oro för slammet, slammet från Örebro har haft bra kvalitet hela tiden, säger Mikael Franzén, lantbrukare på Nybble gård utanför Örebro.

- REVAQ är ett viktigt verktyg i arbetet med att ytterligare förbättra slamkvaliteten. När kvaliteten på avloppsvattnet in till reningsverken förbättras, minskar också miljöbelastningen på sjöar och vattendrag, säger Lisa Osterman, enhetschef Reningsverket.

Återanvändning av fosfor
Avloppsslam bildas som en restprodukt i samband med rening av avloppsvatten. Det produceras cirka 30 ton slam varje dag på reningsverket i Skebäck. Tillförsel av fosfor till åkermark är en förutsättning för produktion av livsmedel. Fosfor är en ändlig resurs. Om vi kan återföra fosforn i slammet till jordbruksmark behöver vi inte bryta ny fosfor ur jordskorpan.

- Fosfor i slam kan ersätta drygt 40 procent av nuvarande mineralgödselanvändning i Sverige. Genom att ta tillvara på fosforn i slammet skapar vi ett kretslopp som inte bara gynnar oss och våra marker, utan även de länder där fosforn bryts, säger Ulrika Sandberg (S), ordf. Tekniska nämnden.

Slamspridning - en nationell fråga
Frågan är så viktig att det har formulerats ett nationellt miljömål.

- Målet säger att vi i Sverige ska återföra minst 60 procent av fosforföreningarna i våra avlopp till produktiv mark, där minst hälften bör gå till åkermark. Det vill vi vara med och bidra till i Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), vice ordf. Tekniska nämnden.

 

Kontaktpersoner
Charlotte Edberger Jangdin, vice ordf. Tekniska nämnden. 019-21 10 92.
Ulrika Sandberg, ordf. Tekniska nämnden. 0730-68 35 00.
Lisa Osterman, enhetschef Reningsverket. 019-21 19 40.