Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Orio AB 2019

Nyhet   •   Apr 01, 2019 11:10 CEST

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Härmed kallas till årsstämma i Orio AB, org.nr 556602-9277.

Tid: Måndagen den 29 april 2019, kl. 10.00
Plats: Orio AB, Flättnaleden 1, Nyköping

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Orio AB, att: Monica Thunmarker, 611 45 Nyköping, alternativt per e-mail till monica.thunmarker@orio.com och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande,

b) anförande av verkställande direktören, och

c) anförande av bolagets revisor

11. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Orio AB med dotterföretag,

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Orio AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22. Övrigt

23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Charlotte Hansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 336 081 295 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

− till aktieägaren utdelas kronor 25 000 000

− överförs till ny räkning kronor 311 081 295

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 125 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 10 maj 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 225 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot, för arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom Förändringsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Charlotte Hansson, Catrina Ingelstam, Anders Osberg och Erik Tranaeus, samt nyval av Nils Pärletun och Sophie Öhrström med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan-nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Charlotte Hansson ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Orio AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisions-berättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Flättnaleden 1, Nyköping, från och med den 8 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.orio.com.

_______________

Nyköping den 1 april 2019

Orio AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare är att bolaget ska tillämpa regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman i respektive bolag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ska tillse att de totala ersättningarna till övriga befattningshavare bygger på regeringens riktlinjer enligt ovan.

Styrelsen föreslår att med ledande befattningshavare:

– i moderbolaget avses bolagets verkställande direktör och funktionschefer direkt underställda den verkställande direktören.

– för bolagets utländska dotterbolag avses verkställande direktör.

Moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har pensionsålder 65 år och omfattas av ITP-planen eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå. Sådan annan lösning måste vara avgiftsbestämd såvida förmånen inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.