G022eaufbbyxsmb6y44e

Pressinbjudan: Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Temakväll i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 07:32 CET

Namnkunniga föreläsare som Po Tidholm och Lars Westin bidrar med olika perspektiv när aktörer inom landsbygds- och stadsutveckling i Örnsköldsvik samlas för samtal. Välkommen 27 februari.

Media no image

Örnsköldsvik medverkar i samordnat stöd för unga brottsutsatta

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:56 CET

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018.

Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott.

Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har.

Det känns bra att vi nu är igång med ytterligare ett verksamhetsområde som förstärker stödet till utsatta barn och deras familjer, säger Maria Hultin, biträdande avdelningschef social utredning,

 Det operativa ansvaret för Barnahus Västernorrland. ligger hos Sundsvalls kommun. Kostnaderna fördelas utifrån antalet invånare i respektive kommun.

YTTERLIGARE INFORMATION
 Maria Hultin, biträdande avdelningschef social utredning, välfärdsförvaltningen 073-275 45 69

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun har anslutit sig till Barnahus Västernorrland. Genom Barnahus samordnar berörda myndigheter sina insatser för att minska antalet påfrestande kontakter för barn och unga som utsatts för allvarliga brott.

Läs vidare »
Agcjguni3m088p14nwly

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 13:14 CET

Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna genom Åsberget. En E4-tunnel skulle ta 55 procent av trafiken, där den tunga trafiken omfattar 15 procent och är besvärande för attraktivitet och trivsel kring centralesplanaden genom staden.

Media no image

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 18:07 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 februari. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Positivt resultat på +79 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommuns resultat 2017 uppgår till +79 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år och förklaras av att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet.

Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar på underskott jämfört med budget.

- Med ett resultat bättre än budget och som uppfyller det ekonomiska resultatmålet som fullmäktige lagt fast visar vi att vi har ordning och reda i kommunens finanser, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Detta ger i sin tur goda förutsättningar att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten ytterligare.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut. Den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 23 april.

Vill bygga korttidsboende för barn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att bygga ett korttidsboende för barn med fem platser och där två träningslägenheter ingår. Lokalerna behöver stå klara senast 2020. Målsättningen är fullvärdiga bostäder med tillgång till nödvändiga hjälpmedel, stimulerande innemiljö med aktivitetsrum samt utemiljö anpassad till barn med olika behov.

Inget byte av bank i år
Ett medborgarförslag om att kommunen bör byta bank från Nordea har behandlats som verksamhetsförslag av kommunens ekonomiavdelning som föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förslaget. Nuvarande avtal gäller till februari 2019 och, om kommunen väljer så, därefter till februari 2020. Därefter kommer en ny offentlig upphandling av banktjänster att göras.

Nya maxbelopp för barnomsorgsavgift
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om en höjning av maxbeloppen för barnomsorgsavgiften. Avgiften är indexreglerad enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa vilket innebär att avgiftsnivåerna förändras varje kalenderår. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Förändringen skulle denna gång innebära exempelvis att avgiftstaket för första barnet i förskola blir 1 382 kronor (tidigare 1 362) och för barn i fritidshem 922 (tidigare 908).

Satsar på att förändra bilden av norra Sverige
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet ”Bilden av norra Sverige” med 150 000 kronor per år under perioden 2018-2021. Projektet är ett initiativ från de politiska ledningarna i Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå och ska fördjupa och förnya kunskapen om norra Sverige och synliggöra det urbana norra Sverige, kompetens, intressanta jobb och lönsamt företagande.

Medfinansierar projekt för hydraulikutbildning
Kommunstyrelsen kommer att medfinansiera projektet ITH Web Academy under en treårsperiod med 360 000 kronor förutom den hyressubvention och institutionsbidrag på sammanlagt cirka 1,1 miljon kronor som tidigare beslutats. Projektet ITH Web Academy är en fortsättning på ett projekt där ett tiotal nya hydraulikkurser har utvecklats och syftar till att nu utveckla webbkurser inom hydraulikområdet.

Övriga ärenden:
Stämmoombud och ersättare till bolagsstämma för Rodret AB
Val av representanter till styrelsen för NTF Västernorrland
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg


Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Kommunens resultat blev +79 miljoner kronor, korttidsboende för barn planeras och kommunen satsar tillsammans med flera norrländska kommuner på att förändra bilden av norra Sverige. Det är något av innehållet vid kommunstyrelsens sammanträde idag.

Läs vidare »
Media no image

Örnsköldsviks kommun informerar med anledning av snöovädret

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 11:34 CET

Snöovädret över länet väntas hålla i sig hela torsdagen och en fram till fredag eftermiddag. Så här påverkas verksamheter i Örnsköldsviks kommun i nuläget.

Skolor, förskolor
Skolorna i Örnsköldsviks kommun håller öppet för de elever som har möjlighet att ta sig dit om inget annat meddelats från skolan. Detta eftersom förutsättningarna kan skilja från plats till plats. I de fall delar av enheterna håller öppet för de barn och föräldrar som inte nåtts av besked eller kunnat ordna annan lösning sker informationen internt mellan enhet och berörda familjer.

Följande grundskolor håller stängt:
Banafjäl.
Idbyn
Sidensjöskolan
Skorpedskolan
Köpmanholmenskolan stänger efter lunch på grund av personalbrist
Själevadskolan, åk 7-9 stänger efter lunch på grund av personalbrist.

Följande förskolor håller stängt:
Sidensjö förskola
Skorpeds förskola

Ny information om skolornas öppethållande under fredagen väntas klockan 14:00, idag torsdag.

Information om skolbussar finns på Din Turs webbplats.

Idrottsanläggningar
Kommunens idrotts- och träningsanläggningar samt simhallar är stängda. Paradiset håller öppet.

Sophämtning
För information om sophämtning, se Mivas webbplats www.miva.se

Busstrafik
All kollektivtrafik med buss – landsbygdstrafik, tätortstrafik, skolbuss i länet är ii nuläget nställd. Följ Din Turs webbplats för uppdaterad information. www.dintur.se

YTTERLIGARE INFORMATION
Tjänsteman i beredskap 0660 - 787 50

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Snöovädret över länet väntas hålla i sig hela torsdagen och fram till fredag eftermiddag. Så här påverkas verksamheter i Örnsköldsviks kommun i nuläget.

Läs vidare »
V0euo9hjpvgiwhv52jtr

Örnsköldsviks kulturhusförslag – ett centralt nav för möten, skapande och upplevelser

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 18:00 CET

Med gamla busstationstomten i Örnsköldsvik som första alternativ till placering, föreslår kulturhusutredningen ett centralt placerat hus med möjlighet att uppleva kultur och med möjlighet att själv skapa kultur

Media no image

Rejält snöoväder drar in över Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 15:37 CET

Ett omfattande snöoväder väntas dra in över länet under onsdagskvällen, med bland annat stora trafikstörningar att vänta.

Under onsdag kväll 31 januari och torsdag 1 februari väntas stora snömängder i länet. Kraftiga vindar gör att det bildas drivor och snörök. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Västernorrland och kusten verkar bli värst drabbat. Mest snö kommer under torsdag, ända upp till 60 centimeter, lokalt kan det bli ännu mer.

Inställda eller försenade tåg, bussar och flyg är tänkbara konsekvenser av snöfallet. På Din Turs webbplats finns information om vad som gäller i kollektivtrafiken. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte ge sig på vägarna om det inte är nödvändigt.

Örnsköldsviks kommun har förstärkt resurserna för att i möjligaste mån prioritera snöröjning längs kommunala vägar där skolbussar går samt större vägar som Modoleden, Domsjövägen, Arnäsvägen och Järvedsleden. Det innebär att plogning i villaområden kan komma senare än vanligt.

Skolorna i Örnskölsviks kommun kommer att hålla öppna som vanligt om inget annat meddelas. Eftersom snömängd och framkomlighet kan variera från plats till plats fattas beslut lokalt för varje skola.


YTTERLIGARE INFORMATION

Jonas Hägglund, tjänsteman i beredskap, Kommunens alarmeringscentral, 0660 - 787 50


Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Ett omfattande snöoväder väntas dra in över länet under onsdagskvällen, med bland annat stora trafikstörningar att vänta.

Läs vidare »
Tcwsvlv7ktdwhvo84j7x

Pressinbjudan: Kommunen uppmärksammar steget in i finskt förvaltningsområde

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 07:29 CET

Från och med 1 februari ingår Örnsköldsviks kommun i finskt förvaltningsområde. Detta uppmärksammar kommunen genom en enkel ceremoni i stadshuset.

Rerpudel2mzbgp0mzapi

Pressinbjudan: Kulturhusutredningens förslag presenteras

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 10:52 CET

31 januari presenteras resultatet av Örnsköldsviks kommuns kulturhusutredning samt förslag till nytt kulturhus.

Media no image

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 17:54 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari Kompletta handlingar finns på kommunens hemsida.

Föreslår avslag på motion om krisplan för livsmedel
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lars Eidenvalls (KD) och Roland Nordins (KD) motion om att se över livsmedelsförsörjningen i kommunen. Motionärerna vill att kommunen ska utreda krisplanen för livsmedelsförsörjning, information och upplysning för att öka produktionen och att ta fram en kommunikationsplan för att säkerställa att hushållen har en krisplan för försörjning av livsmedel för minst två veckor. Kommunstyrelsen bedömer att krisberedskapen är tillfredsställande idag och att motionen bör avslås.

Avknoppning redan en möjlighet i småföretagsprogram
Att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter är via det småföretagspolitiska programmet redan en del av arbetet med att förbättra tillväxten och främja att fler företag växer fram. Därför föreslår kommunstyrelsen att Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att stärka kvinnors entreprenörskap genom att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter ska avslås..

Mentorskap redan möjligt
Kommunstyrelsen föreslår Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att kommunen ska skapa mentorskapsprogram för tjejer med UF-företag. Detta eftersom man bedömer att verksamheten för Ung Företagsamhet (UF) redan innehåller aktiviteter som kommunstyrelsen bedömer möta intentionerna i motionen..

Återuppta utredningar om samiskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun ska återuppta utredningarna kring att undersöka åtgärder och kostnader kring att göra kommunen till samiskt förvaltningsområde. Kommunen har inväntat resultatet av regeringens översyn av minoritetslagstiftningen, och i och med att denna nu är klar vill nu kommunen gå vidare. Det innebär att kommunstyrelsen uppmanar bildningsnämnden, omsorgsnämnden och humanistiska nämnden att återuppta sina utredningar.

Övriga ärenden:
Yttrande, ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3/2017
Fördelning av partistöd 2018
Avtal om pensionskostnadsfördelning – omsorg/särskola och psykiatri-ädel
Kommunala pensionärsrådets, utseende av ledamöter, ersättare och ordförande
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Att kommunen återupptar utredningarna om förutsättningarna kring att bli samiskt förvaltningsområde var ett av ärendena vid dagens kommunstyrelse.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • sgjofoeltzlcisswabet.barmahcukn@opdpbhorfwnskoldsvqiikoemx.stvritse
 • 0660 - 882 98

 • Presskontakt
 • Avdelningschef / Kommunikationschef
 • helen.sahlin@ornskoldsvik.se
 • 0660 - 887 53
 • 070 - 528 87 85

Om Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.
Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Adress

 • Örnsköldsviks kommun
 • Järnvägsgatan 6
 • 891 88 Örnsköldsvik
 • Sverige