Media no image

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 16:56 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 5 december. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträden.

Yttrar sig om detaljplan för Strandkajen 2
Kommunstyrelsen har nu yttrat sig över förslaget till detaljplan för Strandkajen 2 som har varit ute på samråd. Syftet med detaljplanen och den planerade bebyggelsen är att skapa en trygg, attraktiv och levande plats med bostäder och verksamheter i ett av stadens mest strategiska lägen i inre hamnen. Förslaget skapar byggrätt för byggnader på mellan tre till sex våningar. Kommunstyrelsen godkänner därmed bland annat yttrandet om att alternativet att riva hamnmagasinen ger större långsiktiga möjligheter för utveckling av staden än att flytta dem till en annan plats.

Yttrande över detaljplan för Lugnet 8
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över detaljplanen för Lugnet 8. Detta planförslag skapar byggrätt i fyra till åtta våningar för bostäder, vård och utbildning.

Kvartersnamn ska skyltas
Kvartersnamnen i Örnsköldsvik ska bli mer kända genom ny skyltning. I samband med att skyltar med gatunamn och nummer byts ut ska också kvartersnamnen läggas till. På så sätt ska namn som Bryssel, Konstantinopel, Egypten och Irland som bland annat används i olika planeringssammanhang bli lättare att förstå.

Arbete pågår för ungdomars inflytande
Arbetet med elevinflytande i Örnsköldsviks kommun ses under året över under ledning av kommunens demokratisamordnare. Samtidigt blir Geneskolan och Ängetskolan pilotskolor för att testa hur fritidskonsulenterna kan vara stöd för elevinflytande och för att testa metoden politikerluncher där elever får träffa politiker. Tillsammans med ett antal andra insatser som Ungdomsforum, Advisory Board och Unga Mentorer är detta olika sätt att möjliggöra för unga människor att begripa och hantera det demokratiska systemet. I och med det pågående arbetet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse motionen från Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg och Lars Eidenvall, samtliga från kristdemokraterna, besvarad och understryker vikten av barns och ungdomars möjlighet att påverka politiken.

MSB ansvarar för skyddsrum
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig för byggande av skyddsrum och för registerhållning, besiktning och kontroll. Därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå motionen från Roland Nordin (KD) och Lars Eidenvall (KD) om att se över skyddsrummens funktionalitet.

Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik 2018
Örnsköldsviks kommun blir värdkommun och huvudsamverkanspartner för Landsbygdsriksdag 2018 som arrangeras av Hela Sverige ska Leva den 18-20 maj. Ungefär 750 deltagare väntas till arrangemanget under ett år som dessutom är valår då också landsbygdsfrågorna är mycket aktuella. Örnsköldsviks kommun medfinansierar landsbygdsriksdagen med 500 000 kronor.

Säljer Svedjeholmenfastighet till OSTP
Örnsköldsviks kommun säljer en del av Svedjeholmen 1:5 till OSTP efter att företaget har hyrt och avbetalat på fastigheten sedan 1996. Avsikten med affären är att företaget samlokaliserar alla delar av företaget på ett och samma ställe och att möjliggöra för att kvarteret Hantverkaren blir ett kvarter för bostäder och centrumverksamhet. Den totala köpeskillingen är 31 000 000 kronor. Summan som nu slutligen kommer att faktureras OSTP är 1 500 000 kronor.

Ökade skattemedel för ensamkommande barn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ge humanistiska nämnden 934 000 kronor i ökade skattemedel 2018. Detta innebär att asylsökande ensamkommande flyktingbarn som innan18-årsdagen inte fått permanent uppehållsprocessen får bo kvar i Örnsköldsviks kommun under den fortsatta asylprocessen. Summan motsvarar det tillfälliga statliga kommunbidraget 2018 för ensamkommande barn över 18 år med asyl.

Höjd ersättning till ställföreträdare
Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare ska få högre ersättning, föreslår kommunstyrelsen. Förslaget innebär en höjning med arvodet med i genomsnitt 30 procent jämfört med förra höjningen som gjordes för fem år sedan. Per år motsvarar det en höjning med cirka 5,4 procent per år.

Vill inte arrendera ut flygfältet
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att arrendera ut flygfältet i Gideå till flygvapnet i Tyskland. Kommunen varken kan eller vill gå in och driva en sådan fråga eftersom det är en fråga på nationell nivå. Man konstaterar också att Sverige är militärt alliansfritt.

Övriga ärenden:
Yttrande över Nationell plan för transportsystem 2018-2029
Yttrande, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
Yttrande över Regional handlingsplan för klimatanpassning för Västernorrland län
Yttrande över Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2018
Rodretkoncernens budget 2018/2019-2020
Ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Besöksordning för bolag och nämnder till kommunfullmäktige 2018
Månadsuppföljning november 2017
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiberedningen
Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Kommunstyrelsen ställde sig positiv idag till detaljplaner som ger förutsättningar för fortsatt byggande av bostäder i Örnsköldsvik. På dagordningen stod också bland annat medfinansiering av landsbygdsriksdagen 2018 och höjd ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare.

Läs vidare »
Kt8xuu6knjx2uyi5cote

Förtroendevalda utbildas i HBTQ, mångfald och jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:54 CET

Som avrundning på årets Regnbågsvecka genomför Örnsköldsviks kommun en mångfaldsutbildning för sina förtroendevalda och revisorer. Utbildningen läggs i direkt anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 27 november.

Wkyuof0vxs3yup5oq4hq

​Tänk om chefen är trans ?! Normkritisk föreläsning på Regnbågsvecka

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 09:14 CET

I samband med årets Regnbågsvecka gästas Örnsköldsviks kommun av föreläsaren, inspiratören och prästen Ann-Christine Ruuth. Ann-Christine, som definierar sig som transperson, lyfter under rubriken ”Tänk om chefen är trans” angelägna frågor om öppenhet på arbetsplatsen.

Vitd2gthhvkog7ibkmhw

Byggstart för gruppbostad i Kroksta

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:35 CET

Örnsköldsviks kommun bygger ny gruppbostad. Bostaden som får sex lägenheter riktar sig till personer med beslut om boende enligt LSS. Gruppbostaden beräknas stå klar för inflyttning i december 2018.

Media no image

Information från kommunstyrelsen 7 november

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 17:14 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 7 november 2017. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Fortsatt medlemskap i BioFuel Region
Föreningen BioFuel Region arbetar för att regionen ska bli ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunstyrelsen beslutar att under 2017 och 2018 medfinansiera BioFuel Region, med 335 784 kronor per år samt betala en medlemsavgift på 1 000 kronor per år. En årlig redovisning av verksamheten inom BioFuel Region ska lämnas till kommunstyrelsen.

Förvärvar aktier i Inera AB
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen, till en kostnad av 42 500 kronor, förvärvar fem aktier i bolaget Inera AB. Inera AB är ett genom Sveriges Kommuner och Landsting samägt bolag, vars verksamhet är inriktad på utveckling av gemensamma digitala lösningar för regioner, landsting och kommuner.

Handelns ansvar finna alternativ till plastpåsar
I ett medborgarförslag om att avveckla användningen av plastpåsar i kommunen föreslås att Örnsköldsviks kommun tar fram ett alternativ till de plastpåsar handeln använder för frukt och grönsaker. En idé skulle, enligt förslagsställaren, vara att de kompostpåsar Miva delar ut till hushållsavfall även skulle kunna lämnas till livsmedelsaffärerna så att kunderna först kan packa frukt i påsen och sedan använda den för kompost.

Kommunstyrelsen konstaterar att syftet är gott men föreslår ändå avslag på förslaget. Att utveckla och producera ett miljövänligare alternativ till plastpåsen ligger utanför sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Det är inte heller möjligt för Miva att förse livsmedelsbutiker med kompostpåsar. Dels är det oklart om kompostpåsarna är lämpliga för föreslaget användningsområde, dels skulle förslaget leda till ökade kostnader, vilket i sin tur påverkar avfallstaxan.

Fortsatt engagemang för sammanhållen vinterled
Kommunstyrelsen föreslår att en avsiktsförklaring, ett så kallat ”letter of intent”, ska undertecknas kring kommunens fortsatta delaktighet i arbetet att skapa en vinterled för skoter och hundspann mellan Örnsköldsvik och norska Mosjöen. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Örnsköldsvik, likt övriga berörda kommuner (Åsele, Vilhelmina, Hattfjelldal, Grane och Vefsn), ansvarar för sin del av sträckningen. Vinterleden beräknas till stora delar kunna följa befintliga leder längs Sagavägen.

Idrottsgala bör initieras av idrottsrörelsen
Maria Gulliksson, Lars Forssén, Lars Eidenvall, Curt Eriksson och Birgitta Sedin (samtliga KD) föreslår i en motion att Örnsköldsviks kommun tillsammans med idrottsföreningarna anordnar en gala för Örnsköldsviks föreningsliv. Ett sätt att visa att Örnsköldsvik är en idrottsstad av rang och ett lämpligt tillfälle att dela ut kommunens idrottsstipendier, enligt motionärerna.

Kommunstyrelsen anser att initiativet till en lokal idrottsgala bör komma från idrottsrörelsen. I ett sådant läge ska kommunen inta en stöttande hållning men också ha tydliga motiv för sitt engagemang. Enligt Västernorrlands Idrottsförbund är förutsättningarna för en idrottsgala för närvarande inte uppfyllda. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

Aktuellt förbättra tillgänglighet i Alne naturreservat
I ett medborgarförslag föreslås en utveckling av Alne naturreservat. Åtgärder som nämns är bland annat att bygga broar till öarna i naturreservatet och att röja upp vass så att stranden kan användas. Förslagsställaren vill också att den promenadväg som slutar vid småbåtshamnen förlängs så att den ansluter till befintlig gångväg i korsningen vid Järvedsleden.

Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen redan har i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla tillgänglighet och förutsättningar för rekreation och utepedagogik i området anser kommunstyrelsen att medborgarförslagets intentioner är tillgodosedda.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2017.
Yttrande över förslag till regional transportplan för Västernorrlands län.
Månadsuppföljning, oktober 2017.
Nya styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB
Yttrande, länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation.
Kommunala pensionärsrådets protokoll.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg.


YTTERLIGARE INFORMATION
 Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

En sammanhållen vinterled från Örnsköldsvik till norska Mosjön och utveckling av stadsnära naturreservat var några av de frågor som avhandlades på kommunstyrelsens möte 7 november.

Läs vidare »
Media no image

Extratjänster –positiv satsning ur flera perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 12:30 CEST

Extratjänster inom välfärden introducerades genom regeringsbeslut 2015 och har under 2017 vidgats till att även omfatta viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Extratjänster riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända som genom subventionerade anställningar kan utgöra en resurs inom ordinarie verksamhet. De subventionerade anställningarna kan pågå som längst 24 månader.

Inom Örnsköldsviks kommun får idag 106 personer, via extratjänster, meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenheter som fungerar som steg in på den ordinarie arbetsmarknaden. De som har fått denna möjlighet är dels deltagare inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dels nyanlända som befinner sig i etableringsfasen.

– Ett stort värde med extratjänsterna är att de, förutom inblick i arbetslivet, dels erbjuder delaktighet i ett socialt sammanhang, dels bidrar till att de nyanlända får en extra stimulans i språkträningen, säger Maria Nilsson, avdelningschef arbetsmarknad och integration.

I Örnsköldsvik finns de flesta extratjänsterna inom skola, vård och omsorg samt Återbrukets och Startpunktens verksamheter där de utgör en uppskattad extra resurs.

– Vår ambition är att kunna fortsätta utveckla detta vidare och öka antalet extratjänster eftersom vi ser ett stort mervärde för alla. Det förutsätter bland annat att våra verksamheter kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns utrymme för handledning på arbetsplatsen. Till stöd för den nyanlända gruppen och ordinarie personal, har vi utbildat särskilda språkombud som finns tillhands ute på ett antal arbetsplatser, säger Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande.


Ytterligare information:
Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande, 070 – 190 49 49.
Maria Nilsson, avdelningschef arbetsmarknad och integration, välfärdsförvaltningen, 073 – 270 20 49

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun har idag 100 personer anställda på så kallade extratjänster. En satsning som ger positiva affekter, både för de som går på tjänsterna och för de verksamheter som får en extra resurs i arbetslaget. Kommunens ambition är att succesivt utöka antalet extratjänster.

Läs vidare »
Buokela0ercoobogdcly

Spaden i jorden för efterlängtad förskola

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 07:39 CEST

Den 27 oktober är det byggstart för en helt ny förskola i Örnsköldsvik. Hösten 2019 ska åtta nya förskoleavdelningar stå klara. Media välkomnas till det första spadtaget.

Tdfmyxrdb37fqrlkm9vw

J18-VM i ishockey till Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:06 CEST

J18-VM i ishockey går av stapeln i Örnsköldsvik 2019 meddelade Svenska ishockeyförbundet idag. Därmed kan kommunen glädja sig åt att ännu ett riktigt stort arrangemang är på gång de närmaste åren. Nästa år kommer Melodifestivalen, Landsbygdsriksdagen och O-Ringen till stan.

Media no image

Pressträff - Extratjänster ger 100 personer arbete inom Örnsköldsviks kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 09:09 CEST

Extratjänster inom välfärden introducerades genom regeringsbeslut 2015 och har under 2017 vidgats till att även omfattas viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Extratjänster riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända som genom subventionerade anställningar kan utgöra en resurs inom ordinarie verksamhet. De subventionerade anställningarna kan pågå som längst 24 månader.

Inom Örnsköldsviks kommun får drygt 100 personer, via extratjänster, meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenheter som fungera som steg in på den ordinarie arbetsmarknaden. De som har fått denna möjlighet är dels deltagare inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dels nyanlända som befinner sig i etableringsfasen.

I Örnsköldsvik finns de flesta extratjänsterna inom skola, vård och omsorg samt Återbrukets och Startpunktens verksamheter där de utgör en uppskattad extra resurs.

Välkomna till pressträff
Måndag 23 oktober bjuder välfärdsförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration in till en pressträff om extratjänsterna. Medverkar gör kommunalråd Per Nylén, omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg samt riksdagsledamot Kristina Nilsson samt representanter från välfärdsförvaltningen. Media får också möjlighet att möta några av de personer som idag går på extratjänster.

Plats: Startpunkten, Sjögatan 5, Örnsköldsvik.
Tid: måndag 23 oktober, klockan 12:00.
Ytterligare information: Mattias Öberg, tfn 070 – 255 18 95.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun upplåter för närvarande 100 extratjänster till deltagare inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti och nyanlända som befinner sig i etableringsfasen. En resursförstärkning för verksamheten och en möjlighet för berörda att komma ut på arbetsmarkanden. Vid en pressträff 23 oktober får media möjlighet att möta några medarbetare som går på extratjänster.

Läs vidare »
Media no image

Multiprofessionella team ska öka helhetssynen inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 13:06 CEST

På Bjästagården i Örnsköldsvik (vård- och omsorgsboende, demensboende och servicehus) pågår sedan i mars en pilotstudie med syfte att utveckla de förebyggande och rehabiliterande insatserna.


Istället för att huvudsakligen ha en konsultativ roll, har en arbetsterapeut och en fysioterapeut/ sjukgymnast stationerats på Bjästagården för att vara delaktiga i det dagliga arbetet kring de boende. På så sätt skapas multiprofessionella team där samtliga kompetenser finns med vid planering, målsättning, genomförande och uppföljning av varje individs vård, omsorg och rehabilitering. Målet är att stärka de boendes självständighet och bidra till ett ökat välbefinnande. Här utgår enheten från ett hälsofrämjande arbetssätt där ledorden är att stödja, motivera och uppmuntra individen till att så långt det är möjligt kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra.

Konkret handlar mycket om att stimulera till ökad fysisk aktivitet och att skapa sociala och mentalt stimulerande aktiviteter för de boende. Den fysiska träningen har också god effekt för att förebygga fallolyckor bland äldre.

Kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering, Karola Lindmark är projektledare för pilotstudien med multiprofessionella team i Bjästa. Där har en arbetsgrupp, med samtliga professioner representerade, varit i gång sedan i april.

– Vi har arbetat med att hitta möjliga och betydelsefulla aktiviteter som dels kan stimulera enskilda individer, dels lämpa sig för en grupp. Vi har också analyserat hur vi kan mäta effekten av våra insatser. Arbetet har mynnat ut i att personal dagligen ska föra statistik över individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Förutom nyinflyttningsbedömning från arbetsterapeut och sjukgymnast, ska arbetsterapeut i teamsamverkan bedöma och se över måltidssituationen. Vidare ska sjukgymnast starta en balansgrupp i samverkan med omvårdnadspersonal. I takt med arbetsgruppens arbete har jag haft nöjet att introducera all personal på Bjästagården i hälsofrämjande arbetssätt och multiprofessionellt teamarbete för att alla ska ha en gemensam plattform, berättar Karola Lindmark.

Pilotstudien med stationära multiprofessionella team ska pågå till och med december 2018. Arbetssättet är ett av de strategiska utvecklingsområden som pekas ut i den rehabiliterings/habiliteringsstrategi som kommunen antog i februari 2017. Multiprofessionella team är även något som lyfts fram i ett regeringsbetänkande om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

– Rehabilitering är oerhört viktigt och av den anledningen antog vi i nämnden en rehabiliteringsstrategi. Vi ligger verkligen rätt i tiden eftersom man nu från nationellt håll föreslår att multiprofessionella team utformas i landets 290 kommuner. Visar vår pilotstudie på goda resultat som ger våra äldre bättre kvalitet i vården, är ambitionen att bygga upp multiprofessionella team på varje enhet, säger Anna-Belle Strömberg, ordförande iomsorgsnämnden.


YTTERLIGARE INFORMATION
Karola Lindmark, medicinskt ansvarig för rehabilitering, 072 – 230 23 91.
Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende, 070 – 190 59 09.


Dokument för fördjupning
Strategi för rehabilitering/habilitering inom välfärdsförvaltningen 2017-2020
Utredningsbetänkande: Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer ( SOU 2017:21)

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

​På Bjästagården i Örnsköldsvik pågår en pilotstudie med syfte att utveckla de förebyggande och rehabiliterande insatserna. Sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdande personal bildar team som ur ett helhetsperspektiv och med bred kompetens samverkar för att upprätthålla och stärka de boendes funktionsförmåga och självständighet samt bidra till ett ökat välbefinnande.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elzxisjprfabmypvnpetes.bgxarmasqn@dcornskoldmqsvik.se
 • 0660 - 882 98

 • Presskontakt
 • Avdelningschef / Kommunikationschef
 • abdglhhelen.saaxanamhlwzdlgninzfyf@ornygskljnxiztgolxaoozvdsvbvineryk.se
 • 0660 - 887 53
 • 070 - 528 87 85

Om Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.
Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Adress

 • Örnsköldsviks kommun
 • Järnvägsgatan 6
 • 891 88 Örnsköldsvik
 • Sverige