Skip to main content

Små förändringar i upplevd arbetssituation trots stor omorganisation

Pressmeddelande   •  Okt 27, 2011 11:34 CEST

- Med tanke på hur stora omändringar vi gjort i snart sagt alla verksamheter i kommunen är förändringarna i årets AHA - undersökning anmärkningsvärt små.

Det säger kommunchefen Göran Grå som en kommentar till resultatet av den undersökning av de kommunanställdas arbete och hälsa som genomförs vartannat år och somsom 84 procent av alla anställda svarat på.  Undersökningsmetoden som kallas för AHA är framtagen av Karolinska institutet. Syftet med enkäten är att kunna göra tidiga insatser för att minska sjukfrånvaro, bidra till delaktighet och identifiera risk-/friskmiljöer. AHA enkäten är ett verktyg i förbättringsarbetet inom kommunen.

- Det finns arbetsplatser där man upplever en tung situation, men det är ingen överraskning och det är platser där vi inlett arbeten med att förbättra läget. Vi hade nog räknat med en större försämring överlag.  Och inför nästa mätning förväntar jag mig en rejäl förbättring eftersom vi arbetar med frågorna. Det finns också arbetsplatser som visar på väldigt positiva resultat och som kan tjäna som goda exempel. Sammantaget är materialet ett mycket bra underlag för framtida personalsatsningar.

Direkt relaterad till omorganisationerna är sannolikt att fler känner sig utmattade än vid tidigare undersökningar. Samtidigt har stressbenägenheten och sömnproblemen sjunkit något. Kvinnor är dock – precis som i deltagande kommuner, landsting och regioner i övrigt – överrepresenterade. Något sämre betyg får också ledarskapet, dock ingen drastiskt försämring från förra mätningen. Värdet var dock bättre första mätningen.

-Det hänger också ihop med förändringarna och ledarskapet är en sak vi fokuserar på. Här skulle jag bli både förvånad och besviken om vi inte bättrar oss vid nästa mätning.

Organisationsklimatet ligger kvar på snittvärdet vad det gäller det sociala klimatet och har det förbättrats när det gäller att man känner sig uppmuntrad att ta initiativ, medan det minskat någon procent när det gäller hur personalinriktad kommunen upplevs.

Sjukskrivningsnivån har ökat någon procent sedan förra mätningen, men gått tillbaka till värdet från första tillfället. Kommunanställda känner också något ökade krav och något mindre kontroll över beslut och arbetstakt, men ligger fortfarande på referensvärdet för övriga kommuner i undersökningen. I de livsstils- och hälsoparametrar som mäts har vi blivit mer överviktiga

Samtliga medarbetare som fyllt i enkäten får en återkoppling på sin egen hälsa hem i brevlådan. Kommunen erbjuder alla som fått detta svar ett hälsosamtal på företagshälsovården, vilket resultat man har fått har ingen betydelse utan samtalet kan bokas av alla.

Varje arbetsplats kommer nu att ha gruppåterkopplingar och diskuterar resultatet. Diskussionerna ska leda fram till en handlingsplan över vad medarbetarna ska arbeta med på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön.

Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det.  Orsa -helt enkelt!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera