Skip to main content

​Äspölaboratoriet – en unik resurs för Sverige!

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 15:45 CEST

Äspötunneln, 450m nivå, Fotograf: Curt-Robert Lindqvist

Äspölaboratoriet, ett underjordiskt bergslaboratorium med en omfattande databas, beläget på Äspö nordost om Oskarshamn, utgör en unik resurs för Sverige!

I hela världen finns bara ett fåtal liknande laboratorier. Äspölaboratoriet omfattar en underjordsanläggning med mer än 4 kilometer tunnlar ner till ett djup av 460 meter. Laboratoriet är beläget i ett för Sverige typiskt kustlandskap där en stor mängd undersökningshål har borrats. Vidare finns en forskningsby med laborativa och experimentella möjligheter ovan jord samt arbets- och möteslokaler. Forskning har bedrivits under mer än 30 år och samtliga mätdata finns tillgängliga via en databas. I dag är den forskning som bedrivs främst relaterad till slutförvaring av kärnavfall och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Det finns ett stort intresse från forskarvärlden och industrin, i Sverige och internationellt, av att använda Äspölaboratoriet för forskning och teknisk utveckling. Redan nu är det möjligt för andra organisationer att genomföra egna försök i laboratoriet. Detta sker dels genom forskningsplattformen Nova Forskning och Utveckling och dels genom SKB:s dotterbolag, SKB International.

Stort nationellt stöd - många ser stora möjligheter i laboratoriet!
När Vetenskapsrådet 2015 utlyste en behovsinventering bad man universiteten att skicka in vilka framtida forskningsinfrastruktur man ser behov av. Två förslag angående Äspölaboratoriets utveckling mot ett nationellt geosfärslaboratorium (NGL) skickades in, ett förslag från Linnéuniversitet med fokus på underjordsmiljö och infrastruktur och ett förslag från Stockholms universitet med fokus på databasen. Förslagen stöddes av ytterligare sex universitet, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Den möjliga användargruppen för NGL anses vara bred, med användare från både akademi och industri.

Totalt sett fick Vetenskapsrådet in ca 150 anmälningar som rankades i sju kategorier A1 till D. NGL rankades i den näst högsta kategorin, A2 - högt vetenskapligt och strategiskt värde, men inte mogna för implementering. Vetenskapsrådet pekar bl.a. på att framtiden för NGL ligger i att bli en internationell snarare än en nationell forskningsinfrastruktur.

Arbetet med att sprida kunskapen om laboratoriet och dess möjligheter går vidare
Under 2016 har ett stort antal aktiviteter genomförts för att ytterligare sprida kunskap om Äspölaboratoriet bl.a. genom informationsdagar på Uppsala universitet, Chalmers och Lunds universitet. En större konferens som samlar företrädare från stora universitet i Sverige och internationellt kommer att genomföras i Kalmar den 10-11 oktober. Kontakter med Helmolzinstituten i Tyskland har också etablerats.

Välkommen till pressträff!
Pressträffen äger rum klockan 15:15 den 10 oktober, under ovan nämnda konferens på hotell Witt i Kalmar. Anmäl ditt intresse till kommunikationskoordinator Christine Ström,
Tel: 0491 – 76 42 90, mail: christine.strom@oskarshamn.se

För mer information
Ulf Karlsson 
Professor, Linköpings universitet 
Tel: 013-28 12 55
mail: ulf.karlsson@liu.se

Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. Mer information hittar du på www.vr.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.