Skip to main content

Regeringen: större andel av långväga godstransporter ska gå med sjöfart

Blogginlägg   •   Okt 10, 2016 10:51 CEST

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: News Øresund - Johan Wessman

I torsdags presenterade regeringen den nya infrastrukturpropositionen. Regeringen redogjorde för stora satsningar på järnväg genom bland annat höghastighetsbanan. Sjöfarten lyftes som ett viktigt transportslag för framtiden och miljön. Ostkusthamnar i samverkan tror på nya satsningar för sjöfarten för att säkra ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt transportsystem där vi till fullo utnyttjar vattenvägarna.

Presskonferensen inleddes med en redogörelse för Trafikverkets inriktningsunderlag för regeringens nya nationella plan för infrastrukturen. Trafikverket beskriver en redan känd situation: att efterfrågan på både gods- och persontransporter ökar, att järnvägen är eftersatt och att det behövs investeringar i järnväg i alla delar av landet för att den ska hålla ihop.

Klimatminister Isabella Lövin framhöll att Sverige ska minska utsläppen i transportsektorn till 70 procent till 2030 och att regeringen ska lägga fram ett klimatpolitiskt ramverk i början på nästa år. ”Med rätt investeringar i transportinfrastruktur så bygger vi Sverige starkt och hållbart inför framtiden” sa Lövin. Som ett led i detta behöver mer av godset gå på sjön, för att avlasta den utmattade landinfrastrukturen.

I propositionen framgår det att regeringen vill öka investeringarna i järnvägen med 47 procent - planeringsarbetet får ytterligare 100 miljarder. Regeringen tillkännagav också en fortsatt satsning på höghastighetståg samt en större insats i kollektivtrafiken för att säkra fler jobb och främja levande statsmiljöer. Ostkusthamnar i samverkan välkomnar satsningen på järnväg som verkligen är behövlig men tillägger att järnvägssatsningarna bör fokusera på persontrafik. Regeringen bör fortsatt följa tidigare uttalanden om att godset bör fraktas till sjöss. Infrastrukturminister Anna Johansson för regeringens åsikt att sjöfarten har en viktig roll att spela i transportsystemet och att det där finns ledig kapacitet. Regeringen vill se en överflyttning till järnväg men också till sjöfart. Detta välkomnas av Ostkusthamnar i samverkan.

– Regeringen ser sjöfarten som en självklar satsning och det är naturligtvis positivt att de lyfter att en överflyttning är nödvändig. Vi räknar med att propositionen kompletteras med att till exempel i regleringsbrevet ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med styrmedel till sjöfart, alternativt att det efter vägslitageutredningen kommer beslut i frågan säger Carola Alzén, vd på Mälarhamnar och fortsätter.

– Vi glädjer oss över att järnvägen med sina stora behov har tilldelas mer resurser och vi tror att regeringen ser att även sjöfarten behöver väl genomtänka styrmedel för att kunna konkurrera med andra transportmedel, inte minst för klimatet men också för avlastning för väg och järnväg. Sjöfarten står med ledig kapacitet redo att hjälpa till. Medan sjöfarten står för 96 procent av sina kostnader är motsvarande siffra för järnvägen 26 procent. Det är självklart att det skapar skev konkurrens. Nu tror vi på en förändring!

Regeringen har som avsikt att återkomma med beslut om den nationella infrastrukturplanen år 2018. Vi är övertygade om att det behövs ett trafikslagsövergripande grepp på infrastrukturen. Den befintliga kapacitet som ligger latent i sjöfarten måste utnyttjas bättre, och för att göra detta behövs styrmedel. Det behövs konkreta satsningar på sjöfarten för att minska lastbilarna på våra vägar, minska koldioxidhalter i luften och en bibehålla svensk konkurrenskraft. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.