Skip to main content

Taggar

hållbarhet

transport

sjöfarten

sjöfart

effektivitet

shipping

kapacitet

hamn

fartyg

short sea

Ta vattenvägen också!

Ta vattenvägen också!

Dokument   •   2017-09-06 16:07 CEST

I den här skriften ger vi en bild av ett antal trender som påverkar utvecklingen av fram- tidens transporter i Sverige. Vi visar ett nytt möjligt transportlandskap och vad som måste göras för att det ska bli verklighet. Det nns gott om konkreta förslag, bland annat i regeringens Maritima Strategi. Men det är bråttom. För varje dag växer bilköerna – och miljöpåverkan – mer och mer.

Styr godset av vägen - sex sätt att öka sjöfartens transporter
Vägval - Ostkusthamnar i samverkan

Vägval - Ostkusthamnar i samverkan

Dokument   •   2015-08-25 14:02 CEST

Mer av köer, kostnader och koldioxidutsläpp – eller en satsning på effektivitet, pålitlighet och hållbarhet? Sverige står inför ett vägval. Mer av gamla lösningar – eller den nya vägen.

Svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling
9 sanningar om miljön och sjöfarten

9 sanningar om miljön och sjöfarten

Dokument   •   2015-02-17 17:15 CET

Inför Almedalsveckan 2014 tog OHS fram en rapport för att utreda vilken påverkan sjöfarten egentligen har på miljön.

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och trängsel eller knapphet – för varje trafikslag.

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

VTi i har tagit fram denna rapport. Syftet med rapporten är att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020.

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik

Dokument   •   2015-02-17 17:10 CET

OECD har granskat Sveriges miljöpolitik. I denna broschyr redovisas OECD:s slutsatser och rekommendationer från granskningen.

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Med svensk sjöfart menar vi här oftast den svenskflaggade flottan. Kärnan i rapporten är en genomgång av den svenska sjöfartens konkurrens-villkor. Rapporten tar också upp de svenska hamnarnas internationella konkurrens-situation.

Rätt trafik på rätt spår

Rätt trafik på rätt spår

Dokument   •   2015-02-17 16:49 CET

Rapporten ”Rätt trafik på rätt spår” har utarbetats av en arbetsgrupp under ledning av Handelskammaren i Mälardalen och SWECO. Rapporten ska ses som ett diskussionsunderlag kring problematiken i stråket mellan Sveriges två största städer, och vad som kan göras på kort sikt.

Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp, avloppsvatten, giftiga bottenfärger, undervattensbuller, främmande arter och luftutsläpp av kväve, svavel och koldioxid. Läs svenska forskares beskrivningar av hur sjöfarten påverkar havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.

Sjöfartens samhällsekonomiska kostnader

Sjöfartens samhällsekonomiska kostnader

Dokument   •   2015-02-17 16:35 CET

VTI:s regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST) omfattar samtliga transportslag. Den här rapporten är en förstudie i form av en litteraturgenomgång i delprojektet Sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader (SJÖSAM). Syftet är att kartlägga vilka kostnader som uppstår vid marginella förändringar av trafiken samt hur dessa kostnader bör hanteras.

Stockholm Shippers

Stockholm Shippers

Dokument   •   2014-11-21 13:26 CET

Ostkusthamnar i samverkan bjuder in till seminarium

Den 2 juli kommer OHS arrangera ett seminarium i Almedalen på temat miljömyter. Det finns ett flertal vanliga missuppfattningar om sjöfartens miljöpåverkan. Miljöexperter presenterar 9 miljömyter om sjöfarten och ställer dem mot forskning och statistik. Representanter från sjöfarten och politiker diskuterar hur man på ett hållbart sätt kan nyttja sjöfartens obegränsade kapacitet.

Rapport om kostnader som läggs på sjöfarten

På initiativ av OHS i samverkan har VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, tagit fram en rapport som kartlägger kostnader och avgifter för fem svenska, gränsöverskridande godstransporter. De har undersökt marginalkostnaden (kostnader för slitage, trafiksäkerhet och luftföroreningar) för olika transportslag. Generellt är de externa kostnaderna per godsenhet lägst för sjötransporter.

Ostkusthamnar i samverkans remissvar

Ostkusthamnar i samverkans remissvar

Dokument   •   2014-02-25 12:47 CET

Med förslag till nationell plan för transportsystemet står vi inför ett avgörande vägval för transportpolitiken: utnyttja de svenska hamnarnas goda kapacitet eller fortsätta att ensidigt investera i järnvägs- och vägprojekt för att förbinda Sverige med hamnarna på kontinenten. I remissvaret ger OHS förslag på sex konkreta åtgärder för att kapaciteten i Sveriges hamnar ska kunna utnyttjas.

Förslag till nationell plan för Transportsystemet 2014 - 2025

I förslaget till den nationella planen har Trafikverket lämnat litet utrymme åt Sveriges mest klimatvänliga transportslag; nämligen sjöfarten. Planen fokuserar på ensidiga investeringar i järnvägstrafiken trots att Trafikverkets Kapacitetsutredning (2011) konstaterat att ”det finns stora kapaitetsbrister i transportsystemet, främst inom järnvägen och stor ledig kapacitet, främst inom sjöfarten.”

Så kan sjöfarten fortsatt verka på Östersjön

Kjell Larsson, professor i ekologi vid Högskolan på Gotland, har på uppdrag av Världsnaturfonden skrivit rapporten "Dynamisk ruttplanering för sjöfarten i Östersjön: Hur kan man minska sjöfartens negativa effekter på naturvärden i känsliga eller skyddade områden?". I rapporten konstaterar han att sjöfarten han användas på ett miljö - och energieffektivt sätt genom dynamisk ruttplanering.

Trafikverkets kapacietsutredning (2011)

Trafikverkets kapacietsutredning (2011)

Dokument   •   2014-02-25 13:02 CET

Trafikverket konstaterade redan i sin utredning från 2011 att sjöfartens potential bör uppmärksammas ytterligare och att avgiftstrukturen för sjöfarten bör ses över. "För att ta till vara sjöfartens potential bör det säkerställas att sjöfarten inte belastas med avgifter som överstiger de marginalkostnader som trafiken ger upphov till."