PAPILLY PUBLICERAR MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 16:45 CEST

Vid full teckning i nyemissionen tillförs bolaget cirka 19,1 miljoner kronor. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier som uppgår till 17,0 miljoner kronor, vilket innebär att 89,1 procent av emissionsbeloppet är täckt. Emissionen genomförs främst i syfte att förbättra Papillys finansiella ställning genom återbetalning av skuld hänförlig till tidigare emitterat konvertibellån. Överskjutande medel från emissionen ska användas för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter, främst genom försäljningsarbete.

Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,13 kronor per styck.

Teckningsperiod Teckningsperioden pågår från och med den 16 till och med den 30 maj 2018.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätt Aktieägare i Papilly erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Papilly är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Omfattning och utspädning Emissionen omfattar högst 146 788 152 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 348 518,181 kronor, och kan inbringa bolaget 19 082 459,76 kronor vid full teckning. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 87,5 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Anmälningssedel Anmälningssedel kan laddas ner från www.eminova.se http://www.eminova.se samt investor.papilly.com http://investor.papilly.com . Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se http://www.eminova.se .

2018-05-15

För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 0727-174301 E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se mailto:carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted Papilly Pressrelease 2018-05-15.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23177

Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 17.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 16 - 30 maj 2018 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

Läs vidare »

Papillys försäljningssatsning fortsätter - flera nya avtal ingångna

Nyheter   •   Apr 04, 2018 10:28 CEST

Papilly fortsätter sin satsning på sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Sedan årsskiftet har cirka 20 nya kundavtal ingåtts till ett sammanlagt värde om cirka 0,7 miljoner kronor.

Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:40 CET

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

"- Det är ett mycket gediget arbete inom HR-avdelningen på Örebro kommun som lett fram till att de nu väljer oss och vårt stressprogram för en ingående utvärdering" säger Martin Nordqvist - försäljningschef Papilly

Digitala forskningsbaserade verktyg som tillämpas inom ramen för den reguljära HR processen har mycket bra förutsättningar att skapa stora värden för både organisationen och den enskilde medarbetaren. Det preventiva Stressprogrammet från Papilly är ett verktyg som har en enorm räckvidd i kraft av den digitala leveransen och i tillägg kräver ett mycket litet ledarengagemang.

" -Stressprogrammets tillgänglighet gör att vi kan fånga upp en bred målgrupp. När programmet ger stöd för medarbetaren såväl i vardagslivet som arbetslivet, bedömer vi att det har en god inverkan på dagens utmaningar med psykisk hälsa" säger Lena Larsson, Personaldirektör Örebro Kommun

Leveransen av Stressprogrammet kommer inledas under januari 2018 och ordervärdet är 100.000 kronor.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

Läs vidare »

Papilly i medieavtal värt 40 MSEK för att öka kunskapen om förebyggande av stress och psykisk ohälsa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:33 CEST

​Papilly AB ("Papilly") har ingått ett medieavtal med TV4 genom vilket bolagets stressprogram får cirka 40 miljoner kronor i reklamvärde i alla TV4-nätverkets kanaler. Genom avtalet får Papilly möjlighet att inta en ledande position på den svenska marknaden för "mental wellness".

Papilly erbjuder en gratis prova-på-version av sitt stressprogram

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:42 CEST

Papilly förstärker säljorganisationen genom samarbete med A&R Business Consultants

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 16:32 CEST

"Vi har under våren haft ett mycket bra samarbete med A&R som bistått oss med att boka möten med kunder och deras beslutsfattare. Det visade sig att intresset för vår tjänst som ett fristående HR verktyg i mindre företag var stort och mot bakgrund av det har vi nu beslutat att låta A&R hjälpa oss att nå ut till detta mycket viktiga segment av näringslivet", säger Peter Ekmark. VD på Papilly.

"Vi är oerhört tacksamma över att fått möjligheten att vara med från början på denna resa med Papilly. Vi har under inledningen av året haft förmånen att få tala med över 300 verksamhetsdirektörer och HR-chefer gällande just stress på arbetsplatsen och vad det faktiskt leder till på både stora som små företag och organisationer i hela Sverige. Samtliga som vi var i kontakt blev klart nyfikna på Papilly som verktyg och hur det skulle kunna hjälpa även deras företag. Nu tar vi nästa kliv och är glada över att vi blivit presales partner åt Papilly där vi nu även få chansen att tillhandahålla dessa licenser direkt till företagsägare och deras anställda per telefon samt på möten", säger Anna Sylwaner, VD på A&R.

I tillägg är Papilly nu mitt i en process där bolaget aktivt söker samarbetspartners över hela landet som ska bearbeta den lokala marknaden främst utanför storstadsområdena och erbjuda Papillys digitala tjänst till företag med 50 anställa och uppåt. Målsättningen är att ha ett samarbetsavtal klart med upp till 30 företag innan årsskiftet.

"På det här sättet kommer vi att kunna erbjuda vår digitala tjänst till fler företag där behovet idag är stort", säger Peter Ekmark.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Läs vidare »

Papilly AB har ingått avtal med Botkyrka kommuns vård- och omsorgsförvaltning

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:02 CEST

Avtalsvärdet är 45.000 SEK och avser en initial pilotfas.

"Vi är oerhört glada och förväntansfulla inför förtroendet att få leverera och implementera vårt program till anställda inom Botkyrka kommun", säger Peter Ekmark, VD på Papilly AB och fortsätter:

"Botkyrka kommun har visat ett föredömligt ledarskap i att säkra att anställda ges goda förutsättningar att hålla hela arbetslivet - vårt program ska bidra aktivt till den målsättningen genom att förebygga uppkomsten av stress och psykisk ohälsa hos medarbetarna. Vi för sedan en längre tid tillbaka dialoger med ett flertal kommuner där frågan kring de anställdas hälsa tas på stort allvar, och Botkyrka kommun är nu en av de som är först ut med vårt program."

"Vi kommer testa det här programmet på två medarbetargrupper som vi ser är utsatta för stress i arbetet. I Botkyrka arbetar vi ständigt med att förbättra arbetsmiljön, och det här är ett led i det arbetet", säger Petra Oxonius, verksamhetschef för Botkyrka kommuns äldre- och funktionshinderomsorg.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (”Papilly”) har ingått avtal med Botkyrka kommuns vård- och omsorgsförvaltning om leverans och införande av Stressprogrammet, det unika och banbrytande programmet för att motverka stress och psykisk ohälsa. Genomförandet startar under oktober 2017 och beräknas slutföras under vintern/våren 2018.

Läs vidare »

Kort om Papilly och varför vi finns

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 11:16 CEST

Intervju med Petra Laewen på Women Ahead som samarbetar med Papilly

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 11:12 CEST

Hemligheten bakom ett starkt varumärke

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 10:43 CEST

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • pevttejcr.vmekpmmadnrkir@pehapmvilhflyze.cneomlp
  • 0707104844

Om Papilly AB (publ)

Digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår nya folksjukdom. Papilly lanserar nu en ny svensk forskningsbaserad metod som förenar svensk stressforskning i världsklass med modern digital teknik.

Tillsammans med sömnsvårigheter, nedstämdhet och andra former av psykisk ohälsa slår stressrelaterade besvär idag hårt mot många människor. Stressen är kostsam på många sätt. Vi på Papilly vill ändra på detta genom att ta ett helhetsgrepp i kampen mot stress och psykisk ohälsa. Vår lösning är både banbrytande och effektiv. Med vetenskapliga metoder och avancerade digitala lösningar kan vi hjälpa människor, organisationer och samhälle att fungera bättre.

Adress

  • Papilly AB (publ)
  • Tullvaktsvägen 2
  • 115 56 Stockholm
  • Sverige

Länkar