Akubwswz0q9z8cyl2ph7

Fire Safe Europes brandseminarium och brandtest: Storskalig brandtest ifrågasätter gällande brandklassificering för isolermaterial

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:14 CEST

Den 9 oktober organiserade Fire Safe Europe ett seminarium om brandegenskaper hos isoleringsmaterial för fasader. I seminariet ingick en omfattande branddemonstration som visade att aktuella europeiska teststandarder inte återspeglar isolermaterialens faktiska brand-egenskaper i en verklig brandsituation. Materialet med det sämsta testresultatet motstod lågorna i cirka 50 sekunder.

Media-no-image

Brandkonsulter ser brister avseende brandsäkerhet i byggreglerna

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 09:39 CEST

Ökad brandbelastning och därmed komprometterad brandsäkerhet kan vara en effekt av energieffektiviseringen av byggnader. Företaget Paroc har i en undersökning via YouGov undersökt vilken inställning brandkonsulter, arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare har till brandbelastning och brandsäkerhet i byggkonstruktioner. Var femte brandkonsult höjer ett varningens finger och menar att nuvarande byggregler inte är tillräckliga när det gäller brandsäkerheten.

 Ökad brandbelastning – minskad brandsäkerhet
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen avseende energianvändning och utsläpp av växthusgaser. De ökade isolertjocklekar som detta innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion, och därmed äventyra brandsäkerheten, om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Detta ställer nya krav på regelverk och teststandarder för att säkerställa att brandsäkerheten i byggnader bibehålls på en acceptabel nivå." Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet. De teststandarder som används för klassificering av byggmaterial är till viss del föråldrade och inte till alla delar lämpliga för vissa typer av produkter. Inte heller lagstiftningen uppdateras i tillräckligt snabb takt. Större brandbelastningar borde medföra högre krav på konstruktioners brandmotstånd för att bibehålla säkerhetsnivån. Detta gör att vi i dagsläget ser att brandsäkerheten komprometteras. Med en minskad brandsäkerhet får vi ökade egendomsskador, kortare tid för utrymning och därmed risk för ökade personskador på sikt", säger Lars-Erik Olsson, Produktchef på Paroc. 


Byggreglerna föråldrade
För att undersöka hur specialister inom byggbranschen ser på frågan om brandbelastning, byggregler och brandsäkerhet i konstruktioner har Paroc genomfört en marknadsundersökning via YouGov bland 300 specialister.En av frågorna som ställdes i undersökningen var ”Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?”. Bland arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare var man eniga om att reglerna är tillräckliga. Däremot stack brandkonsulterna ut i undersökning genom att 20 procent ansåg att de inte är tillräckliga. En stor del av brandkonsulterna anser heller inte att brandbelastningen beaktas i tillräcklig utsträckning vid konstruktioner."Dagens utveckling med nya konstruktionslösningar som innehåller plastmaterial riskerar att skapa en ny typ av allvarligare bränder i en omfattning vi inte sett tidigare. Kunskapen på detta område måste öka och troligtvis finns även ett behov av att se över och förändra BBR-kraven med hänsyn till denna utveckling", säger Erik Almgren, Brandkonsult.


Behov av ökad kunskap
Även i Parocs undersökning framkom att det finns behov av ytterligare kunskapsspridning hos flera av de tillfrågade målgrupperna. I målgruppen Arkitekter anger en av fem att de har behov av ytterligare utbildning och information." Vi kan också konstatera att det finns ett stort behov av utbildning och information i branschen. Vår tekniska support får ofta frågor om brandskydd av föreskrivande led; både vad gäller konstruktioner, utförande och detaljlösningar. Detta visar på kunskapsbrister både vad gäller materialval och konstruktionsuppbyggnad", säger Lars-Erik Olsson.


För ytterligare information:
Erik Almgren, Brandkonsult på Bengt Dahlgren AB, Tel: 0733-81 17 20
Lars-Erik Olsson, Produktchef, Paroc Skandinavien Tel: 070-514 53 87
Maria Mehner, Kommunikationschef, Paroc Skandinavien; Tel: 072-234 26 53


Fakta om undersökningen:
YouGov genomförde under april/maj 2014 en undersökning för att ta reda på målgruppernas inställning till brandbelastning och brandsäkerhet vid byggnationer. Undersökningen genomfördes under perioden 12-21 maj 2014 via telefonintervjuer med målgrupperna arkitekter, konstruktörer på byggkonsultfirmor, brandkonsulter och konstruktörer/projektledare på byggentreprenörsbolag.

Sammanlagt har 303 intervjuer genomförts.

Frågorna i sin helhet

Fråga 2.
Anser du att brandbelastning i byggnader som byggs i Sverige beaktas på en tillräcklig nivå?

TOTAL

Arkitekt som arbetar på arkitektbyrå

Konstruktör på byggkonsultfirma

Brandkonsult

Konstruktör eller projektledare på byggentreprenörsbolag

Bas

n=303

n=50

n=103

n=50

n=100

Ja, absolut

56%

64%

55%

32%

65%

Ja, delvis

27%

14%

29%

44%

24%

Nej, inte alls

11%

12%

8%

22%

7%

Vet ej

6%

10%

8%

2%

4%

Fråga 3.
Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?

TOTAL

Arkitekt som arbetar på arkitektbyrå

Konstruktör på byggkonsultfirma

Brandkonsult

Konstruktör eller projektledare på byggentreprenörsbolag

Bas

n=303

n=50

n=103

n=50

n=100

Ja, absolut

47%

48%

50%

38%

47%

Ja, delvis

35%

30%

37%

36%

36%

Nej, inte alls

8%

2%

6%

20%

6%

Vet ej

10%

20%

7%

6%

11%

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.

Ökad brandbelastning och därmed komprometterad brandsäkerhet kan vara en effekt av energieffektiviseringen av byggnader. Företaget Paroc har i en undersökning via YouGov undersökt vilken inställning brandkonsulter, arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare har till brandbelastning och brandsäkerhet i byggkonstruktioner.

Läs vidare »
Media-no-image

Oberoende test avslöjar brandrisk med sandwichpaneler med PIR-kärna

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 12:10 CEST

Bakgrunden till testet är att försäkringsbolaget If upptäckt att de fått allt fler skadeanmälningar från bränder i fastigheter med PIR-paneler. Deras misstanke var att PIR-panelen inte håller det brandskydd den utlovar samt att rökskadorna blir större än i jämförelse med stenullspaneler. If valde därför att göra en så verklighetstrogen test som möjligt för att se hur panelerna fungerar i brand när de installerats utanför laboratorier.

Resultatet visar att laboratorietester inte alltid speglar verkligheten. Framförallt fick man en mycket större brandspridning för PIR-paneler än vad som var förväntat. Stenulls-panelen uppträder däremot i enlighet med vad klassificeringsreglerna för material anger.

– Jag tycker det är bra att man uppmärksammar denna problematik. Även i det senaste numret av Brandposten nr 50 2014 från SP Fire Research finns en artikel som handlar om detta. Där kan man bl a läsa att sandwichpaneler med ett kärnmaterial som potentiellt kan bidra till brandspridning och spridning av giftiga rökgaser måste skyddas väl, säger Lars-Erik Olsson, Kvalitetschef Byggisolering på Paroc

– Detta bekräftar den misstanke vi har haft länge om att PIR-paneler inte håller brandskyddet vid höga temperaturer. Det är viktigt att skilja på en konstruktions brandmotstånd och de ingående materialens brandegenskaper, säger Oddvar Yndesdal, VD för Paroc AS, Norge.

Läs hela rapporten här:
http://www.if-insurance.com/web/industrial/ifnews/pages/riskconsulting.aspx

Läs artikel i Brandposten här: https://www.dropbox.com/s/c40yuk0dgkus20r/brandposten%2050%202014.pdf

För mer information kontakta:
Lars-Erik Olsson, Kvalitetschef Byggisolering, Paroc Skandinavien + 46 70 514 53 87
Oddvar Yndesdal, VD Paroc AS Norge + 47 913 07 774
Maria Mehner, Kommunikationschef, Paroc Skandinavien; +46 72 234 26 53


Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 2 020.

Försäkringsbolaget If har genomfört en verklighetstrogen brandtest av sandwichpaneler med olika kärnmaterial, PIR och stenull. Resultatet visar att det är stora skillnader vad gäller brandsäkerhet, trots att båda typerna av sandwichpaneler kan ha samma klassning i brandmotstånd.

Läs vidare »
Manlgodjcp3nucfgkipr

Energirenovering sänkte energikostnader med 88 procent och ökade husvärdet med 20 procent

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 08:00 CEST

Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll, renZERO, genomfördes som en test under hösten 2013 i ett pilotprojekt på Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, Stockholm. Värdet på huset ökade med 1,2 miljoner kronor och energikostnaden minskade med 23 000 kronor per år.

Media-no-image

Pressinbjudan ISO-mässan 8-9 maj 2014.

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 09:41 CEST

Varmt välkommen till Parocs monter på ISO-mässan i Köln den 8-9 maj 2014. Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Vi har ett brett sortiment av produkter och lösningar för att möta de högsta krav när det kommer till energieffektivitet och brandsäkerhet. 

På ISO-mässan kommer Paroc visa produkter och lösningar med fokus på: 

Brandsäker isolering av rörgenomföringar, testad i enlighet med den harmoniserade Europeiska standarden EN 1366-3.

GreyCoat - brandsäker rör- och ventilationsisolering energibesparing med en estetiskt tilltalande yta. Ytskiktet är PVC-fritt och kräver ingen ytterligare målning eller beklädnad. Klassificerad enligt Euroklass A2-s1, d0.

Plats: Köln, Exhibition Center Köln, Hall 8, monter 310

Tid: 8-9 maj 2014, öppet dagligen mellan 9:00-18:00.

Paroc experter tillgängliga i montern för intervjuer: 

Fredrik Jonsson (Senior Vice President, Teknisk Isolering) 8-9 maj 9:00-14:30

Achim Aulke (Försäljningschef, Tyskland) 8-9 maj 9:00-18:00

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 14 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 2 020.

Varmt välkommen till Parocs monter 310 i Hall 8, på ISO-mässan i Köln den 8-9 maj 2014. I montern kommer Paroc visa ett nytt sortiment för brandsäker isolering av rörgenomföringar. Vi visar också det nya PVC-fria ytskiktet GreyCoat som ger en estetiskt tilltalande yta utan ytterligare målning eller beklädnad.

Läs vidare »
Rol3aqjp0bz9pmgbwfd8

Nytt koncept för energirenovering av småhus till nära-noll - renZERO presenterar resultat från piloten på Länsmansvägen

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 15:00 CEST

Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll, renZERO, testades under hösten 2013 i ett pilotprojekt i Skarpnäck. renZERO-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Paroc, NIBE och Elitfönster och kontrollerat av VTT. Nu presenteras kostnaderna för energirenoveringen och samtidigt lanseras de nya produkter som ingår i konceptet.

Ozwglwft3nxtkfnwfshj

Nu lanseras de nya PAROC produkterna i renZERO konceptet.

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 14:59 CEST

Paroc lanserar nu ett flertal produkter för energirenovering av hus.

La056ekaysdh7zegonum

renZERO: Vad kostade det att energirenovera Länsmansvägen 32 till NNE? Hur mycket minskar CO2 utsläppen?

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 08:49 CET

Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll, renZERO, testades under hösten 2013 i ett pilotprojekt på Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, Stockholm. renZERO-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Paroc, NIBE och Elitfönster och kontrollerat av VTT (Finska Teknologiska forskningscentralen).

Myojwrmyl9srdsemsbno

Parochallen i Hällekis är nu invigd – en av Sveriges energisnålaste idrottshallar

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 08:10 CET

Det var med pompa och ståt som Parochallen i Hällekis invigdes i tisdags. I slutet av 2012 togs första spadtaget och nu är Hällekis egen idrottshall klar. Paroc har från planeringsstadiet varit med som sponsor, både med kunskap och material. Tack vare Parocs engagemang står nu en av Sveriges energisnålaste idrottshallar på plats.

Rol3aqjp0bz9pmgbwfd8

Sveriges första nära-noll-renoverade småhus är färdigt – ”startskottet på en helt ny renoveringsmarknad”

Pressmeddelanden   •   2013-12-05 08:00 CET

Nu är Sveriges första nära-noll-renoverade småhus färdigrenoverat. På bara några veckor har det nästan 70 år gamla huset energirenoverats från 128 kwh/m2, ner till en beräknad energianvändning på 25 kwh/m2. Huset har renoverats med renZERO konceptet, Sveriges första totalkoncept för energirenovering, utvecklat av Paroc, Elitfönster och Nibe.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • Byggisolering
  • ufyutpwuvwmarixka.lyvtmecbfxhnassperht@pnrblchgfefaqeovbarocoimycufo.com
  • 0500-46 91 78

Om Paroc

Kort beskrivning av Paroc

Paroc Group är ledande inom energieffektiva isoleringsprodukter och lösningar. Vår fackkunskap inom energieffektivitet, med stöd av effektivt processutnyttjande, utgör grunden för hela vår verksamhet.

Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare.
Omsättningen uppgick 2012 till 430 miljoner euro och antal anställda till 2 020 personer.

Adress

Länkar