Skip to main content

Även svårt alzheimersjuka får klart förbättrad intellektuell förmåga med Pfizers kolinesterashämmare

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:53 CET

Resultaten från en ny svensk studie med svårt dementa patienter i sjukhemsboende visar att kolinesterashämmaren Aricept (donepezil) gav klart förbättrad intellektuell förmåga jämfört med placebo. Läkemedlet hade en tydlig effekt på patienternas förmåga att klara dagliga aktiviteter som att kommunicera bättre, klä på sig själva och gå på toaletten. Dessa nya rön publiceras idag i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet.

– Allting talar nu för att Aricept även har effekt på patienter som lider av svår Alzheimers sjukdom, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet i Stockholm och vetenskapligt ansvarig för SAD-studien.

Resultaten efter sex månader visar att de patienter som behandlades med Aricept uppvisade signifikant bättre effekt jämfört med placebo: patienterna uppvisade förbättringar både då det gällde deras intellektuella förmåga och deras förmåga att genomföra dagliga aktiviteter såsom att klä på sig och gå på toaletten. Patienterna blev mer självständiga och kommunicerade bättre med sin omgivning. Flertalet patienter fick även en ökad vakenhet, upplevdes som lugnare och började minnas mer.

– Studieresultaten betyder oerhört mycket för patientgruppen och inte minst för anhöriga och den vårdpersonal som ansvarar för omvårdnaden av dessa patienter, säger Bengt Winblad. Om en patient får förbättrad förmåga att kommunicera, blir det lättare för personalen att vårda dem. Förhoppningsvis kommer detta att innebära en förbättrad och förenklad demensvård och ett ökat intresse för demenssjuka, vilket kan leda till en förbättrad livskvalitet för våra patienter.

Bengt Winblad menar att gravt dementa är en viktig patientgrupp som är helt utlämnad till andras vård och goda vilja. Men det är en bortglömd grupp, trots att demenssjuka kostar samhället cirka 40 miljarder kronor per år, vilket är mer än den sammanlagda samhällskostnaden för cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Av dessa 40 miljarder kronor går cirka 70 procent till de svårt dementa patienterna som ofta kräver sjukhemsvård.

Om studien
SAD (Severe Alzheimers Disease) är en svensk dubbelblind, placebokontrollerad studie där patienterna under sex månader fick behandling med antingen Aricept eller placebo. I studien har man undersökt kolinesterashämmaren Aricepts effekt på kognitiva funktioner med hjälp av en skattningsskala (SIB) och på dagliga livsfunktioner (ADL) hos svårt Alzheimersjuka patienter i sjukhemsboende. Totalt 248 patienter deltog i studien som genomfördes på 50 svenska center. 128 patienter randomiserades till behandling med Aricept och 120 patienter till placebobehandling.

Studien är unik genom att det är den första studien med Aricept som genomförts på en patientgrupp som är så gravt dement. Urvalsprocessen för att hitta patienter för studien var omfattande: patienterna skulle befinna sig i en mycket avancerad fas av Alzheimers sjukdom där de är hänvisade till särskilt boende, de skulle ha ett MMT (Mini Mental Test – mäter kognitiv förmåga) på mellan 1 och 10 (där 26-30 poäng är normalt), inte vara behandlade med kolinesterashämmare samt att diagnosen Alzheimers sjukdom skulle vara säkerställd.

Om Aricept
Aricept är en selektiv acetylkolinesterashämmare, som verkar genom att hämma det enzym som bryter ned signalsubstansen acetylkolin i de delar av hjärnbarken som är mest drabbade av sjukdomen. Läkemedlet är idag godkänt för behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.

För mer information
Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet i Stockholm och vetenskapligt ansvarig för SAD-studien, 08-585 854 74, 070-632 67 71
Sven Langworth, medicinsk rådgivare Pfizer, 08-550 522 64, 0768-89 22 64
Susanne E Andersson, informationschef Pfizer, 08-550 529 56, 0768-89 29 56

Fler pressmeddelanden om Alzheimers i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om kolinesterashämmare i pressrummet se här.

För mer information om Alzheimers sjukdom, besök www.alzheimers.nu

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer