Skip to main content

Behandling med Enbrel minskar sexuella besvär hos patienter med måttlig till svår psoriasis

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 09:00 CEST

Nära hälften av personer med måttlig till svår psoriasis kan lida av sexuella problem (1). En ny analys av CRYSTEL-studien som presenterats på EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) visar att 88 procent av de patienter som hade svåra eller mycket svåra sexuella besvär upplevde en förbättring efter 12 veckors behandling med Enbrel (etanercept) (1).

– Psoriasis är en sjukdom som påverkar mer än bara huden och det är vanligt att patienter upplever psykologiska hinder i samband med sex. Personer med svåra hudutslag kan få problem med sin självkänsla vilket kan göra att de undviker intima situationer, säger Tore Särnhult, överläkare vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, som även är en av prövarna i Sverige för CRYSTEL-studien.

Dessa nya data stöder tidigare presenterade data från CRYSTEL-studien som visar att Enbrel, förutom att ge tydliga hudförbättringar, signifikant förbättrar livskvalitet, ångest och depression med bibehållen effekt över tid (2).

Den nya analysen av CRYSTEL-studien (1) visar att:

• Hälften av patienterna med måttlig till svår psoriasis (n= 354 av 707 patienter) upplevde sig ha sexuella besvär när studien startade, enligt måttet DLQI (Dermatology LifeQuality Index), fråga nio (Har du den senaste veckan upplevt att din hud har varit ett hinder sexuellt?)

• Sexuella besvär var mer vanligt bland:

- kvinnor än män (p=0,032)

- patienter där hudutslagen täckte stora delar av kroppsytan (p=0,015)

- patienter med depressionssymptom (p<0,001)

- patienter med ångestsymptom (p<0,001)

- patienter med ledsmärta (p= 0,001)

• Patienter som rapporterade sexuella besvär hade lägre poäng mätt i de båda livskvalitetsmåtten EQ-5D (EQ-5D utility scores samt EQ-5D Visual Analogue Scale) (p<0,001)

• Nuvarande ålder, ålder vid insjukningstillfället och nagelförändringar hade inget samband med sexuella besvär (p≥0,216)

• Merparten av patienterna (88%) med svåra eller mycket svåra sexuella besvär vid studiens början rapporterade en förbättring efter 12 veckor med Enbrelbehandling.

Självbild och sexuell livskvalitet
En nyligen genomförd undersökning av American National Psoriasis Foundation visar att över hälften av personer med psoriasis tror att andra uppfattar sjukdomen som smittsam (3). Över en tredjedel (35%) uppgav att de begränsar sitt sällskapsliv och undviker eller begränsar intima situationer på grund av sina hudutslag.

Psoriasissjukdomen kan ha en betydande påverkan på det sexuella välbefinnandet och en persons förmåga till intimitet (4). Vissa psoriasispatienter säger att deras tillstånd hindrar dem från att sova i samma säng som deras partner, gör det svårare att träffa nya vänner och påverkar deras sociala liv negativt (5).

Mer om CRYSTEL-studien
I den öppna studien CRYSTEL randomiserades 720 patienter med måttlig till svår psoriasis till att under 54 veckor få sammanhängande behandling med Enbrel (25 mg två gånger per vecka) eller behandling med uppehåll mellan behandlingarna. Både kontinuerlig behandling och behandling med behandlingsuppehåll med Enbrel gav kliniska förbättringar av psoriasissymtomen.

Effekt av behandlingen var definierad som ”lindrig psoriasis” eller ”bättre” enligt PGA-skalan (Physician Global Assessment, ett mått på läkarens allmänna skattning). Patienter som fick återfall, gavs 25 mg två gånger per vecka tills en god effekt uppnåtts. Definitionen av återfall var ”måttlig psoriasis” eller ”sämre” enligt PGA-skalan (6).

Medelvärdet på skalan Psoriasis Area and Severity Index (PASI) förbättrades påtagligt från ett utgångsvärde på 22 i den kontinuerligt behandlade gruppen och 23 i den grupp som fick behandling med behandlingsuppehåll, till 7 respektive 9 vecka 54 (6).

Total sex sjukhus i Sverige har deltagit med patienter i studien; hudklinikerna vid universitetssjukhusen Karolinska i Solna, Sahlgrenska i Göteborg, Lund, Umeå, Linköping samt Danderyds sjukhus.

Om psoriasis
Psoriasis är en kronisk hudsjukdom och över 300 000 svenskar har psoriasis. Psoriasis är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Hälften av psoriatikerna får sjukdomen före 25 års ålder.

Psoriasis går i skov – med perioder av svåra besvär omväxlande med perioder fria från symtom. De vanligaste symtomen är hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning. Ärftliga faktorer i kombination med utlösande, yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen till att psoriasis uppträder. Yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen är t ex infektioner, hudskador och starka psykiska påfrestningar.

Psoriasis är en systemsjukdom och det grundläggande problemet finns i kroppens immunsystem. Rubbningen i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer. Forskning visar bland annat att svår psoriasis kraftigt ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomarna hjärtinfarkt och stroke (slaganfall). Upp till 40 procent av alla med psoriasis drabbas även av en särskild form av inflammation i senfästen och leder, så kallad psoriasisartrit.

Om Enbrel
Enbrel (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Kliniska prövningar har bedrivits i över 18 år och Enbrel är idag etablerat och väldokumenterat när det gäller långtidsuppföljning av effekt, säkerhet och biverkningar (7, 8). Totalt har nästan 600 000 människor behandlats med Enbrel världen över. Majoriteten av patienterna har fått Enbrel mot sin reumatiska sjukdom, men också närmare 100 000 patienter med psoriasis har i dag behandlats.

Enbrel tillhör läkemedelsgruppen TNF-hämmare och är en så kallad TNF-receptor. Receptorn fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Enbrel häver inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen och i den psoriasisangripna huden. Enbrel ger en bibehållen effekt på både led- och hudsymtom, vilket är viktigt vid behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner, irritation på injektionsstället och huvudvärk. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

För mer information kontakta
Tore Särnhult, överläkare vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 031-342 18 59, tore.sarnhult@vgregion.se

Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om psoriasis i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Referenser
1. Thaçi D, et al. Enbrel EADV Poster 526. Patients with moderate/severe psoriasis report sexual difficulties due to skin disease, but see improvement on etanercept therapy: the CRYSTEL trial. Presented at the 19th EADV Congress, 6-10 October 2010, Gothenburg, Sweden.
2. Dauden E, et al. Improvements in patient-reported outcomes in moderate-to-severe psoriasis patients receiving continuous or paused etanercept treatment over 54 weeks: the CRYSTEL study. JEADV. 2009;23:1374–1382.
3. National Psoriasis Foundation 2008 Survey Panel Snapshot. National Psoriasis Foundation. 2008.
4. Magin P, et al. Sex and the skin: a qualitative study of patients with acne, psoriasis and atopic eczema. Psychology Health & Medicine. Aug 2010.
5. Unaeze J, et al. Impact of psoriasis on health-related quality of life decreases over time: An 11-year prospective study. J Invest Derma. 2006;126:1480-1489.
6. Ortonne J-P, et al. Efficacy and safety of continuous versus paused etanercept treatment in patients with moderate-to-severe psoriasis over 54 weeks: The CRYSTEL Study. Expert Rev Dermatol. 2008;3(6):657-665.
7. Husted JA, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 1997;24:511-17.
8. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Bifogade filer

PDF-dokument