Skip to main content

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar nya forskningsdata om Eliquis (apixaban) för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 09:04 CEST

Vid den europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona presenterades data från en klinisk fas 4 studie, EMANATE (Eliquis evaluated in acute cardioversion coMpared to usuAl treatmeNts for AnTicoagulation in subjEcts with NVAF). Den deskriptiva, randomiserade öppna studien undersökte säkerhet och effekt hos apixaban 5 mg två gånger dagligen (2,5 mg lägre dos när två av följande faktorer förelåg: ålder ≥80 år, vikt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1.5 mg/dl (133μmol/l)) jämfört med standardbehandling (parenteralt heparin och/eller K-vitaminantagonist). Resultaten som mättes i studien var fall av akut stroke, systemisk embolism, allvarlig blödning, kliniskt relevant icke allvarlig blödning och dödsfall oavsett orsak hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) som genomgår elkonvertering.

En risk i samband med elkonvertering är att en blodpropp i hjärtat kan vandra till hjärnan (stroke) eller andra delar av kroppen (systemisk emboli). Riktlinjer rekommenderar minst tre veckors behandling med orala antikoagulantia för patienter som är kandidater för elkonvertering för att minimera risken för stroke.1,2 Men att fördröja behandlingen kan innebära att det blir svårare att uppnå och bibehålla normal hjärtrytm.2 Patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer kan genomgå elkonvertering efter bedömning av kardiolog eller akutläkare för att göra det möjligt för hjärtat att pumpa mer effektivt.

I EMANATE-studien randomiserades patienter med nyligen diagnosticerat icke-valvulärt förmaksflimmer som var antikoagulationsnaiva (definierat som mindre än 48 timmars antikoagulationsbehandling) antingen i förhållande till apixaban eller standardbehandling (warfarin med eller utan heparin). Studieprotokollet uppmanade till användning av bilddiagnostik enligt riktlinjerna för att fastsälla frånvaron av blodpropp i hjärtat, för att möjliggöra tidigare elkonvertering, eller antikoagulationsbehandling i minst tre veckor före elkonvertering. Antikoagulation administrerades från randomisering till 30 dagar efter elkonvertering. Om elkonvertering inte genomfördes administrerades antikoagulationsmedel i högst 90 dagar. Dosen av apixaban var 5 mg två gånger om dagen (eller minskad dos enligt standardkriterierna). Om bilddiagnostiken inte visade någon propp i hjärtat gavs fem doser av apixaban för att åstadkomma stabila nivåer i blodet för elkonverteringen. Alternativt kunde, om ingen propp upptäcktes, en omedelbar elkonvertering göras efter en 10 mg uppladdningsdos av apixaban (eller minskad dos enligt standardkriterierna) administrerad minst två timmar före elkonverteringen, följd av underhållsbehandling. Uppladdningsdosen gjorde det möjligt för patienterna att snabbt uppnå koncentrationer av antikoagulation nära stabila nivåer, vilket möjliggjorde tidigare elkonvertering.

Resultaten visade att det i ”intention-to-treat” (ITT)-populationen (n=1500; Eliquis n=753, heparin/VKA n=747), inte förekom några fall av stroke eller systemisk emboli i Eliquis-gruppen, jämfört med sex fall av stroke (en hemorragisk och fem ischemiska) och inga fall av systemisk emboli i standardbehandlingsgruppen. I säkerhetsanalyspopulationen (n=1436; Eliquis n=735, heparin/VKA n=721), som omfattade alla patienter som fick en dos av det studerade läkemedlet, inträffade färre antal fall av allvarliga blödningar i gruppen som behandlades med apixaban (n=3) än bland dem som fick standardbehandling (n=6), och färre fall av kliniskt relevant icke allvarliga blödningar i apixaban-gruppen (n=11) än i gruppen som fick standardbehandling (n=13). Det är viktigt att notera att Eliquis ökar risken för blödning och kan orsaka allvarliga, potentiellt livshotande blödningar. Det inträffade två dödsfall i Eliquis-gruppen (ett på grund av akut alkoholrelaterad hepatit före behandlingen, ett på grund av komplikationer i samband med perforering av tjocktarmen) och ett i gruppen med standardbehandling.

- Den nuvarande standardbehandlingen med warfarin inför konvertering innebär utmaningar för patienter och sjukvården på grund av att konvertering ofta blir fördröjd eftersom det tar tid att ställa in adekvat antikoagulation, säger Dr Jonas Oldgren, Uppsala Clinical Research Center. EMANATE- data går helt i linje med tidigare resultat och visar att apixaban är en potentiell alternativ behandling för förmaksflimmerpatienter som ska påbörja blodförtunnande behandling inför konvertering.

- Läkare föredrar ofta elkonvertering tidigare efter att en patient diagnostiserats med icke-valvulärt förmaksflimmer, ju tidigare behandlingen sker, desto sannolikare är det att patienten kan återfå normal hjärtrytm, säger Dr Jonas Oldgren. Dessa forskningsdata ger preliminära insikter om de potentiella effekterna av Eliquis i denna kliniska högrisksituation. Ytterligare studier behövs för att vi bättre ska förstå antikoagulation för tidig elkonvertering.

Om Eliquis
Eliquis (apixaban) är en oral selektiv Faktor Xa-hämmare. Genom att hämma Faktor Xa, ett protein som spelar en nyckelroll för blodkoagulering, minskar Eliquis produktionen av trombin och risken för blodproppar. Eliquis är godkänt för ett flertal indikationer baserat på effekt- och säkerhetsdata från sju kliniska Fas 3-prövningar. Eliquis är ett receptbelagt läkemedel indikerat för att minska risken för stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, för profylax av djup ventrombos (DVT) som kan leda till lungembolism (LE), hos patienter som genomgått höft- eller knäplastikkirurgi, för behandling av DVT och LE, samt för att minska risken för återfall av DVT och LE efter initial behandling3.

Referenser
1. January, C. T., et. al (2014). 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Journal of the American College of Cardiology , 64(21), 1-76. Retrieved August 08, 2017.

2. Kirchhof, P., et. al (2016). 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Society of Cardiology, 1-90. Retrieved August 08, 2017. 10.1093/europace/euw295

3. Eliquis produktresumé tillgänglig på www.fass.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se