Skip to main content

Dacomitinib visar mer än sju månaders förbättring av total överlevnad jämfört med en etablerad behandling vid avancerad EGFR-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2018 07:00 CEST

Data för total överlevnad (overall survival, OS) från den jämförande Fas 3-studien ARCHER 1050 som jämför dacomitinib med gefitinib presenteras vid ASCO 2018.

Vid onkologikongressen ASCO presenterades data för total överlevnad (overall survival, OS) från studien ARCHER 1050, en randomiserad, öppen Fas 3-prövning som utvärderar dacomitinib som första linjens behandling för patienter med lokalt avancerad eller metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-aktiverande mutationer jämfört med gefitinib. Studien visar ett medianvärde för OS på 34,1 månader för patienter som får dacomitinib (95 % KI: 29,5; 37,7) vilket innebär en förbättring på mer än sju månader jämfört med 26,8 månader med gefitinib (95% KI: 23,7; 32,1). Dessa OS data från ARCHER 1050 presenterades vid American Society of Clinical Oncology, ASCOs, 54:e årliga möte i Chicago [Abstract #9004] och publiceras samtidigt i Journal of Clinical Oncology.

”Overall survival är ett viktigt mått för att utvärdera effekten av läkemedel under utveckling. De data som presenteras idag är speciellt viktiga då dacomitinib är den första EGFR tyrosinkinashämmaren som i en jämförande Fas 3-prövning av två tyrosinkinashämmare visar en förbättring av total överlevnad”, säger professor Tony Mok, Chair of Department of Clinical Oncology, The Chinese University of Hong Kong. ”Jag ser fram emot att ha dacomitinib som ett första linjens behandlingsalternativ för patienter med icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer”.

De biverkningar som observerades med dacomitinib i studien överensstämde med fynden i tidigare dacomitinib-studier. De vanligaste biverkningarna var diarré (87 %), nagelförändringar (62 %), hudutslag/akneliknande dermatit (49 %) och munsår (44 %). De vanligaste biverkningarna av grad 3 med dacomitinib var hudutslag (14 %) och diarré (8 %). Biverkningar av grad 4 förekom hos 2 % av patienterna som behandlades med dacomitinib. Det fanns ett fall av diarré av grad 5 och ett fall av leversjukdom av grad 5. Andelen avbrutna behandlingar på grund av behandlingsrelaterade biverkningar var 10 procent för dacomitinib jämfört med 7 procent för gefitinib.

I april 2018 beviljade US Food and Drug Administration (FDA) ”priority review” av dacomitinib som första linjens behandling för patienter med lokalt avancerad eller metastatisk icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer. FDAs måldatum enligt Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) är september 2018. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har också accepterat ansökan om marknadstillstånd för dacomitinib för samma indikation.

Om dacomitinib
Dacomitinib är ett läkemedel under utveckling, en oral, en gång om dagen, irreversibel pan-EGFR TKI. Den har ännu inte godkänts av något lands läkemedelsmyndighet.

Om icke-småcellig lungcancer
Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer runt om i världen.1 Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.2 I Sverige drabbas fler än 3000 patienter av NSCLC varje år. Biomarkörbehandlingar har förändrat vården av patienter med metastatisk NSCLC på ett dramatiskt sätt. Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk eller avancerad sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.2,3,4

EGFR är ett protein som hjälper celler att växa och dela sig. När EGFR-proteinet är muterat kan det orsaka att cancerceller bildas. EGFR-mutationer förekommer i 10 till 35 procent av NSCLC-tumörerna i hela världen. Överlevnadsgraden i sjukdomen är låg och sjukdomsprogressionen utgör fortfarande en utmaning.5,6

Om Pfizer Oncology
Pfizer Oncology har ett stort engagemang för att utveckla innovativa behandlingar som har en betydelsefull påverkan på dem som lever med cancer. Vår växande pipeline av biologiska läkemedel, små molekyler och immunterapier är fokuserad på att identifiera de viktigaste vetenskapliga genombrotten och omvandla dessa till kliniska applikationer för patienter inom många olika typer av solida tumörer och hematologiska cancertyper. Idag har vi 10 godkända cancerläkemedel och 14 under klinisk utveckling. Genom att maximera våra interna vetenskapliga resurser och samarbeta med andra företag, myndigheter och akademiska institutioner samt ideella och professionella organisationer för vi samman de mest kompeteneta personerna för att ta oss an de svåraste cancerformerna. Tillsammans kan vi påskynda banbrytande behandlingar för patienter runt om i världen och omdefiniera liv med cancer.

Referenser

1 The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008, Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (link is external) (select “Lung” from the drop-down menu). Accessed May 2018.

2 Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.

3 Yang P, Allen MS, Aubry MC, et al. Clinical features of 5,628 primary lung cancer patients: experience at Mayo Clinic from 1997 to 2003. Chest. 2005;128(1):452–462.

4 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung Cancer (Non-Small Cell). Available at: http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-... (link is external). Accessed May 2018.

5 Pao W, Miller VA. Epidermal growth factor receptor mutations, small-molecule kinase inhibitors, and non-small-cell lung cancer: current knowledge and future directions. J Clin Onc. 2005; 23:2556-2568.

6 Lovly CM, Horn L. Molecular profiling of lung cancer. My Cancer Genome; 2016. Available at: https://www.mycancergenome.org/content/disease/lung-cancer/ (link is external). Accessed May 2018.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se