Skip to main content

De flesta läkare anser i dag att rökning är en sjukdom - rökarna bör få medicinskt stöd

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:03 CET

En majoritet läkare vet att rökning är det ojämförligt skadligaste för patienterna i ett kort- och långsiktigt hälsoperspektiv. Men den globala STOP-studien avslöjar betydande skillnader i inställning mellan läkare som röker och läkare som inte röker.
Färre än 5% av de rökare som försöker sluta på egen hand är rökfria efter ett år.

En majoritet av läkarna anser att rökning är det skadligaste för deras patienter i ett långsiktigt hälsoperspektiv, betydligt skadligare än otillräcklig motion, ohälsosam kost, alkoholkonsumtion och överdrivet kaloriintag och fetma.

Detta visar en av de största internationella studier, STOP (Smoking: The Opinion of Physicians), som genomförts bland läkare för att fastställa inställningen till rökning och rökavvänjning. Dess resultat presenterades i Barcelona, Spanien, vid World Congress of Cardiology som arrangeras av European Society of Cardiology och World Heart Federation. I själva verket anser en överväldigande majoritet - 81 procent – att rökning är ett kroniskt medicinskt tillstånd med ständiga återfall.

”Det står i dag klart att rökning är ett svårt nikotinberoende och en sjukdom”, kommenterar Sven Langworth, Medical Adviser, Pfizer Sverige. ”Den här undersökningen visar att läkare runt om i världen måste ta sitt ansvar mer aktivt och erbjuda sina patienter mer handgriplig hjälp med att sluta röka. Det är ett försvinnande fåtal som klarar det på egen hand.”

Trots detta svarade över hälften av de tillfrågade läkarna att de inte hade tid att hjälpa rökare sluta, 38% ansåg att de var dåligt utbildade för detta, 46% svarade att de prioriterade andra saker. En stor majoritet av läkarna är också överens om att rökning är ett svårbehandlat tillstånd, svårare än högt blodtryck eller högt kolesterolvärde, i nivå med fetma. Även om nästan alla läkare håller med om att rökning är beroendeframkallande, säger de flesta också att det är rökaren själv som har det största ansvaret för att sluta, snarare än den behandlande läkaren.

"Det som framgår av den här studien är de praktiska svårigheter som läkarna ställs inför när de vill hjälpa sina patienter sluta röka", sade professor Robert West, Cancer Research UK. "Trots att vi idag har ganska klart för oss de betydande hälsorisker som är förbundna med rökning, så är det i praktiken svårt att få folk att sluta röka. Det är mycket viktigt att rökarna får praktiskt stöd och råd från sina läkare i samband med rökavvänjning. Därför är det också viktigt att resultat av denna typ blir kända."

Man kan konstatera att det finns en betydande attitydskillnad mellan läkare som röker och de som inte gör det. Endast 57% av de läkare som röker anger "rökning" som den skadligaste verksamheten för sina patienter, jämfört med 73% av de icke-rökande läkarna. Detta tyder på att vissa rökande läkare kanske underskattar rökningens risker.

Dialogen läkare-patient
Även om en betydande andel av läkarna säger att de tar upp rökningen med sina rökande patienter vid varje besök eller åtminstone emellanåt, så inriktas sådana diskussioner i allmänhet antingen på ett upprepande av offentligt väl spridda hälsobudskap eller på inhämtande av information, snarare än på praktisk hjälp med rökavvänjningen. Bara 47% hjälper sin rökande patient att lägga upp en rökavvänjningsplan. 39% rekommenderar ett receptfritt nikotinläkemedel medan 29% ordinerar ett receptförskrivet läkemedel. De nordamerikanska läkarna är mer proaktiva. 76% av dem hjälper rökaren lägga upp en rökavvänjningsplan och 57 % förskriver ett läkemedel. Motsvarande siffror för Europa är 43% respektive 21%.

Även här är skillnaderna mellan rökande och icke rökande läkare påtagliga. 43% av de icke rökande läkarna tar upp rökningen med sin rökande patient vid varje besök, medan endast 33% av de rökande läkarna gör det. Det finns också betydande skillnader globalt. Denna andel ligger på 68% bland de nordamerikanska läkarna (både bland rökare och icke-rökare), jämfört med endast 14% i Asien.

Det stora flertalet av läkarna är medvetna om orsaken till att det är svårt att sluta röka. Nästan alla håller med om att rökning är beroendeframkallande, och 81% anser att rökning är ett kroniskt medicinskt tillstånd med ständiga återfall.

"För att framgångsrikt kunna förhindra dödsfall som orsakas av rökning måste vi alla, både läkare och andra, ändra vårt sätt att tala om och tänka på rökning", sade professor Serena Tonstad, avdelningen för preventiv kardiologi vid Ullevål universitetssjukhus i Norge. "Rökning avspeglar inte en svag vilja eller karaktär, utan är ett kroniskt kroniskt medicinskt tillstånd med ständiga återfall. medicinskt tillstånd, som orsakas av tobaksberoende. Många rökare kan behöva medicinsk behandling för sitt tillstånd eftersom de flesta faktiskt är beroende av inhalerat nikotin. Detta beroende leder i slutänden till en för tidig död för varannan rökare."

Potentiella behandlingsalternativ
Läkarna anser att det är rökaren själv som bär det största ansvaret för att sluta röka - kanske till följd av att de inte har något effektivt behandlingsalternativ, som vid högt blodtryck eller förhöjda kolesterolvärden. Det är dock inte uteslutet att läkarna underskattar hur stor andel av deras rökande patienter som försöker sluta. Läkarna i enkäten bedömde att i genomsnitt 18% av deras rökande patienter försöker sluta. I verkligheten uppger omkring en tredjedel av rökarna att de försökt sluta under det senaste året.1

Tillfrågade om vad som skulle underlätta deras arbete med att hjälpa rökare sluta var läkarnas svar tydliga. De ville ha effektivare läkemedel (81%), mer utbildning i effektiv kommunikation för att motivera rökare att sluta (78%) och större offentlig spridning av uppgifter om framgångsrik rökavvänjning (77%).

"Dagens situation är en ond cirkel - även om läkarna inser problemet med rökningen så underskattar de hur många av patienterna som faktiskt försöker sluta och tycker att de har otillräckliga möjligheter att hjälpa till på ett effektivt sätt", sade professor West. "Resultatet blir att de lägger ansvaret för att sluta röka på rökaren själv och det är känt att färre än 5% av de rökare som försöker sluta utan hjälp är rökfria efter ett år. Om vi ska kunna uppnå några betydande framgångar i kampen mot världens viktigaste förebyggbara orsak till förtida dödsfall måste vi över hela världen radikalt ändra vårt sätt att se på och behandla rökningen."

Om STOP
STOP (Smoking: The Opinion of Physicians) är en enkät som finansierats av Pfizer och genomförts av Harris Interactive. Detta är en av de största globala enkäter som genomförts bland allmänläkare om deras attityder till rökning och rökavvänjning. 2 836 läkare från 16 länder intervjuades. De 16 länderna var Kanada, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA.

Definitioner av regioner
Asien Japan, Korea

Europa Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien

Latinamerika Mexiko

Nordamerika Kanada, USA

Litteraturreferenser
World Health Organization. Policy Recommendations for Smoking Cessation and Treatment of Tobacco Dependence. 2003. Tillgängligt på Internet: http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/8D25E4D3-BB81-479E-8DF5-7BAF674DB104/0/PolicyRecommendations.pdf

För mer information om rökning och Champix: www.champixpressoffice.com

För ytterligare information kontakta:
Sven Langworth, Medical Adviser, Pfizer, tel. 08-550 52 264, mobil:0768-892264
Petra Eurenius, Informationschef, Pfizers Läkemedel, tel.08-550 529 55.

www.pfizer.se

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.