Skip to main content

EU godkänner Inlyta för behandling av tidigare behandlad avancerad njurcancer

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 08:09 CEST

EU-kommissionen har nyligen godkänt Inlyta (axitinib) för behandling av vuxna patienter som tidigare fått behandling med Sutent (sunitinib) eller cytokin för avancerad njurcancer. Godkännandet baseras på data från en global fas III-studie, AXIS, som visar att behandling med Inlyta gav en statistiskt signifikant förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med patienter som fick sorafenib, en annan typ av målinriktad behandling.

Även om prognosen för patienter med avancerad njurcancer har förbättrats dramatiskt under den senaste femårsperioden, tack vare nya behandlingsalternativ, så finns det fortfarande behov av nya behandlingsmöjligheter för denna patientgrupp. Hittills har det funnits få bevisat bra alternativ för patienter som tidigare fått behandling med tyrosinkinashämmare för njurcancer säger Camilla Thellenberg Karlsson vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som har deltagit i registreringsstudien.

Inlyta innehåller den aktiva substansen axitinib och är en peroral tyrosinkinashämmare utformad att särskilt blockera vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) 1, 2 och 3 (1) som är viktiga för blodkärlsbildningen i tumörer (angiogenes), vilket i sin tur hämmar cancercellernas tillväxt och spridning (2).

EU-godkännandet baseras på data från en registreringsstudie, AXIS, som visar att behandling med Inlyta gav en statistiskt signifikant förlängd progressionsfri överlevnad (HR=0,67; p<0,0001), med en median på 6,8 månader (95% CI, 6,4-8,3) jämfört med 4,7 månader (95% CI, 4,6-6,3) för patienter som behandlats med sorafenib.

Njurcancer utgör 2,4 procent av cancersjukdomarna i Sverige och cirka 1000 personer drabbas årligen av njurcancer och ungefär hälften av dem botas (3). Vid diagnos har drygt 20 procent (4) av njurcancerpatienterna metastaserad njurcancer där sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen. Runt 40% av patienter som progredierat efter tidigare behandling får idag andra linjens behandling i Sverige (5).

Om AXIS-studien
Fas III-studien, AXIS, är en global studie som genomförts på kliniker i Europa, USA, Asien, Kanada, Australien och Latinamerika. I studien ingick 723 patienter med avancerad klarcellig njurcancer som progredierat efter tidigare behandling med sunitinib, cytokiner, bevacizumab eller temsirolimus. Man har jämfört behandling av axitinib (startdos 5 mg två ggr dagligen) med sorafenib (startdos 400 mg två ggr dagligen) och funnit att förbättringen i progressionsfri överlevnad i median var 45 procent för hela patientgruppen. Säkerhetsprofilen för axitinib stämde väl överens med tidigare genomförda studier och var överlag hanterbar (1).

Om Inlyta (axitinib)
Inlyta innehåller den aktiva substansen axitinib och är en peroral, tyrosinkinashämmare utformat att särskilt blockera vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) 1, 2 och 3. Dessa receptorer kan påverka tumörtillväxt, angiogenes (blodkärlsbildning till tumören) och tumörspridning.

Inlyta minskar blodflödet till tumören och gör att cancern växer långsammare. Inlyta är avsett för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna, när andra läkemedel (sunitinib eller cytokin) inte längre kan hindra sjukdomen från att tillväxa.

De vanligaste biverkningarna efter behandling med axitinib var diarré, hypertoni, trötthet, heshet, illamående, minskad aptit och palmar-plantar erytrodysestesi (hand-fot-syndrom).

För mer information se www.fass.se

Pfizer inom njurcancerområdet
Som ledande företag inom behandlingsområdet avancerad njurcancer strävar Pfizer efter att erbjuda flera olika behandlingar och undersöka nya läkemedel i olika populationer och sjukdomsstadier. Pfizer vill också utforska biomarkörer för att bättre kunna individanpassa behandlingen och förstå hur man kan identifiera rätt patient för rätt behandling vid avancerad njurcancer.

För mer information kontakta:
Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare Pfizer AB, 08-550 529 47 eller 0768-89 29 47
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer AB, 08-550 529 57 eller 0768-89 29 57

Fler pressmeddelanden om Inlyta och Sutent i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om njurcancer i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om cancer i pressrummet se här.

Referenser
1. Inlyta produktresumé, www.fass.se
2. Hicklin DJ, Ellis LM. Role of VEGF in Tumor Growth and Angiogenesis. J Clin Oncol. 2005;23(5):1011-
3. Cancerfonden: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Njurcancer/
4. Nationella Njurcancerregistret - Rapport från åren 2005–2008. Stockholm: Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland; 2010.
5. Harmenberg U, Lundstam S, Wahlgren T, et al. Treatment and overall survival (OS) in metastatic renal cell carcinoma (mRCC): A Swedish    population-based study (2000-2008). J Clin Oncol 30; 2012. p. (suppl 5; abstr 389)

 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.