Skip to main content

EU godkänner Vyndaqel – nytt läkemedel för behandling av transtyretinamyloidos

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 14:06 CET

EU-kommissionen har nu godkänt Vyndaqel (tafamidis) som första läkemedel att behandla transtyretinamyloidos (TTR-FAP) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring. TTR-FAP är en sällsynt, ärftlig och progressiv sjukdom som ger symtom från bland annat perifera nerver, hjärta, mag-tarmkanal och njurar. Sjukdomen förekommer över hela världen men är vanligare i norra Sverige, Portugal och Japan.

EU-godkännandet baseras på resultaten från en pivotal klinisk prövning (Fx-005) och en öppen, 12-månaders förlängningsstudie (Fx-006), som utvärderade den långsiktiga säkerheten och effekten av Vyndaqel hos patienter med TTR-FAP.

Läkemedlet kommer att finnas tillgängligt i Sverige tidigast under våren 2012.

Mer information om Vyndaqel på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002294/human_med_001498.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

För vidare information, kontakta:
Ulrika Goossens, informationschef, Pfizer
Tel: 08-550 52 957
e-post:ulrika.goossens@pfizer.com

För medicinska frågor, kontakta:
Kaire Kiplok, medicinsk rådgiviare, Pfizer
Tel: 08-550 52 529
e-post: kaire.kiplok@pfizer.com

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.