Skip to main content

EU godkänner Xalkori – nytt läkemedel för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 19:40 CEST

EU-kommissionen har nu godkänt Xalkori (crizotinib), det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas), vid tidigare behandlad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (1). Xalkori utgör ett viktigt steg i utvecklingen av skräddarsydda läkemedel för individstyrd behandling vid lungcancer. Ett diagnostiskt test används för att identifiera om en cancer är ALK-positiv, dvs har en defekt ALK-fusionsgen som driver sjukdomen. Nyligen presenterades även resultat från fas III-studien PROFILE 1007 som visar att Xalkori mer än fördubblar den progressionsfria överlevnaden jämfört med dagens standardbehandling med kemoterapi.

– Xalkori är ett nytt välkommet tillskott för denna svårbehandlade patientgrupp. Resultaten från PROFILE 1007-studien som nu dessutom presenteras är mycket intressanta. Med fler nya skräddarsydda målinriktade läkemedel kommer molekylär testning bli allt viktigare. Det blir nu viktigt att systematiskt börja testa vilka patienter som är aktuella för denna nya behandling, säger Signe Friesland, överläkare och sektionschef för lungcancersektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Signe Friesland är ansvarig prövare i Sverige för en av två pågående internationella fas III-studier med Xalkori på Karolinska Universitetssjukhuset som är det svenska center som deltagit i studier av denna nya behandling.

Xalkori är det första godkända läkemedlet i en ny klass som kallas ALK-hämmare och som hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK) som bildas på grund av en defekt ALK-fusionsgen. Xalkori är även det första nya läkemedel som godkänts inom EU för lungcancer på mer än sju år. Xalkori är villkorligt godkänt för behandling av vuxna med tidigare behandlad ALK-positiv spridd icke småcellig lungcancer (NSCLC). Godkännandet baseras på två tidiga studier som i första hand studerat objektiv tumörrespons, dvs krympning av tumören.

Om PROFILE 1007-studien
Studieresultaten som nyligen presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO visar att Xalkori mer än fördubblar den progressionsfria överlevnaden. För patienter som fick Xalkori tog det 7,7 månader i median utan att sjukdomen försämrades jämfört med tre månader för de patienter som fick behandling med traditionell kemoterapi, pemetrexed eller docetaxel (HR 0,49; 95% konfidensintervall 0,37–0,64; p < 0,0001 (2).

Dessa data från fas III-studien PROFILE 1007 presenterades som en av huvudnyheterna på den europeiska cancerkongressen ESMO i Wien i september i år. Det är den första studien som jämför Xalkori med dagens standardbehandling i form av kemoterapi hos patienter med ALK-positiv spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC). I studien deltog 347 patienter som fått tidigare behandling med andra typer av kemoterapi, varav tre från Sverige.

I de två tidigare studierna som ligger till grund för godkännandet sågs en objektiv tumörrespons, dvs krympning av tumören, hos 60 respektive 53 procent av patienter med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som behandlats med Xalkori (3, 4). I fas III-studien sågs detta hos 65 procent av patienterna behandlade med Xalkori, jämfört med bara 20 procent för gruppen behandlad med kemoterapi. Den progressionsfria överlevnaden var 9,2 månader respektive 8,5 månader i de tidigare studierna (3).

Ytterligare en fas III-studie, PROFILE 1014, som studerar säkerhet och effekt vid behandling med Xalkori jämfört med dagens standardbehandling hos tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) pågår (5).

Godkännandet av Xalkori innebär att det nu finns två typer av skräddarsydda, målinriktade och mer individstyrda behandlingar för patienter med icke-småcellig lungcancer. Sedan tidigare finns möjlighet till behandling med EGFR-hämmare som främst används för patienter med EGFR-mutation. Behandlingen av lungcancer blir därmed allt mer individstyrd och det är viktigt att varje patient får en korrekt diagnos och möjlighet till molekylär testning så att man kan välja rätt behandling för rätt patient vid rätt tidpunkt.

Om icke-småcellig lungcancer
Lungcancer är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige idag. Ungefär 3 700 personer i Sverige drabbas varje år av lungcancer (6). Icke-småcellig lungcancer står för ungefär 85 procent. Sjukdomen diagnostiseras ofta först efter att tumören spridit sig och bildat metastaser, vilket gör den svårbehandlad. Femårsöverlevnaden vid avancerad och metastatisk sjukdom är endast cirka sex procent (7, 8). Standardbehandling idag är kemoterapi och för vissa patienter EGFR-hämmare och det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsmöjligheter.

Om ALK-fusionsgenen
Förändringar i ALK-genen har de senaste åren visat sig vara inblandade i ett flertal olika cancerformer (9). Den defekta ALK-fusionsgenen som förekommer vid en viss typ av icke-småcellig lungcancer upptäcktes så sent som 2007 (10). Den ger upphov till ett felaktigt överaktivt ALK-protein och är en viktig drivande faktor vid tumörutveckling. Ett test görs med hjälp av celler från tumören och genom detta identifieras rätt patienter för behandling med Xalkori. Finns denna förändring säger man att cancern är ALK-positiv. Förekomsten av den felaktiga ALK-fusionsgenen i tumören ökar sannolikheten för att sjukdomen svarar på behandlingen med Xalkori.

Uppskattningsvis tre till fem procent av patienterna med icke-småcellig lungcancer har ALK-positiva tumörer, vilket motsvarar cirka 95 till 160 patienter per år i Sverige (6, 11, 12).

Om Xalkori
Xalkori (crizotinib) är det första godkända läkemedlet i en ny klass läkemedel som kallas ALK-hämmare och hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Xalkori ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK genom att blockera de signalvägar som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad. Xalkori är godkänt för behandling av vuxna med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Förekomsten av den genetiska förändringen av ALK i tumören, det vill säga en defekt ALK-fusionsgen och ett felaktigt ALK-protein, ökar sannolikheten för att patientens tumör svarar och att man ser en god effekt av behandlingen med Xalkori. Genom ett så kallat ALK-test identifieras om det finns defekta ALK-fusionsgener och i så fall benämns cancern som ALK-positiv.

I kliniska studier har de vanligaste biverkningarna varit synrubbningar, illamående, diarré, kräkningar, ödem och förstoppning (3). De flesta biverkningarna var milda till måttliga och hanterbara. När det gäller allvarliga biverkningar bör man vara uppmärksam på potentiell risk för levertoxicitet, pneumonit och förlängning av QT-intervall på EKG.

Xalkori studeras för närvarande även för behandling av flera andra ALK-positiva cancersjukdomar. Förutom att hämma ALK har Xalkori också visat sig hämma tyrosinkinasreceptorerna c-MET och ROS och studeras även för dessa typer av förändringar.

Omfattande prövningsprogram
Onkologi är ett prioriterat forskningsområde för Pfizer. Ett omfattande prövningsprogram pågår med ett tjugotal olika läkemedelskandidater för behandling av bland annat njurcancer, lungcancer, bröstcancer och hematologisk cancer. Då kunskapen om tumörernas biologiska egenskaper snabbt ökar går utvecklingen mot en allt mer individstyrd behandling baserad på kunskap om varje patients specifika tumörsjukdom.

Pfizers vision är att alla cancerpatienter ska få en individuellt utformad och evidensbaserad vård.

Villkorligt godkännande
Villkorligt godkännande inom EU beviljas läkemedel med en positiv risk/nytto profil inom områden där det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsmöjligheter. Att det är villkorligt innebär att kompletterande studiedata från prövningsprogrammet avseende Xalkoris effekt och säkerhet fortlöpande skickas till den europeiska läkemedelsmyndigheten för utvärdering. Efter detta kan godkännandet övergå till ett vanligt godkännande.

För mer information kontakta
Sofia Risberg, medicinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 24 06, sofia.risberg@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om Xalkori i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om cancer i pressrummet se här.

Referenser
1. Pfizer Inc. meddelande om beslutet den 24 oktober 2012, http://pfizer.newshq.businesswire.com/press-release/pfizers-xalkori-receives-conditional-marketing-authorization-european-commission-treat
2. Shaw et al, presentation at ESMO Abstract LBA1_PR - Phase III study of crizotinib versus pemetrexed or docetaxel chemotherapy in patients with advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) (PROFILE 1007)
3. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) a positive opinion, 19 juli 2012, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002489/smops/Positive/human_smop_000406.jsp&mid=WC0b01ac058001d127
4. Camidge et al Activity and safety of crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: updated results from a phase 1 study Lancet Oncol 2012; 13: 1011–19
5. www.clinicaltrials.gov NCT NCT01154140
6. Lungcancer i Sverige: nationellt register för lungcancer 2002-2010
7. Reade CA, Ganti AK. ”EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab, Biologics. 2009; 3: 215–224.
8. American Cancer Society. Detailed guide: lung cancer – non-small cell. Non small cell lung cancer survival rates by stage. http://www.cancer.org/Cancer/LungCancer-Non-SmallCell/DetailedGuide/non-smallcell-lung-cancer-survival-rates. Accessed February 8, 2011.
9. Bengt Hallberg, Mikael Johansson och Ruth H Palmer, Umeå universitet, ALK inblandad i många cancerformer. Onkologi i Sverige i nr 2 2012, http://www.onkologiisverige.se/virtupload/onkologi/content/28/ALK.pdf
10. Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al. “Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-small-cell lung cancer”, Nature. 2007;448:561-566
11. Solomon B, Varella-Garcia M, Camidge DR. ALK gene rearrangements: a new therapeutic target in a molecularly defi ned subset of non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009; 4: 1450–54.
12. Weickhardt AJ, Camidge DR. The therapeutic potential of anaplastic lymphoma kinase inhibitors in lung cancer: rationale and clinical evidence. Clin Invest 2011; 1: 1119–26.

 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.