Skip to main content

Färre blodproppar hos cancerpatienter som får Fragmin

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 14:56 CEST

Cancerpatienter som får injektion för behandling av blodpropp med Fragmin löper hälften så stor risk att utveckla nya blodproppar jämfört med patienter som får tablettbehandling med blodförtunnande Waran. Blodpropp är en vanlig och allvarlig komplikation hos cancerpatienter.

En studie som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine visar på en signifikant minskning av återkommande blodproppar hos cancerpatienter som får injektionsbehandling med Fragmin®(dalteparin natrium), ett lågmolekylärt heparin, jämfört med tablettbehandling med blodförtunnande Waran. Resultaten från studien Randomized Comparison of Low Molecular Weight Heparin versus Oral Anticoagulation Thromboembolism (CLOT) publicerades i julinumret.

Blodpropp är en vanlig komplikation hos patienter med tumörsjukdomar. I CLOT-studien var antalet patienter som fick nya proppar trots behandling av djupa ventromboser (proppar i de stora venerna, oftast i benen) och/eller lung embolism (blodproppar i lungartärerna) hälften så stort vid behandling med Fragmin, jämfört med tablettbehandling med blodförtunnande Waran.

Hos de patienter som fick Fragmin uppträdde ingen signifikant ökad blödningsrisk jämfört med de som fick Waran. Patienter som får konventionell blodförtunnande tablettbehandling måste däremot övervakas kontinuerligt med blodprov för att säkerställa att doseringen av läkemedlet är korrekt. För låg dos kan innebära dåligt skydd mot proppbildning; för hög dos kan orsaka blödningar. En säker och effektiv dosering ligger i ett relativt smalt terapeutiskt intervall. Med Fragmin behöver man normalt inte ta blodprov för att övervaka den koagulationshämmande effekten.

"Resultaten av studien är goda nyheter för cancerpatienter, som ofta drabbas av blodpropp flera gånger och får ökad blödningstendens vid behandling med blodförtunnande tabletter", sade dr Agnes Lee vid McMaster University, Ontario, Kanada, som varit huvudansvarig för studien. "Det kan vara svårt att förebygga proppar hos cancerpatienter med hjälp av blodförtunnande tabletter, eftersom dessa läkemedel kräver regelbundna blodprovstagningar. Data från CLOT visar att Fragmin halverar risken för nya blodproppar jämfört med blodförtunnande tabletter, samtidigt som de flesta patienter inte behöver övervakas med återkommande blodprov. Dessa resultat kan leda till förändringar av läkarnas sätt att behandla patienter med blodpropp."

Den internationella CLOT-studien genomfördes i Australien, Nya Zeeland, Kanada, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. 676 cancerpatienter deltog. Samtliga deltagare fick en inledande behandling med Fragmin 200 IU/kg (med subkutan injektion) en gång dagligen under 5
- 7 dagar. Patienterna indelades därefter slumpmässigt i grupper som under sex månader öppet fick antingen en oral antikoagulantia eller Fragmin (200 IU/kg under första månaden och därefter 150 IU/kg under de resterande fem månaderna).

Den sammanlagda förekomsten av förnyade symtomatiska djupa ventromboser och/eller lungembolism efter sex månader var 8,8 procent i den grupp som behandlades med Fragmin och 17,4 procent i den grupp som fick en oral antikoagulantia. Detta innebär en minskning av den relativa risken med 52 procent för Fragmin jämfört med oral antikoagulantia (p=0,0017). Allvarliga blödningar inträffade hos 3,6 respektive 5,6 procent av de patienter som fick oral antikoagulantia respektive Fragmin. Det fanns inga skillnader mellan grupperna i fråga om antalet dödsfall under studien. Totalt uppträdde blödningar hos 18,5 procent av patienterna i den grupp som fick oral antikoagulantia och hos 13,6 procent av de patienter som fick Fragmin.

Djupa ventromboser och lungembolism är allvarliga hot mot patienter med cancer. På grund av sin sjukdom och till följd av den behandling de får löper cancerpatienter över tre gånger större risk än icke cancersjuka att få förnyade blodproppar, och dubbelt så stor risk att få en allvarlig blödning under behandling med blodförtunnande medel. Det är viktigt men svårt att ge cancerpatienter en säker och långsiktig behandling som förebygger proppbildning.

"Det finns ett stort behov av en blodförtunnande behandling som ger långsiktigt skydd mot proppar utan att utsätta cancerpatienterna för nya risker", sade medförfattaren till artikeln, dr Mark Levine, McMaster University, Ontario. "Blodproppar komplicerar den kliniska behandlingen av en cancerpatient, och därför är det mycket värdefullt att kunna förebygga återkommande blodproppar. Långtidsbehandling med Fragmin minskade avsevärt risken för nya proppar och hade enligt studien jämförelsevis god säkerhet."

Fragmin är ett lågmolekylärt heparin som tillförs genom injektion under huden (subkutant). I motsats till blodförtunnande tabletter har Fragmin förutsägbar effekt mot blodproppsbildning även om en patient har problem med att behålla maten eller får många andra läkemedel, vilket ofta är fallet med cancerpatienter.

Fragmin är framforskat och tillverkas i Sverige. Sedan introduktionen 1988 är Fragmin det mest använda lågmolekylära heparinet i svensk sjukvård, vilket har givit en stor klinisk erfarenhet av Fragmin. Hittills har över 50 miljoner patienter i 40 länder behandlats med Fragmin.

För ytterligare information kontakta:
Petra Eurenius, informationsansvarig, Pfizer, tel: 08-695 45 97, 070-268 13 92, petra.eurenius@pfizer.com Arvid Nordenhem, medicinsk rådgivare på Pfizer, tel: 08-695 94 90 070-656 43 48, arvid.nordenhem@pfizer.com

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.