Skip to main content

Glöm inte bort lungorna i förkylnings- och influensatider – sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:21 CEST

Höst betyder influensasäsong och många tänker på att vaccinera sig. Men visste du att det även går att skydda sig mot pneumokocker – den vanligaste orsaken till lunginflammation? Nyligen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Här har vi samlat sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination.

Fråga 1. Vad är lunginflammation?

Svar: Lunginflammation innebär att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[1],[2] Det är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna.[3],[4] Pneumokocker är bakterier inom släktet streptokocker. De förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och även hos vuxna utan att orsaka besvär, men de kan också orsaka olika infektioner. Förutom lunginflammation är pneumokocker även en vanlig orsak till svåra livshotande infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Fråga 2. Hur får man lunginflammation?

Svar: Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta och nära kontakt mellan människor som har dem i näsa och svalg. Men det är inte alla som bär på bakterierna som insjuknar i lunginflammation eller andra pneumokockinfektioner. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra, vilket bland annat beror på att de har ett svagare immunförsvar. Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[5] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner såsom lunginflammation ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Ibland kan man få lunginflammation som en komplikation till att man varit sjuk i en förkylning eller influensa. Det beror på att slemhinnan i luftvägarna skadats av virusinfektionen och inte klarar av att bekämpa bakterierna. De som har haft lunginflammation tidigare löper också större risk att drabbas.

Fråga 3. Är lunginflammation farligt?

Svar: Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.[6] Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation[7], vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dem behöver sjukhusvård. Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet.[8]Genom vaccination är det möjligt att förebygga lunginflammation och allvarliga följder av sjukdomen. Vaccination är också viktigt för att förhindra ökad antibiotikaresistens.

Fråga 4. Hur vet man om man tillhör en riskgrupp?

Svar: I början av september 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper som ersätter tidigare rekommendationer.[9] Till riskgrupperna hör bland annat personer som är 65 år och äldre, de med kronisk lungsjukdom som astma och KOL, diabetes mellitus, kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar och kronisk njursvikt. Även rökare och personer med alkoholmissbruk rekommenderas vaccination. För några av dessa grupper rekommenderas vaccination till alla – till exempel för dem som är 65 år eller äldre – medan det för andra krävs en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.

Fråga 5. Går det att skydda sig mot lunginflammation?

Svar: Genom att vaccinera sig kan man uppnå immunitet mot pneumokocker utan att behöva utsätta sig för de risker som sjukdomen innebär. Vaccination minskar både risken för svårbehandlade infektioner och behovet av antibiotika.

Fråga 6. Finns det olika typer av vaccin?

Svar: Det finns två typer av vaccin mot pneumokocker och de ger olika skydd. Därför kan man behöva båda enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.9 De som är 65 år eller äldre och inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas endast polysackaridpneumokockvaccin (PPV). För övriga riskgrupper rekommenderas en dos konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och en dos PPV.9 Det gäller bland annat omkring hälften av alla svenskar som är 65 år och uppåt – nära en miljon personer.[10]

Fråga 7. Var kan man lära sig mer om lunginflammation?

Svar: Kunskap är ett första steg för att ta hand om sig själv och sin hälsa. Tala med din läkare eller vaccinatör. Mer information om lunginflammation och vaccination finns på www.lunginflammation.se.

Om pneumokockvaccinet Prevenar 13
Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och fick i mars 2015 en ny indikation vilken innebär att vaccinet numera är godkänt för att förebygga både invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker hos vuxna 18 år och uppåt. Prevenar 13 ges i en dos vid ett tillfälle. Prevenar 13 är det mest använda pneumokockvaccinet i världen och är sedan tidigare godkänt för att förebygga invasiv sjukdom[11], lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker hos barn i åldern 6 veckor till 17 år. Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges kostnadsfritt till alla barn i Sverige. Sedan 2010 har Prevenar 13 även funnits tillgängligt för andra grupper, t.ex. äldre och andra med ökad risk för pneumokocksjukdom. Från 26 september 2015 ingår Prevenar 13 i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- och leversjukdomar och diabetes) som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.[12]

För mer information kontakta:
Lars Nyman, Medicinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Ulrika Goossens, Informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com


Källor

[1] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2015. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2016-09-27.

[2] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[3] World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Pneumococcal vaccines. April 2003. Wkly Epidemiol Rec. 2003;78(14):97-120.

[4] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: clinical features. Uppdaterad juni 2013. http://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/clinical-features.html. Accessed 2014-09-25.

[5] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

[6] World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Uppdaterad maj 2014. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. Accessed 2014-09-25.

[7] Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.

[8] Socialstyrelsens statistikdatabas. Ålder 50-85+, män och kvinnor, riket. 2004 var antalet vårdtillfällen 23 575 och 2014 var de 34 838. Accessed 2016-01-25.

[9] https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/

[10] Enligt SCB finns det idag 1 947 227 svenskar i åldern 65 år eller äldre (SCB, per den 31 dec 2015). Hälften av dessa innebär nära en miljon personer.

[11] Termen invasiv avser i det här sammanhanget en infektion som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Källa: Fass. http://www.fass.se/

[12 ]http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se