Skip to main content

Läkemedelsverket godkänner ny indikation för Genotropin

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 11:35 CEST

Läkemedelsverket har godkänt Genotropin (somatropin) för behandling av tillväxtstörning hos barn som fötts små och vid fyra års ålder inte vuxit ifatt sina jämnåriga. Tidigare i somras godkändes indikationen i samtliga femton medlemsländer enligt Europeiska Kommissionens beslut.

Ett barn bedöms som litet i förhållande till sin födelseålder (small for gestational age, SGA) om dess födelsevikt och/eller födelselängd ligger mer än 2 gånger standardavvikelsen (sd) under medelvärdet för alla barn som fötts vid samma födelseålder. Hos barn som fötts efter fullgången graviditet motsvarar detta att deras födelsevikt är under 2.600 gram och/eller deras födelselängd är mindre än 47 centimeter. Majoriteten, omkring 90 procent, av de barn som föds små har vid två års ålder vuxit ifatt, men upp till 10 procent gör det inte. Dessa barn uppnår inte sin tillväxtpotential och förblir avsevärt kortare än sina jämnåriga under hela livet. Om barnet vid fyra års ålder fortfarande är mycket kortvuxet (kortare än -2,5 sd) kan behandling med tillväxthormon bli aktuell.

"Sedan 30 år har vi i Sverige inom ramen för kliniska prövningar behandlat barn födda SGA. Vi vet att de svarar mycket bra på behandling med tillväxthormon, de växer mer, äter mer och orkar mer", säger Kerstin Albertsson-Wikland, professor vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning i Göteborg.

Tillväxt är ett viktigt tecken på ett barns hälsa. Regelbunden och noggrann mätning av barnets längd och vikt är en central del i barnavården.

"Vi vet att barn som föds små har ökad risk att drabbas av det s k metaboliska syndromet med hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Förhoppningsvis minskar den risken med tillväxt-hormonbehandling. För att få mer kunskap om bl a detta, är det angeläget att fortsätta med kliniska prövningar på SGA", säger Kerstin Albertsson-Wikland.

I Sverige är 0.1 procent av barnen aktuella för tillväxthormonbehandling av SGA, enligt de kriterier som myndigheterna fastställt.

Genotropin är sedan tidigare godkänt för behandling av tillväxtstörning orsakad av otillräcklig insöndring av tillväxthormon, tillväxtstörning som har samband med Turners syndrom, kronisk njursvikt samt för förbättrad kroppskonstitution och tillväxt hos barn med Prader-Willi syndrom. Genotropin är också godkänt för hormonsubstitutionsbehandling av vuxna med uttalad brist på tillväxthormon.

I USA är Genotropin godkänt för behandling av SGA sedan juli 2002. Genotropin är ett registrerat varumärke som innehas av Pharmacia AB, ett helägt dotterbolag till Pfizer Inc.

Bakgrund
SGA, small for gestational age, är ett uttryck som beskriver barn som fötts med en födelsevikt och/eller födelselängd som ligger vid eller under den tredje percentilen i ett normalfördelningsdiagram över tillväxt för graviditetslängd.

gestation: havandeskap, fosterstadium

För ytterligare information kontakta:
Erik Lindh, läkare och specialist i endokrinologi, bitr. medicinsk chef Pfizer AB, tel 08-695 71 00, alt. 070-666 54 68

Kerstin Albertsson-Wikland, professor Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Göteborg, tel: 031-34 35 165, alt. 0708-82 89 90

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.