Skip to main content

Ny jämförande långtidsstudie av schizofrenibehandling: Ingen viktuppgång med Zeldox

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:05 CEST

Ett stort problem vid schizofrenibehandling är viktuppgång. Det antipsykotiska läkemedlet Zeldox är lika effektivt mot schizofreni som Zyprexa men ger ingen viktuppgång och mindre metabola biverkningar, såsom förhöjda kolesterol- och insulinnivåer. Det visar en färsk studie i American Journal of Psychiatry .

– Personer med schizofreni utvecklar ofta övervikt, hjärtkärlsjukdom och diabetes. Studieresultaten innebär att den här typen av läkemedel som Zeldox tillhör, är troligtvis mer fördelaktiga för patienten, när det gäller dessa problem. I val av behandling är det mycket viktigt att beakta metabola biverkningar, säger Anders Berntsson, Klinikchef, psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus.

Syftet med studien var att jämföra effekt och biverkningsprofil av Zyprexa (olanzapin) och det modernare Zeldox (ziprasidon). Resultatet av studien visar att preparaten har likvärdig effekt. Båda minskar många av de psykotiska symtomen som till exempel vanföreställningar och hallucinationer. Däremot ses skillnader i metabola biverkningar. Betydligt färre patienter drabbades av övervikt, förhöjda kolesterolvärden och nedsatt glukostolerans med Zeldox. I studien förekom sammantaget metabola biverkningar hos 21,8 procent av Zyprexapatienterna jämfört med 3,6 procent av Zeldoxpatienterna. Totalt 126 patienter ingick i studien.

Detta kan sättas i perspektiv till den enkätundersökning som Schizofreniförbundet genomfört bland sina medlemmar, där närmare 70 procent anger att de är missnöjda med sin läkemedelsbehandling och att viktuppgång är det största problemet. Viktuppgången som märks tidigt i behandlingen uppgav många till över 25 kilos övervikt.

Det finns cirka 35 000 personer i Sverige med diagnosen schizofreni, den vanligaste psykossjukdomen. Cirka 500 personer insjuknar varje år. Oftast debuterar sjukdomen i åldern 20-30 år
för män, 25 till 35 år för kvinnor.För mer information kontakta:
Anders Berntsson, Klinikchef, psykiatriska kliniken Danderyds sjukhus, tel: 0704-84 33 57
Arvid Nordenhem, medicinsk rådgivare, Pfizer AB, tel: 08-695 94 90 eller 0706-56 43 84
Susanne E Andersson, informationschef, Pfizer AB, tel: 08-519 06 367 eller 0708-50 63 67