Skip to main content

Ny studie om KOL: Läkemedel effektivt mot livshotande försämringar

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2011 08:03 CET

Läkemedlet Spiriva är effektivare än salmeterol för att förhindra akuta för­sämring­­ar (exacerbationer) hos patienter med lung­sjuk­domen KOL. Det visar en studie med 7 376 KOL-patient­er. Syftet med studien var att se vilken behandling som hade bäst effekt mot akuta försämringar som starkt påverkar patienternas hälsa och livskvalitet.

Patienterna i studien hade måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjuk­dom (KOL) och behandlades under ett år med antingen tiotropium (Spiriva) eller salmeterol, vilka båda är långverkande luftrörsvidgande medel med olika verkningsmekanism. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM) (1).

Täta exacerbationer leder till att lungfunktionen försämras hastigare och medför kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjuklighet och ökad risk att dö i sjukdomen. Flera studier har visat att allvarliga exacerbationer, som kräver vård på sjukhus, är förknippad med ökad dödlighet inom det närmaste året efter vårdtillfället.

 Studien visade att: 

    • Spiriva förlängde tiden fram till första exacerbation, och minskade risken att drabbas, med 42 dagar (17 procent) jämfört med salmeterol.
    • Spiriva minskade risken för svåra exacerbationer som krävde vård på sjukhus med 28 procent jämfört med salmeterol.
    • Spiriva minskade risken för exacerbationer som måste behandlas med kortison, antibiotika eller båda delarna med 23, 15 respektive 24 procent jämfört med salmeterol.
    • Antalet exacerbationer under året minskade med 11 procent hos dem som fick Spiriva, jämfört med salmeterol. 

Återkommande akuta försämringstillstånd med ökad mängd slem, mer hosta och andnöd drabbar de flesta personer som har medelsvår och svår KOL.

­Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, understryker vikten av att på alla sätt förebygga exacerbationer eftersom sådana akuta försämringar kraftigt försämrar livskvaliteten och ökar behovet av sjukhusvård.

 – Det handlar både om försämrad lungfunktion och en ökad risk för död i sjukdomen, säger Kjell Larsson.

Studien, Prevention Of Exacerbations with Tiotropium (POET-COPD), är den hittills största jämförande ettårsstudie mellan två långverkande luftrörvidgande behandlingar vid KOL som gjorts.

Fakta om KOL
I Sverige bedöms mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL i varierande grad men högst hälften bedöms ha fått en diagnos. KOL beror i nio fall av tio på rökning och innebär en kronisk inflammation i lungorna. KOL är i dag något vanligare bland kvinnor än bland män och fler kvinnor dör i sin sjukdom. År 2008 avled 2 328 personer i KOL. Inom tio år väntas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen enligt WHO.

KOL kan inte botas men symtomen kan lindras och med hjälp av rökstopp och behandling kan försämringsperioderna förebyggas och livskvaliteten öka. Därför ska patienten behandlas med läkemedel så tidigt som möjligt. Läke­medels­verkets riktlinjer anger att långtidsverkande antikolinergika är första­hands­val som underhållsbehandling mot symtom redan vid lindrig sjukdom. Diagnosen KOL kan bara ställas med spirometri där man mäter lungornas funktion och kapacitet.

Om Spiriva (tiotropium)
En av de största KOL-studierna hittills, UPLIFT (2) visar att det luftrörsvidgan­de antikolinerga läkemedlet Spiriva har goda långtidseffekter. Läkemedlet förbättrar lungfunktionen, leder till färre försämringstillfällen och ökar livs­kvali­teten. UPLIFT visar att KOL-patienter som behandlades med Spiriva hade bättre livskvalitet och färre exacerbationer samt bättre effekt på lungfunktionen än de som inte fick läkemedlet under de 4 år som studien pågick. Vid behand­lings­periodens slut sågs 16 procents minskad risk för mortalitet (p=0,034).

Spiriva är världens mest förskrivna läkemedel mot KOL och är ett luftrörs­vid­gan­de läkemedel som håller bronkerna vidgade under 24 timmar. Kliniska studi­er har visat att läkemedlet är en effektiv underhållsbehandling för patienter med symptom av sjukdomen (3). Spiriva inhaleras en gång per dygn. Spiriva är första­handsval vid underhållsbehandling av KOL med symtom enligt Läke­medelverkets rekommendationer (4).

(1)     .Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med 2011;364(12)

(2)     Tashkin et al; N Engl J Med 2008 Oct 9; 359 (15):1543-54.

(3)     Produktresumé Spiriva.www.fass.se.

(4)     Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom – KOL. Läkemedelsverket 2009:(20).

För mer fakta och högupplösta bilder, se:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/boehringer_ingelheim_ab
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer
www.kol.se

För vidare information kontakta:
Ulrika Edvinsson pressansvarig. Telefon: 08-721 21 93.

För medicinska frågor kontakta
Petter Olsson, nordiskt medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 08 721 21 22
Mobil: 070 858 21 22
E-post: petter.olsson@boehringer-ingelheim.com

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet

Telefon: 070 582 07 63

 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.