Skip to main content

Ny studie visar: Apixaban är effektiv vid behandling av blodproppar i ben och lunga

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:00 CEST

Under ISTH-kongressen i Amsterdam igår presenterades nya data som visar att Apixaban har effekt vid behandling av blodproppar i ben och lunga. Apixaban orsakade även färre allvarliga blödningar än kombinationen enoxaparin/warfarin vilket är dagens standardbehandling. Tidigare studier har visat att Apixaban är effektivare och säkrare än warfarin vid förebyggande behandling av stroke vid förmaksflimmer samt effektivare än enoxaparin att förebygga blodproppar vid höft- och knäprotesoperationer.

- Detta medför fördelar för såväl patient som vårdgivare då man slipper inleda den blodförtunnande behandlingen med sprutor. Istället kan man omedelbart påbörja behandling med tabletter eftersom effekten av apixaban sätter in redan efter några timmar, säger Henry Eriksson, docent och överläkare på Sahlgrenska Universitets sjukhus.

- Det är också intressant att notera att man i denna studie i inledningsskedet hade en initialt högre dos under endast sju dagar för att sedan övergå till en lägre underhållsdos. På så sätt kan man minska risken för blödningsbiverkan, säger Angelo Modica, medicinskt ansvarig på Pfizer.

Om Venösa blodproppar
Blodproppar, eller så kallad venös blodproppssjukdom, uppkommer när den normala blodlevringsprocessen inte begränsas av blodets naturliga bromssystem. Vanligast är blodpropp i benet, symtomen är då oftast svullnad samt smärta i vaden eller benet i vila eller vid belastning. I vissa fall lossnar hela eller delar av proppen och följer med blodströmmen till lungorna. Därför kan man säga att blodpropp i benet och lungan är två varianter av samma sjukdom.

De vanligaste symtomen på blodpropp i lungan är plötslig andnöd, bröstsmärta/hållsmärta, oro och ångest samt hosta. När proppen täpper till ett eller flera blodkärl i ett ben blir symtomen oftast svullnad, smärta, rodnad, ömhet och värme. När mindre proppar hamnar i lungorna blir besvären obetydliga och övergående men stora proppar kan ge allvarlig och ibland livshotande sjukdom. Risken att återinsjukna i ny blodpropp efter avslutad behandling är fem till tio procent under det första året, därefter cirka fem procent per år. Blodpropp drabbar cirka 150–200 personer per 100 000 innevånare och år i Sverige (1). Cirka 1000 patienter dör varje år av blodpropp som lossnar och transporteras till lungan, så kallad lungembolism.(1)

Om studien
Drygt 5000 patienter deltog i AMPLIFY-studien där man jämförde effekten av apixaban mot inledande blodförtunnande sprutor med enoxaparin och warfarintabletter. Patienter som drabbats av blodpropp i benen eller lungorna erbjöds att vara med i studien. Behandlingstiden var sex månader. Studien jämförde risken att drabbas av nya blodproppar eller död mellan de två behandlingsstrategierna. Resultaten publicerades online i New England Journal of Medicine samtidigt som presentationen på ISTH.

Förra året publicerades AMPLIFY-Extension studien. Denna visade att 12 månaders förlängd behandling med Apixaban var effektivare i att skydda mot ny blodpropp än placebo utan att öka risken för allvarliga blödningar hos patienter som redan behandlats för blodpropp under 6-12 månader enligt gängse klinisk praxis.

Om Eliquis

Eliquis®(apixaban) är ett läkemedel som är framtaget av Bristol-Myers Squibb och marknadsförs i samarbete med Pfizer. Eliquis® är en direktverkande faktor Xa-hämmare, och ingår i en ny klass av läkemedel. Genom att hämma faktor Xa, ett viktigt steg i koagulationen, förhindrar Eliquis® trombinbildning och blodproppsbildning. I maj 2011 kom den första indikationen för att förebygga blodproppar vid höft- och knäprotesoperationer, den andra indikationen är för behandling av patienter med förmaksflimmer och som har minst en riskfaktor, för att förebygga stroke och systemisk blodpropp. Eliquis® är det enda blodförtunnande läkemedlet i tablettform som visat minskad risk för samtliga huvudsakliga komplikationer till förmaksflimmer d.v.s. stroke eller systemisk blodpropp, större blödningar och död jämfört med warfarin. www.eliquis.se

För mer information kontakta
Angelo Modica, medicinskt ansvarig, Pfizer. Tel. 076-889 24 04.
Ulrika Persson, medicinskt ansvarig, Bristol-Myers Squibb. Tel. 08-704 71 96.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin mot pneumokocker samt läkemedel inom centrala nervsystemets sjukdomar, cancer, endokrinologi, hjärta/kärl, inflammation, infektion, oftalmologi, respiration, reumatiska sjukdomar, rökavvänjning, smärta, tillväxthormonsrubbningar och urologi. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ: Alzheimers sjukdom, cancer, diabetes, inflammation, immunologi och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com. Besök gärna vårt pressrum www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad sjukdomsområden med stora medicinska behov, till exempel hiv, cancer, reumatism och diabetes. Bristol-Myers Squibb tar även ett socialt ansvar utanför den egna forskningen. Ett av de viktigare initiativen är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. 2006 introducerade vi även Nordic Secure the Future, ett program som sänder nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Sydafrika och Lesotho. Läs mer om oss på www.bms.se

Referens: 
Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004. Faktadokument och beslutstöd för prioriteringar. ISBN 91-7201-880-1