Skip to main content

Nya intressanta data för Aromasin vid adjuvant behandling av bröstcancer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:30 CET

Nya data för Aromasin (exemestan) visar likvärdig effekt när det gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och totalöverlevnad (OS) hos kvinnor som behandlats med Aromasin under fem år (upfrontstrategi) i jämförelse med kvinnor som bytt från tamoxifen till Aromasin efter två till tre år med en sammanlagd behandlingstid på fem år (switchstrategi). Resultaten från både TEAM- studien och den tidigare presenterade IES-studien (ECCO/ESMO september 2009) styrker därmed Aromasins roll i behandlingen av postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer som har positivt eller okänt östrogenreceptorstatus. Resultaten från TEAM-studien och en uppdatering av IES-studien presenterades nyligen vid det årliga bröstcancermötet i San Antonio i Texas (SABCS).

Resultat från TEAM-studien (Tamoxifen, Exemestane, Adjuvant, Multicenter) efter en median uppföljningstid på 5,1 år visade ingen skillnad i fråga om sjukdomsfri överlevnad (DFS) för kvinnor som behandlats adjuvant med Aromasin under fem år i jämförelse med kvinnor som bytt från tamoxifen till Aromasin efter två till tre år (HR=0.97 (95% CI 0.88-1.08); P=0.604) med en total behandlingstid på fem år. Inte heller för totalöverlevnad (HR=1.00 (95% CI 0.89-1.14); P=0.999) och tid till återfall (HR=0.94 (95% CI 0.83-1.06); P=0.293) visades någon skillnad mellan behandlingsuppläggen.

Resultaten från 91-månadersuppföljningen av IES-studien, som presenterades i samband med ECCO/ESMO 2009, visade signifikant förlängd sjukdomsfri överlevnad vid byte till Aromasin efter 2 till 3 år med tamoxifen jämfört med fortsatt tamoxifenbehandling under sammanlagt fem år i gruppen postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer som har positivt eller okänt östrogenreceptorstatus (HR=0.82; 95% CI; 0.73-0.92; P=0.0009). Risken att dö minskade med 14 procent om byte skett till Aromasin efter 2-3 år med tamoxifen (HR=0.86; 95% CI: 0.75-0.99; P=0.04). Dessa resultat bekräftar att behandlingsfördelarna bibehålls vid långvarig uppföljning.

 Vid SABCS presenterades nya data från IES, där det studerade effektmåttet var bröstcancerfri överlevnad (BCFS) där dödsfall av andra orsaker innan bröstcancern återkommit censurerades. Dessa data visade att för kvinnor som bytt till behandling med Aromasin (exemestan) efter 2,5 års behandling med tamoxifen noterades en reduktion med 19 procent av risken för återkomst av bröstcancern (BCFS), jämfört med kvinnor som fortsatt med tamoxifen under hela den femåriga behandlingstiden (HR=0.81 95% CI (0.71, 0.92); p<0.001).

- Tidigare studier på adjuvant behandling har visat att aromatashämmare under fem år har haft bättre effekt jämfört med tamoxifen. TEAM-studien visar nu att sekvensiell femårsbehandling med tamoxifen i 2-3 år följt av Aromasin har lika god effekt som behandling med Aromasin i fem år. Tillsammans med uppdateringen av IES-studien ger detta ytterligare stöd för möjligheten att använda switch vid adjuvant behandling, säger Zakaria Einbeigi, överläkare vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Om TEAM-studien

TEAM är en randomiserad, öppen, multinationell studie som omfattar 9 779 kvinnor efter menopaus med hormonkänslig tidig bröstcancer. TEAM-studien är ett internationellt samarbete mellan forskare i nio länder, som genomfört studien enligt protokoll som motsvarar lokal klinisk praxis. TEAM utformades från början 2001 med målet att jämföra fem års behandling med Aromasin respektive tamoxifen. Under 2004 ändrades uppläggningen av TEAM, med anledning av de resultat som uppnåtts i studien IES. Den grupp som fått tamoxifen delades upp på en behandlingsarm som fortsatte med tamoxifen och en annan som gick över till Aromasin. Studiens primära effektmått var sjukdomsfri överlevnad (DFS) i ITT-populationen (intent-to-treat).

 Om IES studien

IES-studien är en randomiserad, dubbelblind, multinationell prövning med postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer.  Det är den största dubbelblinda switchstudien som någonsin genomförts, där effekten av tamoxifen följt av aromatashämmare har studerats. Totalt 4 724 kvinnor från 37 olika länder har deltagit. I Sverige har 163 patienter från 16 sjukhus deltagit. I studien utvärderas de kliniska fördelarna med att låta 2 352 patienter gå över till Aromasinbehandling efter två till tre års behandling med tamoxifen i jämförelse med 2 372 patienter som fått fortsatt behandling med tamoxifen med en sammanlagd behandlingstid på fem år. Studiens primära effektmått var DFS (sjukdomsfri överlevnad) bland ITT-populationen. 97 procent av kvinnorna i studien hade tidig bröstcancer med östrogenreceptorpositivt/okänt status.

Om Aromasin

Aromasin är en hormonell behandling och  tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Dessa verkar genom att blockera produktionen av östrogen som spelar en viktig roll för utvecklingen och tillväxten av bröstcancer.

För mer information, kontakta:

Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk rådgivare, Pfizer AB, tfn: 08-55052947 eller

0768-892947

Susanne E Andersson, informationschef, Pfizer AB, tfn: 08-550 52956 eller 0768-892956

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.