Skip to main content

Nya studieresultat visar: Pfizers Vfend effektivt vid blodförgiftning orsakad av svamp

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:59 CEST

Pfizers Vfend mot allvarliga svampinfektioner är lika effektivt vid candidemi, sjukhusförvärvad blodförgiftning orsakad av svamp, som standardbehandling med två läkemedel. Candidemi är den sjukhusförvärvade blodförgiftningen som har den högsta dödligheten, och är en av de vanligaste typerna av sådana infektioner i Europa och USA.

Pfizers läkemedel mot allvarliga svampinfektioner, Vfend (voriconazol), är lika effektivt vid candidemi som standardbehandling med amfotericin B följt av flukonazol, även vid infektioner med andra och mer svårbehandlade Candida-arter än Candida albicans. Dessa data presenteras idag vid European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseasese (ECCMID) i Prag. Detta är första gången data gällande den kliniska effekten av Vfend vid candidemi presenteras inför ett vetenskapligt forum.

"Voriconazol har varit ett mycket värdefullt nytillskott i den terapeutiska arsenalen vid bekämpning av invasiva svampsjukdomar, sade Dr Jan Sjölin, överläkare vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Förutom den i många fall livräddande effekten vid svåra aspergillusinfektioner har vi nu fått betydligt bättre bevis på att voriconazol även är mycket verksamt vid allvarliga candidainfektioner. Voriconazols breda spektrum kan vara en fördel i många fall där den exakta svampinfektionsdiagnosen ännu inte med säkerhet kunnat fastställas. En fördel är dessutom att Voriconazol finns både som intravenös behandling och i tablettform."

I den presenterade studien deltog 370 patienter hos vilka minst en blododling visat förekomst av Candida inom 96 timmar efter inkludering i studien. Patienterna randomiserades till grupper som behandlades antingen med Vfend eller med amfotericin B följt av flukonazol.

Vid den primära analysen visade sig Vfend vara lika effektivt som amfotericin B följt av flukonazol vid behandling av candidemi, inklusive sådana Candida-infektioner som inte orsakats av Candida albicans. I båda behandlingsgrupperna rapporterade 41 procent av patienterna att behandlingen lyckats, vid bedömning 12 veckor efter avslutad behandling. I en sekundär analys, med bedömning av behandlingsresultatet vid olika tidpunkter under studien, var utfallet i de båda behandlingsarmarna likvärdigt med resultat från tidigare kliniska studier vid candidemi. Vid behandling med Vfend avlägsnades Candida ur blodet i samma utsträckning som vid behandling med amfotericin B. Medelvärdet av tiden fram till negativ blododling var fyra dagar i båda grupperna.

”Resultaten visar att Vfend är effektivt vid behandling av candidemi”, sade Dr Bart-Jan Kullberg, professor i medicin vid infektionskliniken på Nijmegens universitetssjukhus, Holland och ordförande i datagranskningsgruppen för studien. "Det faktum att Vfend har så brett spektrum gör läkemedlet särskilt intressant för behandling av infektioner med Candida av både albicans-och icke-albicansgruppen. Candidemi som orsakas av andra arter än albicans börjar bli allt vanligare."

Candidemi
Candidemi är en systemisk svampinfektion, som kännetecknas av att celler av jästsvampen Candida förekommer i blodet. Candidemi kan leda till infektioner i olika organ och/eller till allvarlig blodförgiftning. Den vanligaste arten bakom candidemi är Candida albicans. På senare år har emellertid andra Candidaarter än C. albicans blivit vanligare, exempelvis C. glabrata och C. krusei, vilka är svårare att behandla effektivt. Patienter som genomgått operationer och patienter med nedsatt immunförsvar löper förhöjd risk för candidemi.

Utgångsvärdena var likartade mellan de båda behandlingsgrupperna. Andelen av patienterna som var infekterade med en annan Candida-art än C. albicans utgjorde 60,5 procent i Vfend-gruppen och 50,0 procent i den grupp som fick amfotericin B/flukonazol. Medianvärdet för behandlingstiden var 15 dagar i båda grupperna; medianvärdet för behandling med amfotericin B var 4 dagar. Biverkningsprofilerna var likartade i de båda behandlingsgrupperna. Fler fall av njurbesvär rapporterades dock från amfotericin B/flukonazol-gruppen.

Vfend
Vfend är framforskat och utvecklat av Pfizer och är godkänt för behandling av allvarliga svampinfektioner. I Europa är Vfend godkänt för behandling av invasiv aspergillos, flukonazolresistenta allvarliga invasiva Candidainfektioner (inklusive C. krusei) samt allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp. Vfend kan ges både intravenöst och i tablettform, och har ett brett spektrum med aktivitet mot såväl C. albicans som andra Candida-arter. Pfizer fortsätter att undersöka möjligheterna att använda Vfend vid andra allvarliga svampinfektioner.

Edmond MB, Wallace SE, McClish DK, Pfaller MA, Jones RN, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections in United States hospitals: a three-year analysis. Clin Infect Dis 1999; 29:239 44.
Harbarth S, Ruef C, Francioli P, Widmer A, Pittet D. Nosocomial infections in Swiss university hospitals: a multi-centre survey and review of the published experience. Schweiz Med Wochenschr 1999; 129(42):1521-8.
Lyytikainen O, Lumio J, Sarkkinen H, Kolho E, Kostiala A, Ruutu P. Nosocomial Bloodstream Infections in Finnish Hospitals During 1999-2000. Clin Infect Dis 2002; 35(2):e14-9.
Lizioli A, et al. Prevalence of nosocomial infections in Italy: result from the Lombardy survey in 2000. J Hosp Infect 2003; 54(2): 141-8.
Disease Information: Invasive Candidiasis. Centers for Disease Control and Prevention. Finns att läsa på: http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/candidiasis_inv_g.htm.
Disease Information: Invasive Candidiasis. Centers for Disease Control and Prevention. Finns att läsa på: http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/candidiasis_inv_g.htm.


För ytterligare information kontakta:

Lars Nyman, Medicinsk Rådgivare, Pfizer AB, 08-519 06 200
Petra Eurenius, Informationsansvarig, Pfizer AB, 070 268 13 92, 08- 695 45 92
Dr Jan Sjölin, överläkare vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 018-611 56 40


Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.