Skip to main content

Nytt vaccin mer än halverade svåra infektioner

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:07 CEST

Sedan ett vaccinationsprogram för barn med ett nytt vaccin infördes i USA år 2000 har andelen infektioner hos barn under två år orsakade av penicillinresistenta pneumokocker minskat med 81 procent. Infektionerna hos personer över 65 år halverades.

De infektioner dessa bakterier kan ge upphov till är bland andra hjärnhinneinflammation, lunginflammation och blodförgiftning. Vaccinet skyddar mot sju olika stammar (serotyper) av bakterien Streptococcus pneumoniae. I USA svarar fem av dessa stammar för de flesta infektioner av pneumokocker som är resistenta mot penicillin.

Vaccinet (PCV-7/Prevenar) godkändes 2000 i USA för vaccinering av barn under två år och för barn mellan två och fyra år med vissa kroniska sjukdomar eller riskfaktorer.

Minskning med 80 procent
I en studie som presenteras i aprilnumret av den amerikanska medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine har man undersökt vilken effekt vaccinering med Prevenar haft på förekomsten av allvarliga (invasiva) infektioner orsakade av dessa resistenta bakterier (1).

Studien bygger på data från Active Bacterial Core (2). Den omfattar alla infektioner från 1996 t o m 2004 orsakade av penicillinresistenta pneumokocker i åtta områden i USA. Totalt fann man 28 336 fall.

Toppåret 1999 var andelen infektioner orsakade av penicillinresistenta pneumokocker hos barn under två år 70,3 per 100 000. År 2004 var andelen 13,1 per 100 000 – en minskning med 81 procent. För barn mellan två och fyra år var minskningen 61 procent.

Minskning även bland äldre
Bland personer äldre än 65 år, som är särskilt känsliga för denna typ av infektioner, var minskningen 49 procent: från 16,4 per 100 000 år 1999 - till 8,4 per 100 000 år 2004.

Inom alla åldersgrupper halverades andelen infektioner orsakade av någon av de resistenta bakteriestammar som Prevenar är verksamt mot sedan vaccinet introducerats.

Flockimmunitet
Att infektionerna minskade även inom grupper som inte omfattades av vaccinationsprogrammet förklaras med ett fenomen som kallas flockimmunitet. Det beror på att de som har vaccinerats inte kan föra smitta vidare – antalet smittbärare blir alltså färre. Det gynnar ovaccinerade personer eftersom risken att smittas minskar.

Pneumokockvaccin – ingår inte i det svenska barnvaccinprogrammet
Pneumokocker är särskilt farliga för barn under två år. De är en vanlig orsak till lunginflammation, akuta öroninflammationer och bakteriell blodförgiftning som kan leda till hjärnhinneinflammation. Risken för hjärnhinneinflammation är störst hos små barn. Dödligheten uppskattas till fem procent hos dem som drabbas av lunginflammation, 20 procent hos dem som får hjärnhinneinflammation. Även äldre är extra mottagliga för denna typ av infektioner. (3)

Omfattande studier visar att Prevenar ger ett höggradigt skydd mot pneumokocksjukdom. I Storbritannien, Nederländerna och Norge har hälsovårdsmyndigheterna beslutat att under 2006 börja vaccinera alla sina barn. Men Smittskyddsinstitutets expertgrupp REFVAC anser att det inte finns tillräckliga skäl för att införa Prevenar i det allmänna svenska barnvaccinationsprogrammet (3). Att vaccinera ett barn kostar ungefär 1 500 kronor.

Pneumokocker i Sverige
I Sverige inträffar ungefär 1 200 fall av invasiv pneumokocksjukdom per år (blodförgiftning, lunginflammation och hjärnhinneinflammation). Det är vanligast bland barn under 2 år och hos personer äldre än 65 år. En viss ökning har skett de senaste åren, enligt Smittskyddsinstitutets beräkningar. Sommaren 2004 blev det obligatoriskt att anmäla invasiva pneumokocksjukdomar i Sverige. Fall har rapporterats bland annat från Skåne. (Se Smittskyddsinstitutets hemsida www.smittskyddsinstitutet.se under anmälningspliktiga sjukdomar för statistik över pneumokockinfektioner och penicillinresistenta pneumokocker).

Bakgrund
Pneumokockbakterien (Streptococcus pneumoniae) är en grampositiv bakterie med polysackaridkapsel. Denna kapsel är viktig för bakteriens förmåga att orsaka sjukdom hos människan. Pneumokockerna delas in i drygt 90 serotyper efter vilken kapsel bakteriestammen bär. Vissa av serotyperna ger oftare upphov till sjukdom än andra. Det är också skillnad på vilka serotyper som dominerar bland barn och vilka som dominerar bland vuxna och äldre.

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Referenser
1) Kyaw M. Moe et al. Effect of Introduction of the Pneumococcal Conjugate Vaccine on Drug-Resistent Streptococcus pneumoniae. The New England Journal of Medicine 354;14. April 6, 2006.
2) Active Bacterial Core, Emerging Infections Program for Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (www.cdc.gov/abcs).
3) Referensgruppen för vaccinationsfrågor (REFVAC), Smittskyddsinstitutet, 29 november 2004.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.