Skip to main content

Otillräcklig behandling av långvarig smärta dyrt för individ och samhälle

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:00 CEST

Var femte person med långvarig smärta är oförmögen att arbeta på grund av sin smärta (1). En ny rapport som presenterats i Europaparlamentet visar att ineffektivitet i behandlingen av långvarig smärta inte bara leder till ökade hälso- och sjukvårdskostnader – det innebär också ett förlängt lidande för patienterna (2). De nationella kostnaderna för långvarig smärta varierar från 1,1 till nära 50 miljarder euro (3, 4). Enbart i Sverige kostar långvarig smärta i form av sjukvård och sjukfrånvaro drygt 87 miljarder kronor (5).

I genomsnitt var femte vuxen person i Europa är drabbad av måttlig till svår långvarig (kronisk) smärta (7), en siffra som bara kommer att öka med den åldrande befolkningen (8). Långvarig smärta förekommer vid ett stort antal vanliga sjukdomar, bland annat artrit, cancer och diabetes. Andra faktorer som kan orsaka långvarig smärta är skador eller operationer. Denna smärtform kan inte inordnas under ett enda behandlingsområde, vilket får till följd att det kan ta lång tid, vara komplicerat och dyrt att få vård (2, 9).

– Vid en reumatisk sjukdom är kronisk smärta vanligt förekommande och det är viktigt för våra medlemmar att primärvården uppmärksammar och får en möjlighet till kompetenshöjning och kunskapsutveckling när det gäller kronisk smärta, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.

I den undersökning (1) som ingår i rapporten framkommer att 21 procent av européerna med långvarig smärta helt saknar förmåga att arbeta på grund av smärtan och av dem som kan arbeta uppger 61 procent att smärtan haft direkt inverkan på deras anställningsstatus. För Sveriges räkning framkommer att 41 procent av alla personer med långvarig smärta får vänta drygt ett år på diagnos. Mer än varannan (52%) uppger att deras smärta inte hanteras på ett adekvat sätt.

– Många patienter med långvarig smärta får idag inte optimal behandling. Ofta kan detta bero på att man inte utrett vilken eller vilka typer av smärta som patienten lider av. Kontinuerlig uppföljning är viktig för att kunna säkerställa effekt av initierad behandling eller hitta andra mer lämpliga behandlingsalternativ, men också för att kunna lokalisera eventuella biverkningar, säger överläkare Jan-Rickard Norrefalk, specialist i rehabiliteringsmedicin med EU cert., smärtbehandling/-algologi och medlem av Pain Proposals svenska expertgrupp.

I Sverige finns det 179 smärtspecialister – av dessa är endast 131 verksamma inom hälso- och sjukvården (6). De regionala skillnaderna är stora och därmed är det bara en del av patienterna som får träffa en smärtspecialist (6). I Sverige träffar en person med långvarig smärta hälso- och sjukvårdspersonal cirka tre gånger per år (1). Genomsnittet i Europa är knappt sju gånger (1).

Hela 91 procent av de totalt 100 tillfrågade svenska primärvårdsläkarna vill ha mer utbildning om hur man handlägger patienter med långvarig smärta, riktlinjer, remissgång och behandling (1). I samma grupp uppger 38 procent att de känner sig säkra på, vet vad de ska göra, om en patient fortfarande klagar över sin smärta efter behandling (1).

I slutsatserna av rapporten uppmanas Europeiska unionen (EU) och medlemsländerna att ha en tydlig handläggningsplan för personer med långvarig smärta och ge alla människor med långvarig smärta tillgång till en minimivårdstandard (2). Genom att behandla långvarig smärta på samma sätt som andra allvarliga tillstånd och sjukdomar, menar man att det går att åstadkomma en mer effektiv smärtbehandling med kostnadsbesparingar och bättre behandlingsresultat för patienterna (2).

För mer information kontakta
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, 070-522 25 65
Jan-Rickard Norrefalk, överläkare och specialist i rehabiliteringsmedicin med EU cert., smärtbehandling/-algologi och medlem av Pain Proposals svenska expertgrupp, 0708-26 38 94
Susanne E Andersson, informationschef Pfizer, 08-550 529 56 eller 0768-89 29 56

Om Pain Proposal
Pain Proposal initiativet har utvecklats för; att identifiera den inverkan långvarig (kronisk) smärta har på befolkningen i Europa på det personliga, sociala och ekonomiska planet, att nå konsensus om konsekvenserna av långvarig smärta i Europa, att visa att det är nödvändigt att omedelbart agera för att lösa de brister som finns i handläggningen av smärta samt att presentera goda exempel på hur man kan få till stånd en effektiv handläggning av smärta.

Målet är att få till stånd en effektivare hantering/handläggning av smärta, lösa de brister som finns idag och att visa på goda exempel av effektiv smärtvård.

Inom ramen för Pain Proposal har en grupp bestående av drygt 50 experter inom området långvarig smärta från hela Europa sammanförts för att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och bästa praxis från de olika länderna. Pain Proposal har utvecklats av de olika experterna i partnerskap med Pfizer.

Om undersökningen i Pain Proposal
Undersökningen som ingår i Pain Proposal genomfördes i augusti och september 2010 av In Sites Consulting. I undersökningen deltog totalt 2 019 personer med långvarig smärta (definierad som smärta som varat längre än tre månader) och 1 472 primärvårdsläkare i 15 europeiska länder (Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Österrike).

I Sverige deltog 103 personer med långvarig smärta och 100 primärvårdsläkare i undersökningen. Undersökningen ger en aktuell ögonblicksbild av hur långvarig smärta påverkar livet för var femte vuxen i Europa i dag (7).  

Om långvarig (kronisk) smärta
Långvarig (kronisk) smärta kan upplevas på ett antal ställen i kroppen - men ryggen är det vanligaste (10). Andra vanliga områden där långvarig smärta förekommer är till exempel nacke och leder samt som huvudvärk (1). Var femte vuxen person i Europa (cirka 129 miljoner) lider av långvarig smärta (7).

Vissa tillstånd som exempelvis artrit, cancer, diabetes och multipel skleros (MS) förknippas oftare med långvarig smärta (11).

Referenser
1. InSites Consulting. Pain Proposal Patient Survey. August – September 2010 (Conducted in 2,019 people with chronic pain across 15 European counties. Funded by Pfizer Ltd.)
2. Improving the current and future management of chronic pain: A European Consensus Report. 2010. Mary Baker, et al.
3. Mantyselka PT et al. Direct and indirect costs of managing patients with musculo-skeletal pain – challenge for healthcare. Eur J Pain 2002;6:141-148.
4. Wenig CM, Schmidt CO, Kohlmann T, Schweikert B. Costs of back pain in Germany. Eur J Pain 2008;13:280-286.
5. SBU-rapport 177:2006, sid 59 (2003)
6. Förbättrad handläggning  av långvarig smärta – idag och i framtiden: Pain Proposal – Sverige 2010.   Jan Bagge, Anders Gustavsson och Jan- Rickard Norrefalk.
7. Breivik H, et al. Disease-specific and Generic Instruments for Assessing the Impact of Pain on Function. Eur J Pain 2006;10:287-333
8. Brennan F, Carr D, Cousins M Pain management: a fundamental right. Anaesth Analg 2007;105:205-21
9. Dewar AL, Gregg K, White MI, Lander J.  Navigating the health care system: perceptions of patients with chronic pain. Chronic diseases in Canada 2009;29:162-168.2006:6(5);591-601
10.Consumer Health Sciences/Kantar Health. The Pain Market: EU Core Therapeutic Report. National Health and Wellness Survey 2010
11. PACE, Pain Parallels Report. 2006. PACE is an educational programme initiated and funded by Pfizer Ltd.

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer