Skip to main content

Pfizer i samarbete för nytt infektionsinstitut i Uganda

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 08:58 CEST

Idag invigs officiellt ett nytt infektionsinstitut (Infectious Disease Institute) vid Makerere University i Kampala, Uganda. Det är en ny medicinsk anläggning för avancerad utbildning och vård i samband med HIV/AIDS och andra infektionssjukdomar. Institutet, som är ett av de största i östra Afrika, kan ta emot 300 patienter per dag och utbilda 250 specialister inom HIV/AIDS per år.

Det nya institutet är resultatet av ett unikt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, som vill främja internationellt samarbete för profylax, diagnos och vård i samband med HIV/AIDS, malaria och tuberkulos. I samarbetet ingår Pfizer Inc, Makerere University, Pangaea Global AIDS Foundation, Academic Alliance Foundation for AIDS Care and Prevention in Africa samt Infectious Diseases Society of America (IDSA). Pfizer Inc och Pfizer Foundation har bidragit med över 15 miljoner dollar till det nya institutet och för utbildning av personal.

"Vårt bidrag i samarbetet avspeglar Pfizers satsning på åtgärder som gynnar de patientkategorier där de medicinska behoven är störst", säger Pfizers koncernchef Hank McKinnell. De utbildningar som genomförs här kommer i slutänden att bidra till förbättrad vård för miljontals patienter". Infectious Disease Institute innebär ett viktigt steg framåt i arbete för bättre folkhälsa i Afrika söder om Sahara.

Pfizer har även bidragit i form av stöd inom IT, teknik, tillverkning, juridik, inköp och transporter samt med donation av läkemedlet Diflucan mot svåra svampinfektioner. Genom programmet ”Global Health Fellows” har Pfizeranställda arbetat för institutet i upp till 6 månader. Bygget av institutet har gynnat den lokala ekonomin genom att man anlitat lokala leverantörer och yrkesfolk.

"Tillkomsten av IDI är en viktig milstolpe för universitetet. Projektet är ett resultat av den första investeringen på 35 år i infrastruktur för medicinsk utbildning. Pfizers bidrag i form av personal och pengar har varit avgörande för uppbyggnaden av det nya institutet, som kommer att göra det möjligt för Makerere att återta sin roll som ett ledande utbildningsinstitut i Afrika och globalt, säger professor Nelson K.Sewankambo dekanus vid medicinska fakulteten, Makerere University.

Institutet startade sin verksamhet 2001 och har sedan 2002 drivit en mindre klinik vid Mulagosjukhuset. Den nya anläggningen, som rymmer diagnostik, behandling, utbildning, forskning och laboratorier under samma tak, kommer att ha öppet fem dagar i veckan och behandla 300 patienter per dag, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare. Institutet har hittills utbildat 250 läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal från 13 afrikanska länder. Utbildningen har gjorts i samarbete mellan lokala och internationella specialister på HIV/AIDS, bl a från Infectious Disease Society of America (IDSA). Över 8.000 patienter med HIV/AIDS har behandlats.


Pfizer deltar i flera andra samarbeten inom privat och offentlig sektor, utöver det bakom IDI. Under 2003 uppgick Pfizers globala hjälpinsatser till närmare 700 miljoner dollar.

Pfizers globala engagemang

Diflucan Partnership Program
• Läkemedlet Diflucan tillhandahålls utan kostnad via statliga sjukhus och ideella organisationer till patienter som ofta saknar elementär sjukvård.
• Över 915 mottagningar i 23 olika länder har hittills deltagit i programmet. Över 87.000 patienter har behandlats mot livshotande svampinfektioner.
• Inom Diflucan Partnership Program utbildas också sjukvårdspersonal – över 18.000 personer hittills – i samarbete med International Association of Physicians in AIDS Care (IAPAC).

Global Health Fellows
• Global Health Fellows startade 2003. Inom ramen för programmet får anställda vid Pfizer arbeta upp till sex månader inom olika organisationer för att på olika sätt bidra till kampen mot HIV/AIDS, utan kostnad för respektive organisation.
• Deltagarna kommer från alla olika divisioner inom Pfizer. Det är epidemiologer, läkare, IT-experter och experter på varuförsörjning.

International HIV/AIDS Grants
• Sedan 2002 har Pfizer Foundation delat ut 5 miljoner dollar till 40 organisationer.
• Bidragen riktas främst till utbildning och kompetensutveckling inom HIV, i Västindien, Afrika och Asien.

Southern HIV/AIDS Prevention Initiative
• Pfizer Foundation inledde kampanjen i nio amerikanska delstater där HIV-infektionerna ökade i antal (Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee, Mississippi, Alabama och Louisiana).
• Inom ramen för kampanjen har 24 lokala organisationer bildats under 2003.
• Ytterligare bidrag kommer att beviljas under de närmaste två åren.
• Genom bidrag på upp till 50.000 dollar per organisation inriktas arbetet på att nå utsatta befolkningsgrupper, exempelvis kvinnor med mångkulturell bakgrund i låginkomstgrupper.

International Trachoma Initiative
• Pfizer Inc. arbetar helhjärtat för att utrota trakom, den vanligaste orsaken till blindhet i världen
• Effekten av en enda årlig dos av Zithromax för att stoppa infektionen har påtagligt ökat möjligheterna att utrota sjukdomen.
• ITI är för närvarande aktivt i elva länder: Etiopien, Ghana, Mali, Mauritanien, Marocko, Nepal, Niger, Senegal, Sudan, Tanzania och Vietnam.
• Hittills har ITI gett stöd till närmare 120.000 operationer för att rädda patienters syn, och förmedlat över 16,5 miljoner antibiotikabehandlingar.

Kontaktpersoner:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Pfizer AB, tel 08 5190 6500 eller 0733 68 6500
Marianne Bäärnhielm, chef Public Affairs Pfizer AB, tel 08 695 72 82 eller 070 319 50 60


För mer information, se Pfizers globala hemsida: www.pfizer.com

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.