Skip to main content

Pfizer presenterar nya framsteg med JAK-hämmare inom reumatologi och psoriasisartrit

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 08:15 CET

Läkemedelsbolaget Pfizer kommer att presentera en rad nya forskningsresultat om effekt och säkerhet vid behandling av reumatoid artrit och psoriasisartrit med tofacitinib. Vid American College of Rheumatologys kongress i Washington 11-16 november presenteras även resultaten från två grundläggande fas III-studier.

Xeljanz (tofacitinib) tas som tablett och är en så kallad JAK-hämmare som blockerar effekten av januskinas (JAK), en grupp molekyler som spelar en central roll för den ledinflammation och vävnadsnedbrytning som kännetecknar reumatoid artrit.

Xeljanz (tofacitinib) godkändes i USA för indikationen reumatoid artrit år 2012 och är även godkänt på 49 andra marknader för den indikationen. Indikationen psoriasisartrit är i prövningsfas. I slutet av februari 2016 lämnade Pfizer in en ansökan om marknadsföringstillstånd till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Ansökan godkändes för ”review” av EMA den 24 mars 2016.

Följande presenteras under kongressen:

XELJANZ Reumatoid artrit

Muntliga presentationer

 • Större hjärt-kärlbiverkningar: Riskfaktorer hos patienter med RA som behandlas med tofacitinib.
 • Ledinflammation upptäckt med MRI-analys visar att terapeutiskt gensvar redan efter en månad kan förutsäga röntgen progress efter tolv månader: Resultat från en studie med tofacitinib och metotrexat vid tidig RA.

Posterpresentationer

 • Storlek och varaktighet av tidigt gensvar med tofacitinib. En post-hoc analys av två Fas-III placebo kontrollerade studier.
 • Varaktigheten av tofacitinibs effekt vid behandling av RA i öppna långtidsstudier i upp till åtta år.
 • Effekten av tofacitinib på patienter med otillräckligt svar på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel relaterat till tidig eller långvarig sjukdom.
 • Tofaticinib: Behandlingsutfall för seropositiva respektive seronegativa patienter i en fas III-studie med RA-patienter.
 • Utsättning av metotrexat eller glukokortikoider hos patienter som behandlas med tofacitinib: Kliniska data från en långtidsstudie.
 • Tofaticinib, en oral januskinashämmare för behandling av RA: Säkerhet och effekt i öppna långtidsstudier över åtta år.
 • Långsiktiga kliniska, radiologiska och patientrapporterade resultatbaserat på RAPID3-respons på tofacitinib efter sex månaders behandling.
 • Utvärdering av sjukdomsaktivitet enligt RAPID3 hos patienter med RA behandlade med tofacitinib: Analys av data från sex fas III-studier.
 • Frånvaron av tidiga förändringar i Disease Activity Score talar för sannolikheten för låg sjukdomsaktivitet efter sex månader: Tofacitinib monoterapi vs metotrexat hos RA-patienter som tidigare inte behandlats med metotrexat.
 • Real world data om säkerheten med tofaticinib (säkerhetsuppföljning efter godkännande):Tre års resultat från ett USA-baserat RA-register.
 • Effekten av glukokortikoider enligt kliniska och radiologiska mått hos RA-patienter som tidigare inte behandlats med metotrexat och får behandling med tofacitinib eller metotrexat: Analys av data från en treårig studie.
 • Effekten av Zostervaccin hos RA-patienter som senare behandlades i upp till 19 månader med tofacitinib.

XELJANZ Forskningsområden

Muntliga presentationer

 • Behandling med tofacitinib är associerad med kliniskt meningsfull minskning av axial inflammation påvisad med MRI hos patienter med ankyloserande spondylit.
 • Effekt och säkerhet med tofacitinib, en oral januskinashämmare, eller adalimumab hos patienter med aktiv psoriasisartrit och otillräckligt gensvar på konventionella syntetiska DMARD:s : En randomiserad placebokontrollerad fas III-studie.

Posterpresentation

 • Effekt och säkerhet med tofacitinib, en oral januskinashämmare, hos patienter med aktiv psoriasisartrit och bristande effekt på TNF hämmare:OPAL Beyond, en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas III-studie.
 • Farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet för tofacitinib hos unga patienter från två till arton års ålder med juvenil idiopatisk artrit (JIA).

Övriga av Pfizer sponsrade abstrakts

Posterpresentationer

 • Vikten av att förstå patientens roll i behandlingen av RA: En läkar- och patientenkät.
 • Behandlingsmönster, ”unmet need” och konsekvenserna av att leva med psoriasisartrit enligt patientrapporterade upplevelser i USA

Om Pfizer 
Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner.

För ytterligare information kontakta:
Petra Neregård, reumatolog och medicinsk rådgivare, Pfizer, tel 076 889 25 45, e-post: petra.neregard@pfizer.com

Ulrika Goossens, Kommunikationschef, Pfizer tel 0768 892957, e-post: ulrika.goossens@pfizer.com

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se