Skip to main content

Pneumokocker ger upphov till allvarliga barnsjukdomar – Sifo har kartlagt föräldrars okunskap om riskerna

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2001 11:43 CEST

Samtidigt som det första vaccinet mot pneumokocker lanseras i Sverige publicerar Sifo en undersökning som visar att endast var tredje barnförälder känner till eller har hört talas om riskerna med pneumokocker, trots att bakterierna kan orsaka allvarliga barnsjukdomar.

Undersökningen, som är genomförd på uppdrag av Wyeth Lederle Nordiska AB, har som syfte att kartlägga kunskapen om pneumokocker och pneumokocksjukdomar hos vuxna svenskar. Undersökningen genomfördes bland 1 000 svenskar över 15 år under hösten 2000 med anledning av lanseringen av det nya pneumokockvaccinet, Prevenar.

– Den stora vinsten med ett vaccin är att det med all sannolikhet kommer att minska spridningen av penicillinresistenta pneumokocker, säger Birger Trollfors docent vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Nu måste vi öka kunskapen bland föräldrarna om riskerna och möjligheterna med att vaccinera.

Bara var femte barnförälder vet att deras barn drabbats
Kunskapen om pneumokockbakterier är låg. Bara en av tre vuxna svenskar känner till eller harhört talas om pneumokocker, trots att de kan orsaka allvarliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation, bakteriell blodförgiftning och lunginflammation men också vanliga öron- och bihåleinflammationer.

Män vet minst om pneumokocker. De vet inte ens om att deras egna barn haft sjukdomar som kan ha orsakats av bakterien. 10 procent av männen uppgav att deras barn varit drabbade mot 16 procent av kvinnorna. Bland småbarnsföräldrar, med barn under 3 år, hade 21 procent egna erfarenheter av de uppräknade sjukdomarna.

Nytt pneumokockvaccin kan skydda mot resistensutveckling
Om kunskapen om själva bakterien är dålig så är vetskapen om vad som kan göras för att skydda barnen mot sjukdomarna ännu sämre. 71 procent vet inte om det finns något skydd mot pneumokocker och 1 procent tror inte att det inte finns något skydd alls. Endast 21 procent känner till att det går att vaccinera barn mot pneumokocker.

Vaccinering är möjlig sedan i början av april när den nya sortens pneumokockvaccin, ett så kallat konjugerat (”sammansmält”, i det här fallet med inaktiverat gift från difteribakterien) vaccin lanserats i Sverige. Vaccinet ändrar svaret hos immunsystemet på de små barnens T- lymfocyter som stimulerar B- lymfocyterna att bekämpa bakterien. Vaccinet skapar ett minne för infektionen hos barnet.

83 procent av de resistenta pneumokockstammar som idag finns i södra Sverige täcks in av det nya pneumokockvaccinet (1). Vaccinet slår ut eventuella pneumokocker hos bäraren, även de pneumokockstammar som blivit resistenta mot antibiotika och som penicillin inte biter på. Det innebär en minskning av antalet pneumokockbärare som kan smitta andra utan att själva vara sjuka och att antalet resistenta bakterier blir färre.

Vaccinet finns tillgängligt i början av april
Birger Trollfors betraktar vaccinet som ett genombrott och hoppas att det så småningom ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

– Det är först då man kan se en bred och statistisk påvisbar minskning av penicillinresistenta pneumokocker, säger Birger Trollfors.

För närvarande måste föräldrarna själva begära att få sitt barn vaccinerat och själva betala för vaccinet. Vaccinet rekommenderas till nyfödda och barn upp till två år. Det skyddar mot sju av de vanligaste stammarna av pneumokocker. Detta skydd motsvarar 71 till 86 procent av alla kända stammar som orsakar allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under två år i Europa.

Studier, där fler än 20.000 barn vaccinerats med Prevenar, visar få biverkningar. De flesta reaktioner såsom lokal irritation och feber var milda och jämförbara med de som vanligtvis uppträder i samband med andra vaccinationer.

Vaccinet kommer initialt inte att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet men kommer ändå att kunna tillhandahållas på BVC eller vårdcentralen efter att produkten förskrivits på recept av läkare. Det krävs fyra doser vid fyra olika tillfällen för ett fullgott skydd. Prevenar kan ges tillsammans med andra vacciner.

Referenser
1. Acta Pædiatr Vol 89; 2000; suppl: 435:35-9

FAKTA OM RESULTATET FRÅN SIFO-UNDERSÖKNINGEN
1. Andel av dem som hört talas om en sjukdom som kan orsakas av pneumokocker och som i första hand nämner: (siffror i procent)

Lunginflammation 30 %
Hjärnhinneinflammation 5 %
Öroninflammation 2 %
Blodförgiftning 2 %

2. Procent av de tillfrågade, i olika grupper, som känner till/har hört talas om en sjukdom som orsakas av pneumokocker:

Personer som ansvarar för små barn N=250, 35 %
Personer med egna barn eller barnbarn under 3 år N=188, 35 %
Småbarnsföräldrar N=79, 36 %
Personer med barn upp till 15 år N=262, 37 %
Kvinnor N=511, 36 %
Män N=489, 26 %
Personer boende i storstäder N=355, 36 %
Samtliga tillfrågade N=1000, 11 % 

BAKGRUND

Information hämtad från Acta Pediatrica, suppl:
Man räknar med att ungefär hälften av alla barn i en dagisgrupp bär på pneumokockbakterier i näsan under förkylningssäsongen. Många av dem blir inte sjuka själva men de kan föra smittan vidare till ett annat barn, som i sin tur kan bli allvarligt sjukt. Pneumokockbakterier är inte sällan resistenta mot penicillin. Detta till följd av en hög antibiotikaanvändning. De lokala variationerna är stora, beroende på i vilken utsträckning enskilda läkare skriver ut penicillin. Antalet rapporterade fall av penicillinresistens varierar också mellan länen.

Hjärnhinneinflammation är en allvarlig infektion orsakad av pneumokocker. Nu är det dock inte alla infektioner bland barn som orsakas av pneumokocker. Också virus och andra bakterier och organismer ger infektioner. När det gäller hjärnhinneinflammation är pneumokocken dock den vanligaste orsaken idag. 1992 infördes Hib-vaccin. Det har gjort att bakterien Haemophilus influenzae typ B i stort sett försvunnit som orsak till hjärnhinneinflammation. Hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker ger ett allvarligare förlopp än samma sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ B. Bakteriell blodförgiftning är en annan mycket allvarlig infektion som ofta orsakas av pneumokocker.

Pneumokock betyder ”lungbakterie”
Långt ifrån alla lunginflammationer orsakas av pneumokocker. Både virus, andra bakterier och bakterieliknande organismer kan ge lunginflammation. Ibland kan flera organismer vara involverade på samma gång visar den undersökning gjord på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och som det redogörs för i artikeln i Acta Paediatrica.

Bland de unga patienter som låg på intensivvård för lunginflammation under åren 1980-1983 var virusinfektioner den klart vanligaste anledningen. Dessa patienter var mycket små, oftast under ett år, och de hade i 80 procent av fallen drabbats av det svårbehandlade RS-viruset.

Utifrån statistiken från barnsjukhuset har man räknat fram att ungefär 2 barn av 1.000 i åldern 3 månader – 2 år drabbas av lunginflammation orsakad av pneumokocker varje år. Risken minskar kraftigt med barnets ålder. I åldern 2 – 6 år drabbas 6 av 10.000 och i åldern 6 – 15 år 2 barn av 10.000.

Bland barn med lunginflammation som inte vårdades på intensivvårdsavdelning utan på vanlig sjukhusavdelning eller i hemmet, var bakteriella infektioner ungefär lika vanliga som virusinfektioner.

Akut öroninflammation
Näst förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn med mellan 500.000 och 750.000 fastställda fall per år. Enligt en beräkning kostar barns öroninflammationer samhället runt en miljard kronor om året, hälften är rena sjukvårdskostnader, andra hälften är föräldrarnas produktionsbortfall. I ungefär 40 procent av fallen är det pneumokocker som orsakar öroninflammationerna. Ett vaccin skulle kunna förbättra öronbarnens och deras familjers liv betydligt och också spara pengar åt samhället.

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.