Skip to main content

Psoriasis – mer än bara en hudsjukdom: Nya data om psoriasis och sambandet med andra kroniska sjukdomar

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:30 CEST

Forskning på senare år har visat att psoriasis kan vara en betydligt mer komplicerad sjukdom än man tidigare trott. Psoriasis är inte bara en kronisk hudsjukdom utan en allvarlig systemsjukdom som kan drabba flera olika organ i kroppen. Psoriasis har kopplats samman med en rad andra kroniska sjukdomar, så kallad samsjuklighet, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma och metabola syndromet (1).

Data från studien PRISTINE som presenterades för första gången nu i september visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis har en ökad förekomst och risk för en rad olika hjärt-kärlsjukdomar (2). Av de 251 patienter som genomförde studien (273 påbörjade den), hade 31 procent psoriasisartrit, 10 procent diabetes och 36 procent högt blodtryck (2). Drygt 25 procent av de med dokumenterat högt blodtryck var vid studiens start inte medvetna om sitt höga blodtryck (3).

Totalt led 39 procent av patienterna i studien av det så kallade metabola syndromet, dvs hade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Senaste uppskattningar visar att genomsnittet för världens befolkning ligger mellan 20 till 30 procent (2).

– Detta med riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis har visat sig innebära större hälsorisker än vi tidigare anat. Psoriasis kan innebära en ökad risk att dö med upp till 50 procent vilket innebär att livet förkortas med mellan 5 och 7 år. Resultaten från PRISTINE-studien bekräftar att vi förutom att behandla patienternas hudbesvär inte får glömma bort förekomsten och risken för andra sjukdomar hos dessa patienter. Bra behandling av dessa patienter underlättas genom att mäta så kallad mikro- eller ultra-CRP, en markör som visar graden av systemisk inflammation, säger Tore Särnhult, överläkare vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Resultat från PRISTINE-studien visar även att behandling med Enbrel har mycket god effekt vid måttlig till svår psoriasis. Patienterna behandlades med Enbrel 50 mg en gång per vecka och 50 mg två gånger per vecka i 12 veckor följt av 12 veckor med 50 mg en gång per vecka kombinerat med lokal tilläggsbehandling av krämer och salvor där det behövdes. Efter 24 veckor hade huden läkt eller nästan läkt hos närmare två av tre patienter som fick Enbrel enligt PGA-skalan (Physician Global Assessment, ett mått på läkarens allmänna skattning) (3).

Efter 24 veckor upplevde 61 respektive 78 procent av patienterna som fått de två olika doseringsalternativen med Enbrel en 75-procentig symtomförbättring. 32 respektive 48 procent upplevde hela 90 procents förbättring. Den genomsittliga upplevda förbättringen enligt mätverktyget PASI (Psoriasis Area and Severity Index) från studiens start till 24 veckor var 82 procent.

Ytterligare analyser av dessa studiedata kommer även utvärdera vinsten av att använda psoriasisbehandling för att minska risken för andra sjukdomar (2).

Mer om PRISTINE-studien
I studien PRISTINE deltog initialt 273 patienter från 32 medicinska centra i Europa, Latinamerika och Asien (varav 251 fullföljde hela studien) med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis. Syftet med studien var att fastställa effekten av och säkerheten hos två olika doser av Enbrel: 50 mg en gång per vecka och 50 mg två gånger per vecka i 12 veckor följt av 12 veckor med 50 mg en gång per vecka kombinerat med lokal tilläggsbehandling av krämer och salvor där det behövdes. Studien bestod av en dubbelblindad fas under 12 veckor och en 12 veckor lång öppen fas, då patient och läkare fick reda på doseringen (4).

Om psoriasis
Psoriasis är en kronisk hudsjukdom och över 300 000 svenskar har psoriasis. Psoriasis är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Hälften av psoriatikerna får sjukdomen före 25 års ålder.

Psoriasis går i skov – med perioder av svåra besvär omväxlande med perioder fria från symtom. De vanligaste symtomen är hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning. Ärftliga faktorer i kombination med utlösande, yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen till att psoriasis uppträder. Yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen är t ex infektioner, hudskador och starka psykiska påfrestningar.

Psoriasis är en systemsjukdom och det grundläggande problemet finns i kroppens immunsystem. Rubbningen i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer. Forskning visar bland annat att svår psoriasis kraftigt ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomarna hjärtinfarkt och stroke (slaganfall). Upp till 40 procent av alla med psoriasis drabbas även av en särskild form av inflammation i senfästen och leder, så kallad psoriasisartrit.

Om Enbrel
Enbrel (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Kliniska prövningar har bedrivits i över 18 år och Enbrel är idag etablerat och väldokumenterat när det gäller långtidsuppföljning av effekt, säkerhet och biverkningar (3, 5). Totalt har nästan 600 000 människor behandlats med Enbrel världen över. Majoriteten av patienterna har fått Enbrel mot sin reumatiska sjukdom, men också närmare 100 000 patienter med psoriasis har i dag behandlats.

Enbrel tillhör läkemedelsgruppen TNF-hämmare och är en så kallad TNF-receptor. Receptorn fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Enbrel häver inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen och i den psoriasisangripna huden. Enbrel ger en bibehållen effekt på både led- och hudsymtom, vilket är viktigt vid behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner, irritation på injektionsstället och huvudvärk. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

För mer information kontakta
Tore Särnhult, överläkare vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 031-342 18 59, tore.sarnhult@vgregion.se
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om psoriasis i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Referenser
1. Azfar RS, et al. Psoriasis and metabolic disease: epidemiology and pathophysiology. Curr Opin Rheumatol. 2008;20(4):416-422.
2. Puig L, et al. Enbrel ESDR Poster 408. Baseline cardiometabolic characteristics of moderate-to-severe plaque psoriasis subjects in the PRISTINE trial. Presented at the 40th Annual ESDR Meeting, 8-11 September 2010; Helsinki, Finland. 
3. Data on file. Pfizer Inc. Pfizer Inc, New York, NY.
4. Strohal R, et al. Enbrel ESDR Poster 404. Efficacy and safety of etanercept for the treatment of moderate-to-severe psoriasis when used with adjunctive topical therapy as needed: the PRISTINE trial. Presented at the 40th Annual ESDR Meeting, 8-11 September 2010; Helsinki, Finland.
5. Husted JA, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 1997;24:511-17.

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Bifogade filer

PDF-dokument