Skip to main content

Studie visar: Högre dos Toviaz har bättre effekt på patienter med överaktiv blåsa

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:48 CET

Omkring 800 000 svenskar besväras av överaktiv blåsa, en folksjukdom det sällan pratas öppet om. Täta toalettbesök, trängningar och att man ibland kissar på sig är vanliga symtom. En ny studie visar att Toviaz 8 mg gav ett statistiskt signifikant bättre resultat vid trängningsinkontinens hos patienter med överaktiv blåsa än Toviaz 4 mg.

Studien undersökte säkerheten och effekten av Toviaz (fesoterodine) 8 mg en gång dagligen till patienter med överaktiv blåsa, jämfört med Toviaz 4 mg en gång dagligen eller placebo. Vid jämförelse med placebo var effekten av båda doserna statistiskt säkerställd. Rekommenderad startdos av Toviaz är 4 mg en gång dagligen.

Säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för båda Toviaz-doserna i denna studie överensstämde med resultaten i tidigare studier. Biverkningar uppträdde oftare hos de personer som fick Toviaz 8 mg än hos dem som fick 4 mg. Båda doserna av Toviaz hade en biverkningsfrekvens som var högre än placebo. De vanligaste biverkningarna som uppträdde under behandlingen var muntorrhet, förstoppning och urinvägsinfektion.

-  Vi känner inte till något annat godkänt läkemedel mot överaktiv blåsa som har visat statistiskt säkerställd bättre effekt i högre dos jämfört med lägre dos vad gäller att minska trängningsinkontinens i en randomiserad, kontrollerad, prospektiv studie, säger Christian Axelsson, medicinsk rådgivare på Pfizer. 

Trängningsinkontinens innebär ofrivilligt urinläckage i samband med eller strax efter en akut trängning. I hela världen beräknas omkring 455 miljoner vuxna, däribland 33 miljoner amerikanska vuxna, lida av symtom på överaktiv blåsa.

Fakta om studien

I en 12 veckor lång randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med parallella grupper jämfördes effekten efter 12 veckors behandling med Toviaz 8 mg respektive Toviaz 4 mg vad gäller reducerad trängningsinkontinens hos personer med överaktiv blåsa. Baserat på en screeningdagbok började alla studiedeltagare, som uppfyllde kriterierna för att delta, med placebo. Efter två veckor delades 1 955 deltagare slumpmässigt in i grupper (i förhållandet 2:2:1). Dessa fick antingen Toviaz 8 mg (779 deltagare), Toviaz 4 mg (790 deltagare) eller placebo (386 deltagare). Deltagarna i gruppen som skulle få Toviaz 8 mg började med Toviaz 4 mg den första veckan, vilket sedan ökades till Toviaz 8 mg för de återstående 11 studieveckorna. Under dessa återstående 11 veckor fick inga dosändringar göras. Studiedeltagarna instruerades att ta studieläkemedlet på morgonen varje dag.

Studien genomfördes på 246 platser i 27 länder. Fler analyser kommer att göras och samtliga resultat kommer att publiceras senare.

Överaktiv blåsa är ett tillstånd som kan behandlas. Det orsakas ofta av ofrivilliga sammandragningar eller spasmer i urinblåsans muskulatur. Symtomen på överaktiv blåsa, som är trängningar, behov av att tömma blåsan ofta eller trängningsinkontinens, kan vara besvärande och få stora konsekvenser för livskvaliteten. Trots att det är så vanligt förblir överaktiv blåsa ofta oupptäckt och obehandlad.

Om Toviaz

Den rekommenderade startdosen av Toviaz är 4 mg en gång dagligen. Beroende på hur patienten reagerar på och tål behandlingen kan dosen ökas till 8 mg en gång dagligen. Toviaz ska sväljas hela. De ska inte tuggas, delas eller krossas.

För mer information: Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer. Tel: 08 550 529 75.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.