Skip to main content

TLV-beslut: Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2018 08:49 CET

Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.1

Aktuell subvention
TLVs beslut betyder att IBRANCE nu kan ges utan restriktioner till alla patienter som har dokumenterad nytta av läkemedlet, som en första behandling men även som senare steg i behandlingen. IBRANCE i kombination med en aromatashämmare har sedan 1 juli 2017 subvention och ingår i ett trepartsöverenskommet riskdelningsavtal mellan Pfizer och samtliga landsting/regioner. Detta avtal omfattar nu även behandling i kombination med fulvestrant av patienter med HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer och som tidigare erhållit endokrin behandling. Riskdelningen baseras på patienternas behandlingslängder i de enskilda landstingen och har bidragit till att TLV gjort bedömningen att IBRANCE är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och tillhör en ny klass läkemedel, CDK4/6-hämmare, för behandling av kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer. Ibrance är godkänt att ges i kombination med aromatashämmare eller fulvestrant.

– Det finns ett stort och uttalat behov av nya och effektiva läkemedel för HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Resistens mot de hormonellt aktiva läkemedel som används idag är ett kliniskt problem och traditionellt tillgängliga behandlingar i första linjen erbjuder en progressionsfri överlevnad (PFS) på mellan 10-14 månader, säger Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk direktör onkologi på Pfizer.

– Genom detta beslut blir det nu möjligt för fler kvinnor att erbjudas en behandling som hittills visat den längsta progressionsfria överlevnaden inom patientgruppen samt en möjlighet att skjuta på behandling med cytostatika, som många gånger har besvärliga biverkningar och kan påverka livskvaliteten negativt, fortsätter Thomas Wahlgren.

Om spridd bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa.2 Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.3

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, 4,5 d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen.6 Det finns ingen bot för spridd bröstcancer 7 och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt. 4,6

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i den nya klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som kapsel.

Vid en internationell kongress i december 2017 presenterades uppdaterade effektdata och den längsta uppföljningen i en fas 3-studie med en CDK4/6-hämmare 8. Risken för sjukdomsprogression minskade med 44 % och median progressionsfri överlevnad drygt 27 månader. se resultat här.

Referenser
[1] https://tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2018-02-26-ibrance-mot-spridd-brostcancer-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html

[2] Stewart B, Wild C. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. World Cancer Report, 2014.

[3] Rocca A, Farolfi A, Bravaccini S, Schirone A, Amadori D. Palbociclib (pd 0332991): targeting the cell cycle machinery in breast cancer. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(3):407-420.

[4] O'Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. Oncologist. 2005;10:20-29.

[5] Dowsett M, et al. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

[6] American Cancer Society. Detailed Guide: Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf. Accessed September 2016.

[7] Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.

[8] Hope S. Rugo et al, Palbociclib plus Letrozole as First-Line Therapy in Estrogen Receptor–Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Advanced Breast Cancer: Efficacy and Safety Updates with Longer Follow-Up across Patient Subgroup. Presented at the 40th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS); December 5–9, 2017; San Antonio, TX, USA

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se