Giktdagen – i dag är det den glömda sjukdomens dag

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 09:00 CEST

I dag uppmärksammas den vanligaste och mycket smärtsamma formen av inflammatorisk ledsjukdom – gikt. Två procent av Sveriges befolkning och så mycket som sju procent av alla män i 75-års ålder drabbas av sjukdomen. Antalet insjuknande förväntas öka i takt med bland annat ändrade levnadsvanor och en åldrande befolkning men trots det är kunskaperna kring både diagnos och behandling oroväckande låga. 

Sedan flera år har Amerikanska Gout & Uric Acid Education Society (GUAES) vigt den 22 maj till att utbilda och informera om den vanliga reumatiska sjukdomen gikt. I Sverige lever drygt 150 000 med sjukdomen som verkar fallit i glömska. Sedan 1980-talet fram till för fyra år sedan har giktforskningen i Sverige varit nästintill obefintlig. 2015 startades ett giktforskningsnätverk under Svensk Reumatologisk Förening med syftet att bemöta kunskapsbristerna inom vården och för att arbeta för en bättre diagnos och behandling av giktpatienter. 

– Redan när vi bildade giktforskningsnätverket var vi medvetna om att behandlingsläget för giktpatienter var dåligt trots att det finns effektiva läkemedel att tillgå. Med en svensk studie baserat på svenska registerdata från 2017 bekräftas en oroande trend, nämligen att alltfler giktpatienter verkar hamna på sjukhus på grund av sina giktsymtom samtidigt som få står på effektiv behandling, säger Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och fortsätter – vi vet att patienter som får uratsänkande läkemedel till och med kan bli av med sin sjukdom men i en aktuell svensk studie visar det sig att endast tre av tio erbjuds denna behandling och att så få som 25 procent fortsätter att ta medicinen, som i princip är en livslång behandling, efter två år. Vi måste vända denna utveckling och förbättra omhändertagandet och behandlingen för dessa patienter. 

Gikt är inte bara ett oerhört smärtsamt tillstånd men sjukdomen innebär även en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och död.

– Det känns mycket viktigt att uppmärksamma denna giktdag för att sätta mer fokus på vad som uppenbarligen verkar vara ett lågprioriterat sjukdomsområde. Bättre diagnostik och behandling skulle kunna medföra betydligt mindre lidande för de som drabbas men även minskade sjukvårdskostnader i takt med att behovet av inläggningar och risken för komplikationer skulle kunna minska, säger Kjell Legernaes, Vd för Pharmaprim. 

Om gikt

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Allt fler drabbas och under de senaste årtiondena har förekomsten ökat. Risken att få gikt ökar med stigande ålder och hos män är risken tvåfaldig jämfört med kvinnor. I Sverige är mellan 1,5 – 2,0 % av den vuxna befolkningen drabbade. Den enskilt största riskfaktorn att få ett giktanfall är förhöjda nivåer av urinsyra i blodet. När kristaller av urinsyra läcker ut i en led uppstår en giktattack. Till en början drabbas oftast bara en led men så småningom involveras fler leder. Bland förstagångsinsjuknade är stortån den vanligaste leden som drabbas.

Förutom genetiska faktorer som styr urinsyranivån i kroppen så är högre ålder, övervikt samt nedsatt njurfunktion de viktigaste riskfaktorerna för att få gikt. Att ha förhöjda nivåer av urinsyra innebär en risk för sjuklighet och död i hjärtkärlsjukdom. Giktsjukdomen går i skov, vilket innebär att personer med gikt kan i perioder vara stort sett symtomfria till dess att en ny giktattack uppstår. Attackerna är mycket smärtsamma, kommer plötsligt och kan pågå i upp till två veckor. Vid akuta anfall behandlas patienten främst med syfte att lindra smärtan vilket inte är detsamma som att initiera förebyggande behandling. Patienter som fått minst två giktattacker under ett år bör erbjudas förebyggande behandling. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Pharmaprim med huvudkontor i Stockholm, bildades 2014. Vi är ett svenskt privatägt läkemedelsföretag med verksamhet över hela Norden. Med exklusiva affärsavtal i samarbete med etablerade och högt ansedda partners i Europa skapar vi patient- och vårdnytta genom att introducera och tillhandahålla noggrant utvalda läkemedel och medicintekniska produkter som inte tidigare funnits i våra Nordiska länder. Vi har ett integrerat samarbete med Nordiska aktörer inom hela läkemedelskedjan – från logistik och distribution till försäljning, marknadsföring och säkerhetsuppföljning. www.pharmaprim.com

I dag uppmärksammas den vanligaste och mycket smärtsamma formen av inflammatorisk ledsjukdom – gikt. Ledsjukdomen drabbar 2% av Sveriges befolkning och så mycket som 7% av alla män i 75-års ålder. I takt med bland annat ändrade levnadsvanor och en åldrande befolkning kommer antalet som insjuknar fortsätta att öka men kunskaperna kring både diagnos och behandling är oroväckande låga.

Läs vidare »

Giktläkemedlet Adenuric nu subventionerat även i Danmark 1)

Nyheter   •   Apr 27, 2018 06:00 CEST

Den danska läkemedelsmyndigheten Lægemiddelstyrelsen har nyligen beslutat att Adenuric ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning till patienter behandlade för gikt som har provat allopurinol och inte fått tillräcklig effekt eller som inte kan ta allopurinol på grund av biverkningar. Adenuric har redan förskrivits i Danmark men bara till vissa patienter.

Giktläkemedlet Adenuric nu med på Blå Resept i Norge

Nyheter   •   Okt 20, 2017 14:18 CEST

Den norska läkemedelsmyndigheten Statens Legemiddelverk har nyligen beslutat att Adenuric ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning till patienter behandlade för gikt som har provat allopurinol och inte fått tillräcklig effekt eller som har fått oacceptabla biverkningar. Adenuric förskrivs redan men har varit svårt att få tag på.

Giktläkemedlet Adenuric nu med i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 08:00 CEST

Adenuric ingår i läkemedelsförmånen med begränsning för behandling av patienter med gikt, när behandling med allopurinol är kontraindicerat eller inte tolereras. Detta enligt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämndens (TLV) beslut fattat den 28 september.

Pharmaprim tecknar exklusivt avtal om nytt potensmedel

Nyheter   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Pharmaprim tecknar ytterligare ett långsiktigt distributionsavtal med det italienska läkemedelsföretaget Menarini. Avtalet avser exklusiva distributions- och marknadsföringsrättigheter för ett nytt potensläkemedel Spedra (avanafil) i Sverige, Danmark, Norge och Island.

– Vi är inne i en mycket spännande expansionsfas och med detta avtal får vi tillgång till ännu en marknad där vi ser en enorm potential. Bara i Sverige behandlas fler än 300 000 män med så kallade PDE5-hämmare. Spedra ingår i denna klass av läkemedel tillsammans med andra kända varumärken som exempelvis Viagra (sildenafil), säger Kjell Legernaes VD på Pharmaprim.

Spedra är en helt ny substans som är mycket specifik för det enzym (PDE5) som är direkt kopplat till erektion. Det finns 11 olika fosfodiesterasenzymer (PDE) men det är PDE5 som är måltavlan vid potensproblem.

– Män som regelbundet använder PDE5-hämmare har ofta provat flera olika alternativ så vi känner oss trygga med att de även kommer vilja testa Spedra. Eftersom patienten själv får betala för potensläkemedel hoppas vi att den lägre behandlingskostnaden jämfört med exempelvis Cialis och Levitra även kommer att motivera till byten, säger Kjell Legernaes.

Spedra förväntas bli tillgängligt på apotek i slutet av 2016.

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion eller impotens, det vill säga oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet, är vanligt och blir vanligare med stigande ålder. Hos män över 40 år förekommer erektionsproblem i varierande grad hos cirka hälften. Symtomen påverkar ofta livskvaliteten samt den fysiska och psykosociala hälsan negativt, både för patienten och dennes familj. Riskfaktorerna är ofta de samma som för hjärtkärlsjukdom det vill säga inaktivitet, övervikt, rökning, höga blodfetter och rubbningar i ämnesomsättning eller metabolt syndrom. Andra riskfaktorer är psykiatriska sjukdomar som depression, hjärt/kärlsjukdom, diabetes och strålbehandling mot prostatan eller genomgången prostataoperation. Potensproblem kan även orsakas av vissa läkemedel.

När erektil dysfunktion konstaterats av en läkare, efter genomgången kroppsundersökning för att utesluta medicinska bakomliggande orsaker, är behandling med läkemedel av typen PDE5-hämmare förstahandsval. Patienter som tar läkemedel som innehåller nitrater eller som haft hjärtinfarkt eller stroke inom det senaste halvåret ska inte använda PDE5-hämmare. Läkemedlen förskrivs av läkare på vårdcentraler men även av specialister inom urologi. Patienter uppmanas att inte handla potensläkemedel på nätet då det förekommer oseriös försäljning med förfalskningar som kan medföra stora hälsorisker. 

Om Spedra

Spedra (avanafil) är en så kallad PDE5-hämmare (fosfodiesterashämmare) godkänd för att behandla erektil dysfunktion hos män. Som för alla PDE5-hämmare krävs sexuell stimulering för att läkemedlet ska verka. Den höga selektiveten för enzymet PDE5 gör att Spedra påverkar just de receptorer och vävnader som är kopplade till erektionsförmåga. Den låga selektiviteten för andra PDE-enzymer kan förklara den låga förekomsten av biverkningar som till exempel flush/rodnad, synbortfall, huvudvärk och ryggsmärtor med Spedra. Effekten med Spedra kommer snabbt, redan inom femton minuter efter tablettintag för vissa patienter, och erektionsförmågan finns kvar hos en del fortfarande sex timmar efter dosering. Spedra godkändes 2013 i Europa och har fått en utbredd användning i länder som Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland.

Läs mer om Spedra på Fass.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Pharmaprim tecknar ytterligare ett långsiktigt distributionsavtal med det italienska läkemedelsföretaget Menarini. Avtalet avser exklusiva distributions- och marknadsföringsrättigheter för ett nytt potensläkemedel Spedra (avanafil) i Sverige, Danmark, Norge och Island.

Läs vidare »

Pharmaprim tecknar exklusivt avtal om efterfrågat giktläkemedel

Nyheter   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Pharmaprim har idag tecknat ytterligare ett långsiktigt distributionsavtal, denna gång med det italienska läkemedelsföretaget Menarini. Avtalet gäller Adenuric (febuxostat), ett läkemedel för behandling av gikt och som funnits tillgängligt i flera europeiska länder sedan 2008. Avtalet ger Pharmaprim exklusiva rättigheter att distribuera och marknadsföra Adenuric i Sverige, Norge, Danmark och Island.

– Vi är mycket nöjda att vi lyckats få till stånd detta avtal då Adenuric, som redan funnits i många andra europeiska länder, varit krångligt och dyrt för svensk sjukvård att få tillgång till, säger Kjell Legernaes, Vd för Pharmaprim. Vi kommer nu börja distribuera via apoteken och säkerställa att Adenuric görs tillgängligt för förskrivare via recept på vanligt vis.

Om gikt

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Allt fler drabbas och under se senaste årtiondena har förekomsten fördubblats. Risken att få gikt ökar med stigande ålder och hos män är risken tvåfaldig jämfört med kvinnor. I Sverige är mellan 1,5 – 2,0 % av den vuxna befolkningen drabbade.

Den enskilt största riskfaktorn att få ett giktanfall är förhöjda nivåer av urinsyra i blodet. När kristaller av urinsyra läcker ut i en led uppstår en giktattack. Till en början drabbas oftast bara en led men så småningom involveras fler leder. Bland förstagångsinsjuknade är stortån den vanligaste leden som drabbas. Stigande medelålder, ökande förekomst av övervikt, typ 2-diabetes och ökad alkoholkonsumtion är några riskfaktorer för att få gikt.

Giktsjukdomen går i skov, vilket innebär att personer med gikt kan i perioder vara stort sett symtomfria till dess att en ny giktattack uppstår. Attackerna är mycket smärtsamma, kommer plötsligt och kan pågå i upp till två veckor. Vid akuta anfall behandlas patienten främst med syfte att lindra smärtan vilket inte är detsamma som att initiera förebyggande behandling. Patienter som fått minst två giktattacker under ett år bör erbjudas förebyggande behandling.

Om Adenuric (febuxostat)

Adenuric (febuxostat) är ett nytt läkemedel som används för att förebygga nya episoder av giktattacker. Läkemedlet verkar genom att hämma nedbrytningen av purin, ett ämne som bildar urinsyra. Purin förekommer i vissa födoämnen som t ex inälvsmat, torkade ärtor och bönor samt saltad fisk. Genom att hämma koncentrationen av purin sänks urinsyranivåerna i blodet. Adenuric är godkänt som en förebyggande behandling av giktattacker och för att lösa upp tofi. Adenuric har funnits i Europa och i USA sedan 2008 men är först 2017 tillgängligt för giktdrabbade svenskar.

Standardbehandlingen har sedan tidigare varit allopurinol, ett läkemedel av samma typ som Adenuric men i direkt jämförande studier har Adenuric visat bättre kliniska effekter med hänsyn till att sänka uratnivåerna mer, förebygga fler attacker och orsaka färre biverkningar.

För mer information se fass

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Läs vidare »

Pharmaprim expanderar i norden

Nyheter   •   Feb 23, 2016 08:00 CET

Från och med den 1 mars kommer Pharmaprim ansvara för distribution av licensläkemedlet Acalka (kaliumcitrat) även till Island. Acalka används i förebyggande syfte för att förhindra att njursten bildas. Pharmaprim har genom det exklusiva distributionsavtalet med läkemedelsbolaget Ferrer sedan tidigare distribuerat Acalka till Skandinavien och Finland. Nu är Pharmaprim etablerad i hela norden.

– Nu är tillgången på Acalka även säkrad för Isländska patienter i behov av förebyggande behandling för att undvika återkommande stenbildning i njurar och urinledare, säger Kjell Legernaes VD på Pharmaprim. Vi är mycket nöjda över att vi nu också etablerat en Isländsk försäljningskanal som vi kommer kunna använda för kommande produkter i enlighet med vår tillväxtstrategi.

Om njursten

Årligen drabbas ungefär 15 000 – 20 000 svenskar av akuta njurstensanfall. Många drabbade uppsöker akutmottagningen då tillståndet är oftast mycket smärtsamt. Smärtan börjar ofta i flanken och utstrålar mot ryggen och ljumskarna. För de allra flesta (75-90%) passerar stenarna med urinen. De stenar som inte passerat inom två veckor och större stenar (>5-7 mm) behöver oftast tas bort, antingen via kirurgiska metoder eller med hjälp av stötvågsbehandling, på sjukhus. Den vanligaste metoden är att krossa stenarna med hjälp av ultraljud.

Stensjukdom kan drabba i alla åldrar men vanligast är att det drabbar vuxna i arbetsför ålder. Dubbelt så många män som kvinnor drabbas av stenbildning i njurar eller i urinledare och allt fler personer drabbas varje år. Det är inte ovanligt att njurstensdrabbade bildar nya stenar igen inom 5-10 år. Ändrade kostvanor, exempelvis intag av mer kött och kolsyrade läskedrycker, anses vara en orsak till ökningen. För lågt vätskeintag (mindre än 2 liter per dygn) är också vanligt bland stenbildare.

De patienter som löper en högre risk att få återfall kan erbjudas förebyggande behandling.

Det gäller patienter som drabbas av stensjukdom före 25 års ålder, som bildar flera stenar samtidigt, som är ärftligt belastade, som har andra medicinska tillstånd (t.ex. tidigare gastric by-pass kirurgi, tarmsjukdom eller metabola rubbningar), som får täta återfall eller som bildar stenar med ett visst mineralinnehåll.

Om Acalka

Acalka (kaliumcitrat) är ett av de vanligaste läkemedlen som används för att förebygga nybildandet av njursten. Det är ett så kallat licensläkemedel vilket innebär att behandlande läkare behöver söka dispens hos Läkemedelsverket för varje patient som avses få läkemedlet. I USA, Spanien och Portugal förskrivs Acalka på vanligt vis med recept. Den aktiva substansen i Acalka, kaliumcitrat, minskar surhetsgraden i urinen och löser upp kalciumkristaller som förekommer i mer än 75 procent av njurstenarna. De som erbjuds förebyggande behandling behöver vara välmotiverade eftersom tabletterna ska tas två eller tre gånger dagligen, resten av livet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Från och med den 1 mars kommer Pharmaprim ansvara för distribution av licensläkemedlet Acalka (kaliumcitrat) även till Island. Acalka används i förebyggande syfte för att förhindra att njursten bildas. Pharmaprim har genom det exklusiva distributionsavtalet med läkemedelsbolaget Ferrer sedan tidigare distribuerat Acalka till Skandinavien och Finland. Nu är Pharmaprim etablerad i hela norden.

Läs vidare »

Svenska Pharmaprim etableras i Skandinavien och Finland

Nyheter   •   Okt 01, 2015 08:00 CEST

Idag träder avtalet med det spanska företaget Ferrer i kraft vilket innebär att Pharmaprim tagit över ansvaret för distributionen av licensläkemedlet Acalka (kaliumcitrat) i Skandinavien och Finland. Acalka används för patienter i förebyggande syfte för att förhindra att njursten, som orsakar återkommande njurstenssmärtor och allvarliga komplikationer, bildas.

Avtalet mellan Barcelonabaserade läkemedelsbolaget Ferrer och Svenska Pharmaprim skrevs i mars 2015. Pharmaprim har under uppsägningstiden med tidigare licensinnehavare, kartlagt hur behandlingen för njursten går till och då med särskilt fokus på rådande förebyggande behandlingstradition i Sverige, Norge och Danmark.

– Vi har lärt oss att det förekommer stora skillnader i de olika nordiska länderna när det handlar om att erbjuda förebyggande läkemedelsbehandling till den som drabbas av återkommande njurstenar. Bäst är man i Danmark och sämst i Finland med Sverige och Norge någonstans däremellan. Därutöver råder stora regionala skillnader i respektive land. säger Kjell Legernaes VD på Pharmaprim. Det behövs utbildning i sjukvården och kunskapsutbyte mellan specialistkliniker och primärvården, något som vi hoppas kunna hjälpa till med, säger Kjell Legernaes som deltar vid svenska urologförbundets årliga arrangemang, Urologdagarna i Karlstad.

Acalka är ett så kallat licensläkemedel vilket innebär att behandlande läkare behöver söka dispens hos Läkemedelsverket för varje patient som avses få läkemedlet. Reglerna för hur läkemedelsföretag får interagera med sjukvården är särskilt strikta när det gäller licensläkemedel. Ingen som helst form av marknadsföring får förekomma men att arrangera utbildning av sjukvårdspersonal kring stensjukdom tillåts.

Om njursten

Årligen drabbas ungefär 15 000 – 20 000 svenskar av akuta njurstensanfall. Många drabbade uppsöker akutmottagningen då tillståndet är oftast mycket smärtsamt.

Smärtan börjar ofta i flanken och utstrålar mot ryggen och ljumskarna. För de allra flesta (75-90%) passerar stenarna med urinen. De stenar som inte passerat inom två veckor och större stenar (>5-7 mm) behöver oftast tas bort, antingen via kirurgiska metoder eller med hjälp av stötvågsbehandling, på sjukhus. Den vanligaste metoden är att krossa stenarna med hjälp av ultraljud.

Stensjukdom kan drabba i alla åldrar men vanligast är att det drabbar vuxna i arbetsför ålder. Dubbelt så många män som kvinnor drabbas av stenbildning i njurar eller i urinledare och allt fler personer drabbas varje år. Det är inte ovanligt att njurstensdrabbade bildar nya stenar igen inom 5-10 år. Ändrade kostvanor, exempelvis intag av mer kött och kolsyrade läskedrycker, anses vara en orsak till ökningen. För lågt vätskeintag (mindre än 2 liter per dygn) är också vanligt bland stenbildare. De patienter som löper en högre risk att få återfall kan erbjudas förebyggande behandling. Det gäller patienter som drabbas av stensjukdom före 25 års ålder, som bildar flera stenar samtidigt, som är ärftligt belastade, som har andra medicinska tillstånd (t.ex. tidigare gastric by-pass kirurgi, tarmsjukdom eller metabola rubbningar), som får täta återfall eller som bildar stenar med ett visst mineralinnehåll.

Om Acalka

Acalka (kalciumcitrat) är ett av de vanligaste läkemedlen som används för att förebygga nybildandet av njursten. Det är ett så kallat licensläkemedel vilket innebär att behandlande läkare behöver söka dispens hos Läkemedelsverket för varje patient som avses få läkemedlet. I USA, Spanien och Portugal förskrivs Acalka på vanligt vis med recept. Den aktiva substansen i Acalka, kaliumcitrat, minskar surhetsgraden i urinen och löser upp kalciumkristaller som förekommer i mer än 75 procent av njurstenarna. De som erbjuds förebyggande behandling behöver vara välmotiverade eftersom tabletterna ska tas två eller tre gånger dagligen, resten av livet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Idag träder avtalet med det spanska företaget Ferrer i kraft vilket innebär att Pharmaprim tagit över ansvaret för distributionen av licensläkemedlet Acalka (kaliumcitrat) i Skandinavien och Finland. Acalka används för patienter i förebyggande syfte för att förhindra att njursten, som orsakar återkommande njurstenssmärtor och allvarliga komplikationer, bildas.

Läs vidare »

Pharmaprim tecknar avtal för Nordisk introduktion av ett nytt innovativt DNA-test för psykofarmaka

Nyheter   •   Nov 24, 2014 08:00 CET

Det nyetablerade svenska läkemedelsföretaget Pharmaprim har idag tecknat ett exklusivt nordiskt distributionsavtal med det spanska företaget AbBiotics kring Neuropharmagen – ett nytt diagnostiskt test att användas för att öka träffsäkerheten av läkemedel som används för att behandla patienter med psykiatriska tillstånd. Testet utgår från patientens DNA i saliven. Genom DNA-analysen ges behandlande läkare en rekommendation till val av läkemedel så att patienten ges störst chans att få bäst effekt av behandlingen med minst risk för biverkningar. Testet finns redan i flera Europeiska länder men är helt nytt i Norden.

– Vi är väldigt stolta att ha fått förtroendet för att introducera testet Neuropharmagen i Norden. Metoden har använts i ett decennium i USA men i Europa ligger vi efter med användandet av dessa typer av diagnostiska hjälpmedel, säger Kjell Legernaes, Vd på Pharmaprim och fortsätter – vi ser stora affärsmöjligheter med AbBiotics då det är den bästa produkten på marknaden både med hänsyn till patientsäkerhet och träffsäkerhet.

Läkemedel som används vid psykiatriska diagnoser som till exempel depression eller psykoser uppnår en förväntad effekt hos ca 60 procent av de behandlade patienterna vid första försöket. Ofta får ett andra behandlingsförsök göras med ett annat läkemedel eller ibland ytterligare försök med nya läkemedelskombinationer för att patienten ska bli bra.

– Studieresultat med Neuropharmagen har visat att patienter vars läkare följde rekommendationerna om val av läkemedel från DNA-analysen, hade bättre effekt och färre biverkningar av sina behandlingar. Eftersom vårdtiderna på sjukhus förkortades medförde även DNA-testningen kostnadsbesparingar, berättar Kjell Legernaes som har över tio års erfarenhet av marknadsföring av läkemedel inom psykiatriområdet.

Pharmaprim kommer nu att starta upp pilotprojekt vid några utvalda kliniker i Norden och låta specialister inom psykiatri bekanta sig med testet.

Om Neuropharmagen

Neuropharmagen är ett farmakogenetiskt test, godkänt av kontrollmyndigheter i hela Europa, utvecklat för behandlingsområden där träffsäkerheten med läkemedel är låg vid första behandlingsförsöken. Testningen går ut på att saliv samlas i ett plaströr som försluts och skickas för analys till AbBiotics laboratorium i staden Girona, norr om Barcelona. Efter en vecka kan behandlande läkare få tillgång till ett preliminärt analys-resultat genom att logga in på en webbplats och kan samtidigt komplettera med ytterligare information om patienten (t.ex. om patienten är rökare eller tar andra samtidiga läkemedel). Läkaren kan då få fram ett slutligt analysresultat på direkten. Resultatet visas överskådligt med färgkodning – grönt, gult och rött för alla de vanligaste läkemedlen som används inom psykiatrin.

Rött innebär ett mindre bra val och grönt ljus får de läkemedel som har störst chans att ge god effekt med minst risk för biverkningar. På begäran kan läkaren få tillgång till detaljerade förklaringar till rekommendationerna samt den vetenskaplig evidens som de bygger på.

Farmakogenetisk testning används idag i viss utsträckning inom cancervården där valet av rätt eller fel läkemedel kan få ödesdigra konsekvenser. Metoden har framtiden för sig och ingår i det större konceptet som brukar benämnas ”personalized medicine” eller individbaserad läkemedelsbehandling. Läs mer på www.neuropharmagen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • Marknadsföring, försäljning
  • kjplelpil.zzlecmgedtrnwsaedts@qophkparycmaxoprrmimme.cknomgj
  • +46 (0) 35 59 33
Kjell Legernaes är en av grundarna till Pharmaprim. Han har en lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen från olika positioner i både stora och mindre företag.

Om Pharmaprim AB

Adress

  • Pharmaprim AB
  • Svärdvägen 3B
  • 182 33 Danderyd
  • Sverige

Länkar