This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Fackförbund.nu vill bevara den svenska modellen

Antalet fackanslutna fortsätter att sjunka i Sverige. År 2023 kommer endast 67 procent av den svenska arbetskåren vara fackanslutna om det fortsätter i samma takt.

Att fackföreningarna tappar inflytande hotar den svenska kollektivavtalsmodellen, och kan leda till otryggare arbetsvillkor.

Informationstjänsten Fackförbund.nu vill nu dra sitt strå till stacken genom att berätta om fördelarna med fackmedlemskap och göra det enkelt att hitta rätt fackförbund för sitt yrke.


Opinionsbildning, information och enkla verktyg för att hindra medlemsbortfall

Sedan nittiotalet har antalet fackanslutna svenskar på arbetsmarknaden minskat från 90 procent till knappt 70 procent idag. Allt fler arbetare, som traditionellt har ett stort antal fackligt anslutna, väljer idag att inte bli medlemmar i ett fackförbund. Det samma gäller unga. Samtidigt blir det allt vanligare med otrygga anställningsvillkor och företag som inte har kollektivavtal.

För många ungdomar som kommer ut i jobb så kan alltså den första upplevelsen bli att arbetsmarknaden är otrygg.

Informationstjänsten Fackförbund.nu vill därför se till att allmänheten på ett lättillgängligt sätt får ta del av information om vilka rättigheter man som anställd ska kunna kräva på en svensk arbetsmarknad, och hur fackförbund traditionellt och fortfarande idag har varit en förutsättning för att arbetstagare ska få löner som går att leva på och anställningstrygghet.

På hemsidan finns förutom artiklar och svar på vanliga frågor om fackförbund också en söktjänst som förenklar processen att hitta rätt fackförbund för sitt yrke.

På sidan finns även en jämförelsetjänst mellan olika fackförbund, med prisuppgifter. 

Just den höjda avgiften för fackmedlemskap är en anledning till att många människor valt att säga upp sitt medlemskap, men avgifterna mellan olika förbund varierar och för många yrkesgrupper finns det flera fackförbund att välja mellan, och i och med det också chansen att byta till ett fackförbund med billigare medlemskostnad.

Potentiella faror med att färre är fackanslutna

I Sverige har vi inte lagstiftat om minimilöner. Istället sätts våra löner via kollektivavtal.

Den svenska kollektivavtalsmodellen som bygger på att löner och villkor bestäms i avtal mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. På så vis har svenska ingångslöner kunnat hållas relativt höga.

I takt med att fler mindre företag inte har kollektivavtal, it- och mediaföretag använder sig av underleverantörer utan kollektivavtal, samt att fler så kallade gigjobb uppkommer på arbetsmarknaden, så försämras anställningstryggheten för svenska arbetstagare och anständiga löner kan inte garanteras.

Att som arbetstagare stå utan anställningsskydd försvagar också möjligheterna att påtala orättvisor och komma med kritik mot arbetsgivaren, vilket inte på något vis gynnar arbetstagare.

En potentiell fara med att människor inte ansluter sig fackligt eller säger upp sitt medlemskap är alltså en arbetsmarknad där arbetstagarnas makt försvagas avsevärt gentemot arbetsgivarna, och anställningstrygghet och löner försämras.

Information om Fackförbund.nu

Fackförbund.nu är Sveriges ledande informationstjänst kring facklig organisering. 8000 yrkena matchas med relevanta fackförbund.

Kontakt: Fredrik Andersson 0793 – 015 157

Relaterade länkar

Ämnen


PR Direkt hjälper företag och organisationer med PR och pressmeddelanden. Vi ser till så att viktiga nyheter får rätt spridning.

Presskontakt