Skip to main content

Preems råvaror, fossila och förnybara

Nyhet   •   Jul 11, 2013 14:04 CEST

Utvinning, produktion och distribution av både fossila och icke-fossila drivmedel är komplexa processer. Under 2011 var Preem det första företaget i Sverige att få hållbarhetsbesked från Energimyndigheten för biodrivmedel och flytande biobränsle. Ett bevis på att bränslena är garanterat hållbara.

Regler och gemensamma förhållningssätt när det gäller fossila råvaror är inte lika väl utarbetade som när det gäller hållbarhetskriterier för förnybara råvaror. I EU arbetar man just nu med att introducera nya krav på fossila drivmedel vad gäller beräkning av växthusgaser och ursprung. De nya bestämmelserna innebär att bränslebolagen ska rapportera till Energimyndigheten - total volym levererade, drivmedlens ursprung samt utsläpp av växthusgaser. Detta är något som vi på Preem stödjer.

Drivmedel handlas på en global marknad och behöver därför internationella regler och riktlinjer. Sverige har egna oljefyndigheter utanför Gotland som man från svensk sida valt att inte prospektera, därför kommer all råolja i svenska drivmedel från områden och leverantörer utanför Sverige. Preem importerar sin råolja framförallt från Nordsjöområdet och från Ryssland. Råoljor från olika områden har olika kemisk sammansättning. Det innebär att olika råoljor passar för olika raffinaderier beroende på raffinaderiernas möjlighet att processa olika kvaliteter. Valet av råolja styrs också utifrån vilka produkter man vill tillverka. Att Preem köper råolja från framförallt Nordsjön och Ryssland har många fördelar, en av de viktigaste är att oljan då behöver transporteras kortast möjliga sträcka.  Att sträva efter så korta transportsträckor som möjligt minimerar både olycksrisker och miljöpåverkan.

Vi ställer mycket höga krav på våra fartygstransporter, krav som tar största möjliga hänsyn till både säkerhet och miljö.  Preem handlar endast råolja från länder med vilka Sverige och EU har handelsförbindelser. Våra fossila råvaror köper vi från större och välrenommerade aktörer som vi utvärderar från år till år. Vår största leverantör av råolja är norska Statoil. Ingen råolja som vi köper har sitt ursprung från oljesandsutvinning.

Vår produktion av drivmedel
Preem är Sveriges största producent av drivmedel. Våra produkter tillverkas i Sverige efter högt ställda svenska och interna krav. Våra raffinaderier räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa och i produktionsledet släpper vi ut ca 20 % mindre koldioxid, 70 % mindre kväveoxider och 90 % mindre svaveloxider än medelraffinaderiet i Västeuropa. Preem producerar drivmedel av både fossil och förnybar råvara.

Vi arbetar ständigt med att utveckla metoder för att successivt ersätta råolja med biomassa på våra raffinaderier. På så sätt kan vi tillverka vanlig bensin och diesel men från förnybara råvaror istället för ifrån fossil råolja. Vi har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om vår anläggning i Göteborg till att kunna processa gröna råvaror. En omställning vi vill skynda på, därför efterfrågar vi långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel i Sverige.

Preems verksamhet är miljöcertifierad
Preems verksamhet är miljöcertifierat enligt ledningssystemet ISO 14001. Certifieringen omfattar produktion och raffinering, varuförsörjning, transporter och depåer samt Preems stationer.

Läs mer om vårt miljöarbete, klicka här.