Vetenskapsrådet

1,1 miljarder till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:43 CET

Nära 972 miljoner kronor fördelas till nya projekt och anställningar inom naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning de kommande fyra åren. Ungefär en fjärdedel, 340 av de 1348 som sökt projektmedel för forskning inom området, har beviljats pengar. Dessutom fördelar Vetenskapsrådet 140 miljoner inom de två strategiska områdena energi samt informations- och kommunikationsteknik.

-          Andelen beviljade bidrag har i år minskat något, vilket delvis beror på ett ökat antal ansökningar och delvis på höjda bidrag. Vetenskapsrådet tog i september beslut om att höja medelbidragen på grund av det nya sättet som lärosätena hanterar indirekta kostnader, vilket alltså fått genomslag i år, säger Sven Stafström, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Medelbidraget har ökat

Medelbidraget för projekt i år har ökat och ligger på cirka 800 000 kronor per år, vilket är ungefär 100 000 kr mer än förra året. En annan tydlig förändring är att skillnaden i beviljningsgraden mellan män och kvinnor har minskat. Fortfarande är det dock så att beviljandegraden för kvinnor är lägre, 23,1 procent jämfört med männens 25,7 procent.

I årets utlysning fanns även möjligheten att söka fyraåriga rambidrag. Bidragen utlystes inom områdena energi samt informations- och kommunikationsteknik vilka regeringen pekade ut som strategiska i förra årets forskningsproposition. Till dessa utlysningar inkom totalt 103 ansökningar varav 13 beviljades. Totalt fördelas 140 miljoner under fyra år genom rambidragen.

Medel till anställningar

Förutom medel till projekt har ämnesrådet fördelat pengar till forskarassistenter, industridoktorander (ID) och så kallade IFA-projekt, det vill säga forskarassistentliknande anställningar i industrin. Till de båda senare bidragsformerna inkom i år totalt 43 ansökningar, varav 2 IFA-projekt beviljades medel och 7 ID-projekt. Av 278 ansökningar om forskarassistentanställning beviljades 23.

Lunds universitet ligger i topp både när det gäller forskningsmedel och flest beviljade ansökningar. Därefter kommer Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet.

Länk till beviljade ansökningar och statistik

För mer information, kontakta:
Sven Stafström, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se

Vetenskapsrådet
är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.