Socialdepartementet

1 miljard till Omvårdnadslyftet - en kompetensreform för personal inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:06 CET

- Regeringen har fattat beslut om en ny kompetensreform för personal inom äldreomsorgen, det s.k Omvårdnadslyftet. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel är det regeringens avsikt att satsa 145 miljoner kronor under 2011. Därutöver planerar regeringen att avsätta 250 miljoner kronor 2012, 300 miljoner kronor 2013 och 300 miljoner kronor 2014. Det blir totalt 1 miljard kronor som satsas 2011-2014, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i en kommentar.

Medlen är prestationsbaserade, dvs. det krävs en aktiv handling från kommunerna för att få ta del av medlen. Socialstyrelsen ska förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren 2011-2014. Socialstyrelsen kommer även att lämna anvisningar om vilka kurser som berättigar till stöd.

Behovet av kompetens hos personalen ökar kontinuerligt. Att bemötas med respekt av kompetent personal inom både vård och omsorg är viktigt för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Det har stor betydelse för teamens förmåga att lösa sina uppgifter att alla i teamet kan bidra med god kompetens för sina respektive uppgifter. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett vägledande underlag i vilket det preciseras vilka kunskaper som kan behövas dels för grundläggande arbete, dels för specialiserade uppgifter inom äldreomsorgen. Målgruppen för Socialstyrelsens uppdrag är de yrkesgrupper i äldreomsorgen t.ex. vårdbiträden och undersköterskor där grundutbildning till yrket är en gymnasial utbildning. Deluppdraget om grundläggande kunskaper ska redovisas senast den 30 juni 2011. Från 2012 blir det därmed möjligt att inom Omvårdnadslyftet också genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar med specialiserade uppgifter.

För satsningen får Socialstyrelsen 2011 rekvirera 145 miljoner kronor från Kammarkollegiet, anslag 5.1, anslagspost 22. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 1, 3 miljoner kronor för sina uppgifter inom satsningen. Under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till Omvårdnadslyftet m.m. avsätta 250 miljoner kronor 2012, 300 miljoner kronor 2013 och 300 miljoner kronor 2014.

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 33 60